Filter:
Tjänsteområden
Visa alla
Strategi & utbildning
Analyser & Underlag
Planering & miljöbedömning
Landskap & vattenåtgärder
Skötsel & utveckling
Ämnen
Visa alla
jordbruksmark
Grön- och blåplaner
Gröna strategier
Grönblå infrastruktur
Ekosystemtjänster
Biologisk mångfald
Gestaltning
Vatten och våtmarker
Landskapsanalys
åtgärdande av vandringshinder
biotopvård
bottenfaunaundersökningar
Fysisk planering
pollineringsplan
Arter
Naturvård
klimat
Naturvärdesinventering (NVI)
Ekologisk kompensation
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)
Miljöcertifiering
dagvatten

Projekt vi har genomfört

Här finns ett urval av våra projekt. Du kan sortera projekten både per tjänsteområden och genom ett urval ämnen.

Analyser & underlag

Jordbruksmarkens värden i Botkyrka kommun

Ekologigruppen har kartlagt brukningsvärd jordbruksmark i Botkyrka kommun. Genom kvantitativa GIS-analyser har vi kartlagt jordbruksmarkens värden utifrån dess produktion, natur-, kultur- och upplevelsevärde. Resultatet är ett underlag som…

Läs mer
Analyser & underlag

Jordbruksmarksutredning Knivsta kommun

På uppdrag av Knivsta kommun har vi tagit fram en utredning som visar på jordbruksmarkens värden i hela kommunen. Rapporten ger en god överblick över jordbruksmarken produktionsvärden, naturvärden,…

Läs mer
Analyser & underlag
jordbruksmark

Jordbrukslandskapets värden i Lund – ur ett ekosystemtjänstperspektiv

På uppdrag av Lunds kommun har vi tagit fram en kartering av jordbruksmarkens värden. Rapporten presenterar resultaten av en översiktlig kartläggning av ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet och sätter dessa…

Läs mer
Analyser & underlag
jordbruksmark

Anspråk på jordbruksmark – kartläggning för Region Skåne

I ett gemensamt projekt med Trivector har Ekologigruppen på uppdrag av Region Skåne under 2023–2024 genomfört en kartläggning av exploatering på jordbruksmark i Skåne från år 2000 till…

Läs mer
Strategi & utbildning
Grön- och blåplaner
Gröna strategier
Grönblå infrastruktur

Gröna Strängnäs

På uppdrag av Strängnäs kommun har vi gjort en kommuntäckande kartläggning av ekologiska samband och värdetrakter utifrån fyra olika så kallade modellarter. De ekologiska sambanden och värdetrakterna har…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster
Grönblå infrastruktur

Ekosystemtjänster Hjälmaren

Örebro kommun utreder tillsammans med andra myndigheter, näringslivsaktörer och civilsamhälle runt Hjälmaren möjligheten att bilda ett biosfärområde. Som en del i arbetet med förstudien har Ekologigruppen genomfört en…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster
Gestaltning
Grönblå infrastruktur
Vatten och våtmarker

Hyllievångsparken

Förslaget ”Framtidens park är aldrig färdig” vann 2018 första pris i internationell tävling för utformandet av den nya stadsdelsparken i Hyllie. Stadsdelsparken är byggd för att möte Malmös…

Läs mer
Analyser & underlag
Landskapsanalys

Landskapskaraktärsanalys för Hjälmaren

Örebro kommun utreder sedan en tid tillbaka tillsammans med berörda myndigheter, näringslivsaktörer och civilsamhälle möjligheten att bilda ett biosfärområde kring Hjälmaren. På uppdrag av Örebro kommun har vi tagit…

Läs mer
Skötsel & utveckling

Skyltar om Hansta Hages rika natur och historia 

Hansta Hage är en 14 hektar stor landskapspark och en viktig entré till Järvafältet. Här har salamandrar, grodor och insekter fått ökat livsutrymme samtidigt som områdets gjorts i…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder

Nacka ström

Ekologigruppen har tagit fram en förstudie till Stockholm stad i ett projekt som rör fiskvandring förbi en gammal kvarnlämning i Nacka ström. Den gamla kvarnen ligger mellan Järlasjön…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Jämshögs avloppsreningsverk

Alla verksamhetsutövare som bedriver verksamhet ansvarar för att miljökvalitetsnormerna (MKN) följs. När en verksamhet söker tillstånd för vatten och avlopp prövas det av Miljöprövningsdelegationen, som är en självständig…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Haga fjärilspark i Hofors

På uppdrag av Sandvikens kommun har vi ritat en fjärilspark vid Haga trädgårdar i Hofors. I nära samverkan med vår beställargrupp har vi workshoppat, skissat och satt ihop…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Restaurering av Fyleån

Fyleåns övre del, som under 1800-talet rätades och dikades, löpte som ett rakt streck genom Fyledalen i södra Skåne. Nu har den återfått sitt slingrande lopp. Åfåran har…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Åtgärder för 19 vandringshinder

Ekologigruppen arbetade inom ramavtal mellan 2013 och 2018 för Länsstyrelsen Skåne, med bland annat att åtgärda 19 utpekade vandringshinder inom länet. Aktuella vattendrag var i första hand Bivarödsån,…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
åtgärdande av vandringshinder
biotopvård
Vatten och våtmarker

Vattenvårdande åtgärder i Kävlingeån

Ekologigruppen har sedan 1995 arbetat med vattenvårdande åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde. Inom vattenvårdsprogrammet har vi åtgärdat flera vandringshinder för fisk. Vi har arbetat med hela kedjan, från planering,…

Läs mer
Analyser & underlag
bottenfaunaundersökningar

Bottenfauna i Hallands län

Ekologigruppen har sedan 1987 undersökt bottenfaunan i Hallands vattendrag och hittills hittat 360 arter. Under våren 2023 har vi tagit prover på 32 olika platser i länet.

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Underlag till handlingsplan i Råckstaåns åtgärdsområde

Ekologigruppen har tagit fram ett material som ska användas för att ge idéer och förslag till den handlingsplan som Råckstaåns vattenråd arbetar med. Av Råckstaåns 14 vattenförekomster uppnår…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Plan för vattenvårdande åtgärder i Vegeåns avrinningsområde

Vegeån slingrar sig fram genom det skånska landskapet, från Söderåsen till Skälderviken. Som en följd av miljösatsningar inom kommuner jordbruk har vattenkvaliteten i ån har förbättrats. Men med…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Forsbacka strandpromenad – förstudie

På uppdrag av Gävle kommun har vi undersökt hur Forsbackas centrum och ön Ålborg kan utvecklas för framtiden. Syftet var att ger riktlinjer för hur Forsbacka centrum kan…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Myllrande våtmark i Södra Sandby

På uppdrag av Kävlingeåns vattenråd och i samverkan med flera förvaltningar på Lunds kommun samt VA-syd har vi gestaltat och projekterat en supermultifunktionell våtmark utanför Södra Sandby. Våtmarken…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Fornuddsparken

Tyresö kommuns största park har rustats upp. Parkrummet vid Drevvikens strand kopplar samman det välbesökta, centrala parkrummet med Fornuddens järnåldersgravar. Här skapas både mötesplatser för människor och artrika…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Rissnepromenaden

Rissnepromenaden är ett ett lek- och aktivitetsstråk som har anlagts på uppdrag av Sundbybergs stad. Promenaden är utformad för att för att fungera som ett tryggt och attraktivt…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Lilla Bjällerup – en miljödamm med många funktioner

På den skånska slätten, strax söder om Lund, finns nu en två hektar stor vattenspegel som reflekterar solstrålarna. Tidigare fanns här bara åker. Dammen är i första hand…

Läs mer
Analyser & underlag

Spridningssamband och mörker i Linköping

På uppdrag av Linköpings kommun har vi genomfört en spridningsanalys av ekologiska samband. I samband med detta har vi också gjort en så kallad mörkerkartläggning.  Syftet är att…

Läs mer
Analyser & underlag
Grön- och blåplaner

Grönstrukturplan för Falköping, Stenstorp och Floby 

Ekologigruppen har på uppdrag av Falköpings kommun under hösten 2022 jobbat med att ta fram en grönstrukturplan för tätorterna Falköping, Floby och Stenstorp i kommunen. Syftet med planen…

Läs mer
Analyser & underlag

Planeringsunderlag för mångfunktionella våtmarker

Ekologigruppen har på uppdrag av Tyresö kommun tagit fram ett kommuntäckande planeringsunderlag som visar var det kan skapas eller återskapas nya våtmarker. Våtmarksarealen i Sverige har minskat kraftigt…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Restaureringsåtgärder i Fitunaån

Ekologigruppen har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram ett underlag som beskriver förutsättningar samt förslag på möjliga vattenkvalitetsfrämjande åtgärder i Fitunaåns avrinningsområde i Nynäshamns kommun.…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder

Hydrologisk återställning av Öjemossarna

De vidsträckta Öjemossarna breder ut sig mitt på Hunneberg, strax öster om Vänersborg och Trollhättan. Där finns en mosaik av öppna mosseytor, hällmarker och trädbevuxna områden. Öjemossarna är…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder

Västlandsmyr – utredning av regleringsmöjligheter

Västlandsmyr ligger i Vamlingbo socken på södra Gotland. Området består av en mosaik med skog, myrar och gräsmarker. Rester av gamla stenmurar vittnar om att Västlands har brukats…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder

Lilla Skeglinge – Projektering och anläggning av en bevattningsdamm

På den skånska slätten, i Eslövs kommun, breder nu en stor våtmark på ca 4,5 ha våtmark ut sig. Tidigare fanns här bara åker. Dammen är i första…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Kunskapsunderlag om det artificiella ljusets effekter

Ekologigruppen har på uppdrag av Falkenbergs kommun tagit fram två kunskapsunderlag om ljusföroreningars påverkan på den biologiska mångfalden, med rekommendationer om hur kommunen respektive pastorat bör arbeta för…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Barnperspektiv och ekosystemtjänster på Vacses fastigheter

Ekologigruppen har under 2022 besökt och inventerat 15 av Vacses fastigheter ur ett ekosystemtjänstperspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med uppdraget har varit att ge en samlad nulägesbild av…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Gestaltning
Gröna strategier

Framtidens hållbara Näringen i Gävle

På det gamla industriområdet Näringen planeras en av Gävle kommuns största stadsomvandlingar genom tiderna. Med siktet på en av Europas mest hållbara stadsdelar ska en blandad stadsdel växa…

Läs mer
Analyser & underlag

Friluftsliv i Värmdö skärgård

Stockholms skärgård är ett världsunikt landskap som de flesta svenskar har en relation till. Även om långt från alla besökt Stockholms skärgård så är den närvarande inom både…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Rastplatser för stora, små och vadare

Hur kan vi med god gestaltning öka ett områdes attraktivitet för såväl fåglar som människor? Det är frågor som vi ställt i arbetet med att ta fram ett…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Slussvaktarbostaden

För trädgården och parkmiljön runt den så kallade Slussvaktarbostaden intill Åkers kanal har vi tagit fram gestaltningsförslag, detaljprojektering och förfrågningsunderlag. Gestaltningsförslaget knyter an till trädgårdens historiska utformning och…

Läs mer
Analyser & underlag
Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster
Gröna strategier
pollineringsplan

Pollineringsplan i Österåker

Vi behöver pollinerande insekter för vår överlevnad! Allt fler kommuner uppmärksammar behovet av att planera för våra flygande hjältar. På uppdrag av Österåker kommun, med stöd av LONA-finansiering,…

Läs mer
Strategi & utbildning

Grön- och blåstrukturplan i Huddinge

Huddinge kommun har fantastiska natur- och grönområden, nära och en tredjedel av kommunen består av naturreservat. Skogarna, sjöarna och jordbrukslandskapet är en resurs för hela regionen. Det strategiska…

Läs mer
Strategi & utbildning

Botkyrkas grönstrukturprogram

Grönstrukturprogrammet för Botkyrka kommun har varit ett efterlängtat planeringsunderlag i strävan efter en hållbar markanvändning. Under drygt två år fick vi den stora ynnesten att arbeta tillsammans med…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

ArkDes Think Tank – Integrerade gröna typologier

Människans överlevnad och välmående är beroende av välfungerande ekosystem. Hur kan en hög biologisk mångfald och andra viktiga ekosystemtjänster säkerställas i urbana miljöer, när våra städer växer och…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Biologisk mångfald
Gestaltning

Fjärilsparken på Listerlandet

Sölvesborgs kommun har i många år arbetat aktivt för ökad biologisk mångfald. Genom LONA-bidrag kan planerna för en fjärilspark bli verklighet. Planen är att börja anlägga under 2022.…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Entré till Halens naturreservat

Halens naturreservat i Olofström har profilerat sig som ”Sveriges sydligaste vildmark” och det är lätt att se varför. Området kring sjön Halen bjuder besökaren på fantastiska naturupplevelser och…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder

Kattarps fjärilsbackar

Arbetet med nytt dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg Maria resulterar i hundratusentals kubikmeter av schaktmassor. Men istället för att hantera massorna som avfall har en mer hållbar lösning…

Läs mer
Analyser & underlag

Grön infrastruktur i Värmdö

Värmdö kommun har en fantastisk skärgårdspräglad natur med hällmarker, gamla tallar och en dramatisk topografi. Värmdö är också en av de snabbast växande kommunerna i Stockholms län. I samband med revideringen av kommunens översiktsplan har vi tagit fram ett planeringsunderlag som beskriver hur kommunen…

Läs mer
Skötsel & utveckling

Danviksskogen – Oxelösunds okända skogspärla

Oxelösunds kommun har god tillgång till flera fina naturområden. Oxelösund förknippas förutom med stålverket även med sitt läge vid havet och etablerade besöksområden som Femöre. Men här finns…

Läs mer
Analyser & underlag
Arter
Biologisk mångfald
Naturvård

Bekämpningsplan för jätteloka

Ekologigruppen har under 2020 analyserat utbredningen av jätteloka inom tre fastigheter hos Scandinavian Property Group AB i Botkyrka kommun i Stockholms län. Karteringen användes sedan som ett underlag…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänstanalys i Linköping

Som en del i Linköpings kommuns arbete med att ta fram riktlinjer för ekosystemtjänster har Ekologigruppen under 2020 analyserat utbredningen av viktiga ekosystemtjänster i Linköpings tätort med omnejd.…

Läs mer
Analyser & underlag

Värmekartering i Linköping

På uppdrag av Linköpings kommun har vi tagit fram en värmekartering för Linköpings inner- och ytterstad. Inom uppdraget har även en kartläggning av ett framtida klimatscenario genomförts. I…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Biotopvård i Bråån

Under våren och sommaren 2020 har vi planerat, projekterat och genom upphandlad entreprenad tagit bort ett av de sista vandringshindren vid Högseröds kvarn i Bråån, sydväst om Hörby i Eslövs kommun. Bråån är ett biflöde till Kävlingeån där vi arbetat med många vattenvårdande insatser genom åren. Fria vandringsvägar…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Bergshamra dagvattendamm

En ny dagvattendamm har anlagts i Bergshamra, Solna. Dammen renar dagvattnet innan det når Brunnsviken samtidigt som Bergshamraborna har fått ett nytt promenadstråk runt dammen med  ett attraktivt…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Lek för alla i Kyrkparken

Ända sedan 2011 har vi arbetat med Barkarbystadens stadspark Kyrkparken. I den första etappen byggdes den stora dagvattendammen med tillhörande vattenträdgård, samt parkens struktur och huvudsakliga drag. Vårt…

Läs mer
Analyser & underlag
Gröna strategier

Kartläggning av sociala värden i Mariehamn

Ekologigruppen har i samarbete med Mariehamns stad och Ålands landskapsregering genomfört en kartläggning av hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn. Kartläggningen genomfördes med hjälp av det kartbaserade enkätverktyget…

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Åtgärdsbibliotek för Åkerströmmens avrinningsområde

Hur kan man strukturera åtgärdsförslag för ett stort avrinningsområde så att man på ett enkelt sätt kan plocka fram den information man behöver? Det var frågan vi ställde…

Läs mer
Strategi & utbildning
Arter
Grönblå infrastruktur

Förstärkningsåtgärder för Stockholms ekar

Stockholms stad har ekmiljöer av högsta klass, sida vid sida med den växande staden finns dessa ståtliga träd. För drygt 10 år sedan genomförde Ekologigruppen en heltäckande inventering…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster

Geografisk kartläggning och miljöövervakning av ekosystemtjänster

Hur kan vi kartlägga ekosystemtjänster i ett helt län? Vilka tjänster ska ingå? Vad måste man tänka på när ekosystemtjänsterna markeras ut på kartunderlag? På uppdrag av Naturvårdsverket…

Läs mer
Strategi & utbildning
Fysisk planering
Gröna strategier

Luleå grönplan

Ekologigruppen har under 2018 och 2019 varit med och tagit fram en grönplan för Luleå kommun. Grönplanen fokuserar på Luleå stadsbygd och Råneå och visar hur kommunen vill…

Läs mer
Analyser & underlag
Arter
Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster

Inventering av humlor, bin och fjärilar

Under senare år har det blivit populärt att anlägga perennplanteringar som kan ge vår pollinerande insekt en stödjande födokälla. Men hur väl fungerar dessa planteringar? Kan även mer…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning
klimat

Urban Layers – Grönskande dagvattenhantering

Flera funktioner på liten yta gör Urban Layers till en grönskande resurs i den täta staden. En nedsänkt växtbädd fördröjer vatten och skapar en fuktig biotop i skydd under en gallerdurk, en ovanlig miljö bland stadslandskapets hårdgjorda ytor.


Läs mer
Analyser & underlag
Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster
Gröna strategier
Grönblå infrastruktur

Pollineringsplan för Södertälje kommun

Allt fler kommuner planera för goda miljöer för våra pollinerande insekter. På uppdrag av Södertälje kommun har vi tagit fram ett kunskapsunderlag till en pollineringsplan.


Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster
Fysisk planering
Gröna strategier
Grönblå infrastruktur

En strategisk grönstruktur för Huddinge kommun

Stadsdelarna Fullersta-Sjödalen, Vårby-Masmo och Kungens kurva har pekats ut som utvecklingsområden i Huddinge kommuns översiktsplan. I varje område har Ekologigruppen inlett stadsutvecklingsprocessen med att ta fram en strategisk…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster
Gröna strategier

Grönstrukturvision för Västra mark

Västra mark, ett stort industri- och verksamhetsområden i Växjö, ska omvandlas till blandad stad. En skräddarsydd metod med ett flertal verktyg har tagits fram av Ekologigruppen tillsammans med…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster
Landskapsanalys

Landskapets värden i Oxelösund

För att Oxelösund skulle få ett kunskaps- och planeringsunderlag som täckte in alla landskapets värden gjorde vi en kombinerad ekosystemtjänstkartläggning och landskapskaraktärsanalys i kommunen. En sådan analys tydliggör…

Läs mer
Analyser & underlag

Cykelledsutredning i Nackareservatet

Stigcykling är en friluftsaktivitet som ökat i intresse och antalet utövare världen över, likväl i Nackareservatet. Detta är något som Fastighetskontoret i Stockholm stad har uppmärksammat. På uppdrag…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Skötselplan för Nytebodaskogen

Ekologigruppen har lång erfarenhet av naturvårdande skötsel i skyddade områden, inom detaljplaner och naturvårdsavtal. Det kan vara i såväl skog som ängs- och betesmarker och våtmarksmiljöer. Vi har…

Läs mer
Analyser & underlag
Naturvärdesinventering (NVI)
Vatten och våtmarker

Kust och skärgård i Österåkers kommun

2008–2009 arbetade Ekologigruppen med att ta fram underlag till Österåkers vattenprogram kopplat till värdefulla vatten i sjöar, vattendrag och hav. Nu, under 2019, fortsätter arbetet med att uppdatera…

Läs mer
Analyser & underlag
Biologisk mångfald
Grönblå infrastruktur
Vatten och våtmarker

BiZon - pollinatörernas skyddszoner

Skyddszoner kring vattendrag i jordbrukslandskapet är vanliga idag för att minska läckaget av näringsämnen från åkrar till vattnet. Genom att anpassa växtligheten i dessa skyddszoner, som idag ofta…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Gröna strategier

Räkna med grönytefaktor

Kommuner runt om i landet använder grönytefaktor för att säkerställa grön kvartersmark, men hur skiljer sig modellerna? På uppdrag av Örebro kommun räknade vi på 8 olika bostadsgårdar…

Läs mer
Analyser & underlag
Grönblå infrastruktur
Vatten och våtmarker

Vandringsvägar för utter och fisk

Ekologigruppen fick i uppdrag att undersöka vägpassager vid vattendrag i Blekinge län. Med hjälp av inventeringen kunde vi förbättra kunskapsläget om vandringshinder för fisk och utter i länet,…

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Vattenkontroll i Saxån

I över trettio år har Ekologigruppen utfört vattenkontroller i Saxån. En samordnad vattenkontroll ger en tydlig bild av både vattenkemisk och ekologisk status i vattenområdet, och vi har…

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Vattenkontroll vid Klippans läderfabrik

Ekologigruppen har sedan 2013 uppdraget att genomföra kontrollprogrammet för omgivningspåverkan vid den nedlagda läderfabriken i Klippans kommun i Skåne. Kontrollprogrammets huvudsakliga syfte är att kontrollera långsiktiga effekter av…

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Dagvattendamm i västra Lund

På uppdrag av projektet Höje å helhetsperspektiv lade Ekologigruppen (då Ekologgruppen) fram ett förslag på en dagvattendamm som kan lösa problem med både ojämna flöden och föroreningar i…

Läs mer
Analyser & underlag
Fysisk planering
Vatten och våtmarker

Hållbar dagvattenhantering i Lidköping

Ekologigruppen (då Ekologgruppen) utredde hur de fem vattendrag som mynnar ut i Vänern i Lidköpings kommun kan hantera ökade flöden av dagvatten. Med hjälp av utredningen kan kommunen…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Arter
Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster
Vatten och våtmarker

Målarmusslans återkomst

Den tjockskaliga målarmusslan är känslig för miljöstörningar och ställer höga krav på vattenkvalitet för att etablera sig. Det var anledningen till att den valdes som symbol för ett…

Läs mer
Analyser & underlag
Fysisk planering
Grönblå infrastruktur

Ekosystemtjänstanalys för kvarteret Lagmannen i Eskilstuna

För att kunna skydda, stärka och skapa ekosystemtjänster i kvarteret Lagmannen i Eskilstuna kallades Ekologigruppen in. Genom en ekosystemtjänstanalys och en trädinventering kunde vi utvärdera förslaget på hur…

Läs mer
Strategi & utbildning
Naturvård
Vatten och våtmarker

Åmansboken – ett uppslagsverk om vatten i jordbrukslandskapet

Saxån-Braåns vattenråd har tillsammans med Ekologigruppen (då Ekologgruppen) gett ut Åmansboken i två upplagor. Boken är ett innehållsrikt dokument som fungerar som ett uppslagsverk när det gäller åar,…

Läs mer
Strategi & utbildning
Biologisk mångfald
Vatten och våtmarker

Handledning för nationellt våtmarksarbete

Som en del i arbetet att nå miljökvalitetmålet Myllrande våtmarker gjorde Ekologigruppen på uppdrag av Naturvårdsverket en våtmarkshandledning. Arbetet resulterade i rapporten Rätt våtmark på rätt plats: handledning…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Skötselplan för Stora Hults fälad i Båstad

Ekologigruppen har lång erfarenhet av naturvårdande skötsel i skyddade områden, inom detaljplaner och naturvårdsavtal. Det kan vara i såväl skog som ängs- och betesmarker och våtmarksmiljöer. Vi har…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering

Idéverkstad med STEP-metoden

Med hjälp av den handgripliga STEP-metoden fick deltagarna på idéverkstäderna i Sundbyberg bygga upp olika framtida utvecklingsscenarier med skalenliga klossar på stora flygbilder. Genom att tydligt visa deltagarna…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Jämställt resande i Handen

Genom samtal, rundturer och kartövningar med unga tjejer och killar undersöktes deras egna upplevelser av stadsrummet. Studiens syfte var både att skapa likvärdiga förutsättningarna för tjejer och killar…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering

Workshop om visionen för Glasberga

Markägarrepresentanter, kommunanställda och konsulter inom teknik, arkitektur och hållbarhet samlades under ett antal workshops för att gemensamt skapa en framtidsvision för Glasbergaområdet i Södertälje. Genom praktiska övningar och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekosystemtjänster
Fysisk planering
Gröna strategier

Ekosystemtjänster på detaljplanenivå i centrala Stockholm

I den täta staden har alla gröna ytor betydelse. Särskilt i en nära framtid där skyfallen blir kraftigare och somrarna allt hetare. För att stärka ekosystemtjänsterna arbetar Stockholms…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster
Fysisk planering
Gröna strategier

Strategisk grönstruktur för Flemingsberg

Stadsdelen Flemingsberg växer och växer, och med det behovet av multifunktionella grönstrukturer som kan tillgodose både rekreation och ekosystemtjänster. Redan innan arbetet med stadsutvecklingsplanen tog Huddinge kommun hjälp…

Läs mer
Skötsel & utveckling

Fornvårdsplan för Österåkers kommun

För att lyfta fram och tillgängliggöra viktiga fornlämningar har Österåkers kommun, tillsammans med Ekologigruppen, upprättat en fornvårdsplan för den fornlämningsrika kommunen. Med hjälp av skötselåtgärder som skyltning och…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster
Gröna strategier
Vatten och våtmarker

Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten

Som en av de första kommunerna i landet inkluderar Sollentuna ett ekosystemtjänstperspektiv i sin vattenplanering. Ekologigruppen har gjort en kartläggning, analys och åtgärdsförslag.


Läs mer
Planering & miljöbedömning
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation
Grönblå infrastruktur

Urbana eko-/sociodukter

Ekologigruppen har gjort en kunskapssammanställning av befintliga eko-/sociodukters ekologiska effekter och nytta. Sammanställningen går också ut på att sammanfatta information om bredd och längd på studerade eko-/sociodukter samt…

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Naturvärdesiventering av vattenmiljöerna i Näsbyviken

På uppdrag av Structor Miljöbyrån Stockholm AB genomförde Ekologigruppen en naturvärdesinventering av vattenmiljön vid Näsbyviken. Näsbyviken är en grund havsvik belägen öster om Täby tätort.

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Bottenfaunaundersökning Igelbäcken

På uppdrag av Trafikverket har Ekologigruppen genomfört en bottenfaunaundersökningar i en del av Igelbäcken. Med bottenfauna menas bottenlevande djur som olika kräftdjur, insektslarver, maskar, snäckor och musslor.

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Ekosystemtjänster

Visualiseringar och utvecklingskoncept till Eskilstuna grönplan

Ekologigruppen har på uppdrag åt Eskilstuna kommun tagit fram illustrationer som visar hur ekosystemtjänster kan ta form i stadslandskapet och hur det skapar både en vackrare och mer mångfunktionell…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster

BEST rapporten Boverket och ekosystemtjänsterna

I BEST - Boverket och ekosystemtjänsterna har Ekologigruppen utrett hur ekosystemtjänster kan användas i planprocessen i syfte att de ska få en starkare ställning inom samhällsplaneringen och i…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Arter
Naturvård

Göteborgs ansvarsarter och ansvarsbiotoper

Var är det viktigast att sätta in naturvårdsresurserna i just vår kommun? Finns det arter och biotoper i vår kommun som vi har ett särskilt ansvar för? Vilka är…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)

Hållbarhetsbedömning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040

På uppdrag av Österåkers kommun har Ekologigruppen varit delaktig i arbetet med hållbarhetsbedömning av kommunens nya översiktsplan (ÖP). Hållbarhetsbedömningen är gjord utifrån hållbarhetsanalysverktyget Värderosen.

Läs mer
Analyser & underlag
Arter
Naturvård

Fladdermusinventering Nackareservatet

Ekologigruppen har på uppdrag av Fastighetskontoret Stockholms stad och som del av uppföljningen av skötsel, inventerat förekomst av fladdermöss vid tre utvalda platser i Nackareservatet under sommaren 2017.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Biologisk mångfald
Fysisk planering
Gröna strategier
Hållbarhetsstöd

Gröna strategier för stadsutveckling i Wättingebacken

På uppdrag av Tyresö kommun har Ekologigruppen tagit fram gröna strategier för stadsutvecklingen i Wättingebacken och i anslutande delar av Wättingestråket.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekosystemtjänster
Gröna strategier

Grön strategi för Lagersdal

Ekologigruppen har gjort en ekosystemtjänstkartering i Lagersdal och tagit fram en grön strategi för det fortsatta utvecklingsarbetet med stadsdelen. Lagersdal är ett samlingsnamn för en del av Eskilstuna,…

Läs mer
Analyser & underlag
Arter
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation
Naturvärdesinventering (NVI)

Åtgärder för mindre hackspett och åkergroda i samband med exploatering 

På uppdrag av Karlstad kommun har Ekologigruppen  genomfört inventeringar och sammanställningar av kunskap om vilka arter och naturmiljöer som berörs av en detaljplan och som riskerar att påverkas…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Biologisk mångfald

Skötselplan för natur- och rekreationsvärden i Ystad sandskog

Ystad sandskog karaktäriseras av gles tallskog och blandskog med typiska sanddynsformationer. I skogens västra delar finns 540 arrendetomter med stugor och hus som används som permanentbostäder och fritidshus.…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation

Nya biotoper och livsmiljöer i samband med förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Stora delar av vägen förläggs i tunnel för att undvika skador på värdefull natur. Vägdragningen kommer ändå i konflikt med…

Läs mer
Strategi & utbildning
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd

Kajer mot det gröna - en hållbarhetsprocess och handbok

Handboken Kajer mot det gröna - hållbara gränssnitt mellan stad och land - togs fram på uppdrag av Delegationen för hållbara städer och Järfälla kommun. Arbetet bestod dels…

Läs mer
Strategi & utbildning
Fysisk planering
Vatten och våtmarker

Förstudie – Regionalt planeringsunderlag för Vatten

Landstinget i Stockholms län tog under 2013 fram en regional miljöstrategi för vatten för att förtydliga arbetet med vattenfrågor. Ett av målområdena i vattenstrategin är att ta fram…

Läs mer
Strategi & utbildning
Fysisk planering

Landsbygdsplanering i Stockholms län inför RUFS 2050

Inför arbetet med RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, ansågs det viktigt att lyfta fram landsbygdsperspektivet. Ekologigruppen togs in för att arbeta med en struktur för…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Biologisk mångfald
Fysisk planering
Naturvård

Program, beslut och skötselplan för Norra Igelbäckens naturreservat

Ekologigruppen har tagit fram programhandlingar, beslut och skötselplan för ett nytt naturreservat i hjärtat av det välbesökta Järvafältet i norra Stockholm. Beslut om naturreservatet väntas under 2018. Järfälla är…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Upprättande av naturreservatsbeslut och skötselplan för Nackareservatet

Nackareservatet i Nacka och Stockholms kommun är ett av landets allra mest välbesökta natur- och friluftsområden och uppgår till ca 830 hektar mark och vatten. I området finns…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Skötselplan för Hamra nationalpark

Hamra nationalpark, väster om Ljusdal i Gävleborgs län, bildades 1909 som en av de första i Sverige och Europa. Fram tills senare år har nationalparken varit mycket liten,…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Skötselplan Kvarnsjön – Holmviksskogen

Strax söder om Gustavsbergs centrum finns ett mer än en och en halv kvadratkilometer stort obebyggt område, den så kallade Kvarnsjön-Holmviksskogen, som i snar framtid kommer att bli…

Läs mer
Skötsel & utveckling
Naturvård

Skötselplan för kulturreservat Ronneby brunnspark

Ronneby brunnspark har blivit utsedd till Sveriges vackraste park 2005 och Europas fjärde vackraste park 2006. Nu har parken och intilliggande naturmark fått en uppdaterad skötselplan där höga…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation för gölgroda och gulyxne

Som del i underlaget för beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark har Ekologigruppen tagit  fram underlag för ekologisk kompensation för gölgroda och gulyxne.    

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)

MKB för Northvolts batterifabrik

Lagring av förnybar energi är en av nycklarna till ett koldioxidneutralt samhälle. Ekologigruppen deltog under 2017 i den handplockade konsultgrupp som arbetat med MKB och tillståndsansökan för miljöfarlig…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Miljöbedömning (MKB)

MKB för Tegelhagen i Upplands Bro kommun

Ekologigruppen har tagit fram en MKB för en omfattande detaljplan i Upplands Bro kommun. Vi har varit delaktiga i planprocessen och fungerat som rådgivare åt markägaren KF fastigheter,…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)

Miljöbedömning och MKB, Barkarbystaden 3

Under 2016-2017 har Ekologigruppens Ulrika Hamrén arbetat som miljöplanerare och planstöd för Järfälla kommun i kommunens  hittills största detaljplan; Barkarbystaden 3.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd
Miljöcertifiering

Miljöcertifiering, Mall of Scandinavia, Solna

Ekologigruppen AB har tagit fram underlag för delen markanvändning och ekologi inför en BREEAM-certifiering av Mall of Scandinavia (avsnitt LE 01, LE 02, LE 03 och LE 04).…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering, SEBs gamla huvudkontor i Rissne, Sundbyberg

Ekologigruppen AB har tagit fram underlag om delen markanvändning och ekologi inför en BREEAM-certifiering av kv. Stockmakaren. Byggnaden är ett kontorskomplex med parkeringsgarage och stora grönytor, beläget i…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering, Uppsala stadshus

Gamla Uppsala stadshus ska genomgå en stor ombyggnad och tillbyggnad. Ekologigruppen har utfört en ekologisk inventering samt bidragit med förbättringar av nyskapade grönytor samt förslag på skydd av…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering, Torsplan 2 Stockholm

Torsplan 2 är en del av den nya stadsdelen Hagastaden och är en kontorsbyggnad med högsta betyget i BREEAM - Outstanding. Ekologigruppen har utfört en ekologisk inventering och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering Sveavägen 44, Stockholm

Uppdraget omfattar en ombyggnad av en befintlig byggnad som inrymmer affärslokaler, kontor och bostäder. Ekologigruppen har här arbetat med del den av miljöcertifieringsprocessen som omfattar markanvändning och ekologi…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering Emporia, Malmö

Emporia är ett köpcentrum som ligger i anslutning till Malmö Arena och citytunnelstationen i Hyllievång i sydvästra delen av Malmö. På taket har man anlagt en stor och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation av ekosystemtjänster

Inför en exploatering i Lomma kommun har Skanska och kommunen avtalat om kompensation av ekosystemtjänster avseende biologisk mångfald, rekreationsmöjligheter, luftrening och infiltration av ytvatten.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekologisk kompensation

SOU Ekologisk kompensation

Regeringskansliet publicerade 2017 en utredning om ekologisk kompensation (SOU 2017:34). Utredningen innehåller förslag för att motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekologigruppen har bidragit i arbetet genom…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Grön- och blåplaner
Vatten och våtmarker

Tyresö blåplan

Blåplan för Tyresö kommun är ett planeringsunderlag som tar ett helhetsgrepp på Tyresös många vattenmiljöer. Tyresö är beläget vid Östersjökusten och har både brack- och sötvattensmiljöer och långa…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Grön- och blåplaner
Vatten och våtmarker

Lidingö Blåplan

Ekologigruppen har på uppdrag av Lidingö kommun tagit fram en blåplan där vi också haft rollen som extern projektledare genom hela processen. Blåplanen är ett underlag för planering…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Gröna strategier
Grönblå infrastruktur
Hållbarhetsstöd

Grönytefaktor för Haninges regionala stadskärna

Ekologigruppen har utvecklat en grönytefaktormodell för Haninges regionala stadskärna. Modellen utgår från tidigare grönytefaktormodeller men har anpassats för att stärka de ekosystemtjänster som är viktigast för stadskärnan. I…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Parkprogram Åkersberga tätort

Under 2017-2019 har vi arbetat med att ta fram ett parkprogram för Åkersberga tätort på uppdrag av Österåkers kommun. Parkprogrammet är ett strategiskt styrdokument med långsiktiga mål och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Grön- och blåplaner

Grönplan Katrineholm

I Katrineholm stad finns en stor variation av gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och aktivitet. Ekologigruppen har tagit fram en grönplan för att fastställa mål och planeringsriktlinjer…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd

Hållbarhetsprogram för Näsängen

På Näshalvön strax väster om centrala Åkersberga planeras en ny hållbar stadsdel med ca 1500 nya bostäder med tillhörande service och verksamheter. Näsängen antas kunna ge plats åt…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd

Hållbarhetskonsekvensanalys – fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna

Hållbarhetskonsekvensanalysen för Täbys nya stadskärna är mer än en miljökonsekvensbeskrivning. Med hjälp av ekologigruppens verktyg Värderosen gjordes en helhetsbedömning av hållbarheten i den fördjupade översiktsplanen, där sociala och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd

Hållbarhetscoach och planstöd för stadsutveckling i Näsängen

Ekologigruppen har under flera år arbetat som hållbarhetscoach i Österåkers kommuns stadsutvecklingsprojekt: Näsängen som ligger vid Täljövikens strand i utkanten av Åkersberga


Läs mer
Analyser & underlag

Bergs gård – landskapsanalys

Ekologigruppen har tagit fram en landskapsanalys för Bergs Gård på Sicklaöns norra kust i Nacka kommun. I dag ligger en oljedepå på platsen, högt i landskapet och exponerat…

Läs mer
Analyser & underlag

Godsstråket landskapsanalys

Landskapsanalys som underlag till järnvägsplan och systemhandling för Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Dunsjö – Jakobshyttan.


Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster

Grön utvecklingsplan Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun var en av de första kommunerna i landet som tog ett ambitiöst grepp om ekosystemtjänster i översiktsplaneringen. Istället för att göra en klassisk grönplan vidgade…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänstkartläggning Gävle

Genom att utgå ifrån ekosystemtjänster kan vi forma smartare städer med rätt markanvändning på rätt plats. Under 2017 tog vi fram en ekosystemtjänstanalys för Gävle kommun som underlag…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster

Argument för mer ekosystemtjänster 

Naturvårdsverkets rapport Argument för mer ekosystemtjänster behandlar frågor inom fyra områden: vatten i stad och landskap, nyttoorganismer, människans hälsa samt klimatpåverkan och anpassning. Ambitionen är att innehållet kan inspirera…

Läs mer
Analyser & underlag
Grönblå infrastruktur

Grön infrastruktur i Kävlinge

Ekologigruppen har utrett spridningssamband för fem olika fokusarter/artgrupper i Kävlinge kommun. Projektet har syftat till att kartlägga den grön infrastrukturen i Kävlinge kommun och att identifiera särskilt viktiga…

Läs mer
Analyser & underlag
Grönblå infrastruktur

Analys av ekologiska landskapssamband i Kristianstads kommun

På uppdrag av Kristianstads kommun har vi arbetat med ekologiska landskapssamband som del i arbetet med en grönstrategi och en grönplan. Tillsammans med kommunen har vi valt ut…

Läs mer
Analyser & underlag
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster i Kävlinge kommun

Ekologigruppen har kartlagt ekosystemtjänster i Kävlinge kommun och i de fem större tätorter Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund, Hofterup/Ålstorp och Dösjebro. Vi har också tagit fram förslag till mål och…

Läs mer
Analyser & underlag

Urbana eko- sociodukter, förstärkning av grön infrastruktur

I Stockholms nyligen remitterade översiktsplan föreslås förstärkningar av den regionalt betydelsefulla gröna infrastrukturen på ett antal platser i staden. Ekologigruppen fick i uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholms stad…

Läs mer
Analyser & underlag
Grönblå infrastruktur

Grön infrastruktur Stockholms län

Ekologigruppen och Metria har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans tagit fram underlag för en framtida regional handlingsplan för grön infrastruktur. Syftet med analyserna har varit…

Läs mer
Analyser & underlag

Kartering av sällsynta naturtyper

Åsbarrskogar, svämlövskogar, svämädellövskogar och ädellövbranter. Visst låter det extremt nördigt, smalt men ändå lite exotiskt? Detta är fyra Natura2000-naturtyper som förekommer spritt och sällsynt i vårt avlånga land.…

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Biotopkartering och statusklassning av vattendrag och sjöar i Järfälla kommun

Under åren 2016-2017 genomförde limnologer och vattenekologer från Ekologigruppen biotopkarteringar av samtliga vattendrag och sjöar i Järfälla kommun. Syftet var att beskriva vattenbiotoper, vattendragens och sjöarnas närmiljö, hydromorfologiska…

Läs mer
Analyser & underlag
Arter

Gölgroda och gulyxne i Forsmark

Forsmark är den plats som svensk kärnbränslehantering AB valt ut som den mest lämpliga platsen för att förvara det kärnbränsle som använts i svenska kärnkraftverk. Platsen bedöms ha…

Läs mer
Analyser & underlag

Inventering av vattenvegetation i Nackareservatet

Ekologigruppen har inventerat vattenväxter i Nackareservatet under flera år för att följa upp effekterna av en ny skötselplan. Genom att registrera förekomsten av ett antal makrofyter kan vi…

Läs mer
Analyser & underlag
Arter

Grod- och kräldjursinventering Hammarbyskogen

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Ekologigruppen undersökt vilka grod- och kräldjur som förekommer i området som omfattas av detaljplanearbete. För groddjur gjordes en bedömning av…

Läs mer
Analyser & underlag
Vatten och våtmarker

Naturvärdesinventering och biotopkartering med fokus på äkta målarmussla i Tappström, Ekerö

Som en del i arbetet med pågående detaljplan vid stranden i Tappström på Ekerö har Ekologigruppen genomfört en naturvärdesinventering och biotopkartering av vattenmiljöer vid stränderna i området. En…

Läs mer
Analyser & underlag

Naturvärdesinventering av vattenmiljöer i Alvik strand

På uppdrag av Structor har Ekologigruppen genomfört en naturvärdesinventering i vattenmiljöerna vid Alvik strand. Inventeringen genomfördes enligt SIS-standard. I arbetet ingick en bedömning av påverkan på naturvärden och ekologisk…

Läs mer
Analyser & underlag
Naturvård
Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering Asknäs

Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen på uppdrag av Ekerö kommun genomfört en naturvärdesinventering, inventering av skyddsvärda träd samt eftersök avskyddsvärda arter i Asknäs, strax norr om…

Läs mer
Analyser & underlag
Naturvård
Naturvärdesinventering (NVI)

Järfälla handlingsplan för biologisk mångfald

Under 2017 arbetade vi med att ta fram underlag till en biologisk handlingsplan för Järfälla kommuns natur. Järfälla har 2300 hektar naturmark som har inventerats i fält (enligt…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Från dike till bäck – Bällstaån

Bällstaån är ett av Sveriges mest påverkade vattendrag. Problemen handlar bland annat om igenväxning och erosion. Nästan hela sträckningen är rätad och stora delar är kulverterade.

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Ballingsholmsån i Huddinge

Ekologiguppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört gestaltning och projektering av åtgärder i och vid Balingsholmsån i Orlångens naturreservat. Ån är idag ett rätat dike som behöver…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder

Våtmarker i Kungliga Nationalstadsparken

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län har Ekologigruppens ekologer och landskapsarkitekter tagit fram förslag på placering och utformning av ett antal våtmarker och dammar i Kungliga Nationalstadsparken,…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Vatten och våtmarker

Restaurering av Angarnsjöängen i Vallentuna

På uppdrag av och i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Angarngruppen har vi tagit fram en plan för hur en av Sveriges främsta fågelsjöar, Angarnsjöängen, kan…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Ekologisk kompensation

Fjärilsflytt till ny äng i Drevvikens naturreservat

Vid Österhagen i Huddinge kommun finns en sedan länge avlutad deponi där ett nytt bostadsområde nu planeras. Växtligheten på deponin har de senaste decennierna varit gles och örtrik,…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Ekologisk kompensation

Flytt av sandvita för att bevara den mindre sandviteviveln

Hur motverkar vi förlusten av biologisk mångfald i växande städer? Ett sätt är genom kompensationsåtgärder med hjälp av ekologer och grävskopor i fält. Den mindre sandviteviveln är en…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Ekologisk kompensation
Gestaltning

Hansta hage – kompensation i form av landskapspark

Med Hansta hage har Ekologigruppen varit med och tagit fram en plan för genomförande av kompensation för den markyta som försvinner i och med byggandet av Förbifart Stockholm.…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
dagvatten
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Öppna upp Igelbäckens kulvert på Barkarbyfältet

Igelbäcken i Järfälla kommun är ett vattendrag som är rätat och delvis kulverterat. Som ett led i att öka förutsättningarna för biologisk mångfald har Ekologigruppen tagit fram ett…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Sarvträsk våtmark

Ekologigruppen har ett pågående uppdrag åt Nacka kommun för att ta fram en idé till hur våtmarken vid Sarvträsk i Orminge fortsatt kan bibehålla sin funktion som våtmark…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Bostadsgård Norrköping

På uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping har Ekologigruppen gestaltat en bostadsgård i kvarteret G i det nya utvecklingsområdet Inre hamnen. Bostadsgården har gestaltats med målet att främja så många…

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Åkers Kanal

Strandpromenad och stadspark Åkers kanal Åkersberga, från visionsprogram till anläggning 


Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Gripsholm backar torggestaltning

För att uppnå en mer hållbar stadsdel vid Gripsholms backar i Mariefred har Ekologigruppen föreslagit att göra plats för ekosystemtjänster på den allmänna platsmarken. Genom förslaget har vi…

Läs mer
Strategi & utbildning
Grön- och blåplaner

RUFS och de gröna kilarna

Ekologigruppen har varit huvudkonsult för arbetet med den regionala grönstrukturen i samband med framtagandet av RUFS 2001, RUFS 2010 och RUFS 2050. Ekologigruppen har ett långt förhållande till…

Läs mer
Strategi & utbildning

Biogeografisk uppföljning

Nationell uppföljning av EU:s art- och habitatdirektivet, artikel 11. Ekologigruppen har mellan åren 2008 och 2012 arbetat med ledning, administration och planering av projektet Biogeografisk uppföljning åt Naturvårdsverket.

Läs mer
Strategi & utbildning

Metod för bedömning av påverkan på grundvattenberoende naturtyper

Hur påverkas värdefulla naturtyper av grundvattensänkningar som uppkommer när man bygger tunnlar och gruvor? Ekologigruppen har för Trafikverkets räkning tagit fram ett uppföljningsprogram med en inventeringsmetod för vegetationsförändringar…

Läs mer
Strategi & utbildning

Invasiva arter

Framtagande av 48 handlingsplaner för invasiva arter


Läs mer
Strategi & utbildning
klimat

Checklista för minskad klimatpåverkan i planeringen

I samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologigruppen arbetat med att ta fram en checklista för minskad klimatpåverkan i fysisk planering. Checklistan ska fungera som stöd för…

Läs mer
Strategi & utbildning

Styrning mot miljömålen i Haninge kommun

För att kunna nå sina miljömål tog Huddinge kommun hjälp av Ekologigruppen för att utvärdera och uppdatera sina styrdokument.

Läs mer
Landskap & vattenåtgärder
Gestaltning

Kyrkparken

Ekologigruppen har under flera år arbetat med gestaltning och projektering av en ny stadspark i Barkarbystaden. I Kyrkparken finns det förutsättningar för flera ekosystemtjänster som biologisk mångfald pollinering…

Läs mer
Strategi & utbildning
Naturvård

Utvärdering av programmen för miljöövervakning

Hur går det för Natura 2000-naturtyperna i Sverige? Hur stor utbredning har de och hur mår de arter som lever i dem? Ekologigruppen har utvärderat två miljöövervakningsprogram åt…

Läs mer
VISA FLER PROJEKT
Filter:
Tjänsteområden
Visa alla
Strategi & utbildning
Analyser & Underlag
Planering & miljöbedömning
Landskap & vattenåtgärder
Skötsel & utveckling
Ämnen
Visa alla
jordbruksmark
Grön- och blåplaner
Gröna strategier
Grönblå infrastruktur
Ekosystemtjänster
Biologisk mångfald
Gestaltning
Vatten och våtmarker
Landskapsanalys
åtgärdande av vandringshinder
biotopvård
bottenfaunaundersökningar
Fysisk planering
pollineringsplan
Arter
Naturvård
klimat
Naturvärdesinventering (NVI)
Ekologisk kompensation
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)
Miljöcertifiering
dagvatten

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning