Filter:
Tjänsteområden
Visa alla
Strategiska tjänster
Analyser & Underlag
Planering & miljöbedömning
Landskapsarkitektur & genomförande
Skötsel & vidareutveckling
Ämnen
Visa alla
Ekosystemtjänster
Gröna strategier
Vatten och våtmarker
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation
Grön infrastruktur
Arter
Naturvård
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)
Naturvärdesinventering (NVI)
Miljöcertifiering
Gestaltning

Projekt vi har genomfört

Här finns ett urval av våra projekt. Du kan sortera projekten både per tjänsteområden och genom ett urval ämnen.

Analyser & beslutsunderlag
Ekosystemtjänster
Gröna strategier
Vatten och våtmarker

Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten

Som en av de första kommunerna i landet inkluderar Sollentuna ett ekosystemtjänstperspektiv i sin vattenplanering. Ekologigruppen har gjort en kartläggning, analys och åtgärdsförslag.


Läs mer
Planering & miljöbedömning
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation
Grön infrastruktur

Urbana eko-/sociodukter

Ekologigruppen har gjort en kunskapssammanställning av befintliga eko-/sociodukters ekologiska effekter och nytta. Sammanställningen går också ut på att sammanfatta information om bredd och längd på studerade eko-/sociodukter samt…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Vatten och våtmarker

Naturvärdesiventering av vattenmiljöerna i Näsbyviken

På uppdrag av Structor Miljöbyrån Stockholm AB genomförde Ekologigruppen en naturvärdesinventering av vattenmiljön vid Näsbyviken. Näsbyviken är en grund havsvik belägen öster om Täby tätort.

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Vatten och våtmarker

Bottenfaunaundersökning Igelbäcken

På uppdrag av Trafikverket har Ekologigruppen genomfört en bottenfaunaundersökningar i en del av Igelbäcken. Med bottenfauna menas bottenlevande djur som olika kräftdjur, insektslarver, maskar, snäckor och musslor.

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Ekosystemtjänster

Visualiseringar och utvecklingskoncept till Eskilstuna grönplan

Ekologigruppen har på uppdrag åt Eskilstuna kommun tagit fram illustrationer som visar hur ekosystemtjänster kan ta form i stadslandskapet och hur det skapar både en vackrare och mer mångfunktionell…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Ekosystemtjänster

BEST rapporten Boverket och ekosystemtjänsterna

I BEST - Boverket och ekosystemtjänsterna har Ekologigruppen utrett hur ekosystemtjänster kan användas i planprocessen i syfte att de ska få en starkare ställning inom samhällsplaneringen och i…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Arter
Naturvård

Göteborgs ansvarsarter och ansvarsbiotoper

Var är det viktigast att sätta in naturvårdsresurserna i just vår kommun? Finns det arter och biotoper i vår kommun som vi har ett särskilt ansvar för? Vilka är…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)

Hållbarhetsbedömning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040

På uppdrag av Österåkers kommun har Ekologigruppen varit delaktig i arbetet med hållbarhetsbedömning av kommunens nya översiktsplan (ÖP). Hållbarhetsbedömningen är gjord utifrån hållbarhetsanalysverktyget Värderosen.

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Arter
Naturvård

Fladdermusinventering Nackareservatet

Ekologigruppen har på uppdrag av Fastighetskontoret Stockholms stad och som del av uppföljningen av skötsel, inventerat förekomst av fladdermöss vid tre utvalda platser i Nackareservatet under sommaren 2017.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Biologisk mångfald
Fysisk planering
Gröna strategier
Hållbarhetsstöd

Gröna strategier för stadsutveckling i Wättingebacken

På uppdrag av Tyresö kommun har Ekologigruppen tagit fram gröna strategier för stadsutvecklingen i Wättingebacken och i anslutande delar av Wättingestråket.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekosystemtjänster
Gröna strategier

Grön strategi för Lagersdal

Ekologigruppen har gjort en ekosystemtjänstkartering i Lagersdal och tagit fram en grön strategi för det fortsatta utvecklingsarbetet med stadsdelen. Lagersdal är ett samlingsnamn för en del av Eskilstuna,…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Arter
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation
Naturvärdesinventering (NVI)

Åtgärder för mindre hackspett och åkergroda i samband med exploatering 

På uppdrag av Karlstad kommun har Ekologigruppen  genomfört inventeringar och sammanställningar av kunskap om vilka arter och naturmiljöer som berörs av en detaljplan och som riskerar att påverkas…

Läs mer
Skötsel och utveckling
Biologisk mångfald

Skötselplan för natur- och rekreationsvärden i Ystad sandskog

Ystad sandskog karaktäriseras av gles tallskog och blandskog med typiska sanddynsformationer. I skogens västra delar finns 540 arrendetomter med stugor och hus som används som permanentbostäder och fritidshus.…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation

Nya biotoper och livsmiljöer i samband med förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Stora delar av vägen förläggs i tunnel för att undvika skador på värdefull natur. Vägdragningen kommer ändå i konflikt med…

Läs mer
Strategiska tjänster
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd

Kajer mot det gröna - en hållbarhetsprocess och handbok

Handboken Kajer mot det gröna - hållbara gränssnitt mellan stad och land - togs fram på uppdrag av Delegationen för hållbara städer och Järfälla kommun. Arbetet bestod dels…

Läs mer
Strategiska tjänster
Fysisk planering
Vatten och våtmarker

Förstudie – Regionalt planeringsunderlag för Vatten

Landstinget i Stockholms län tog under 2013 fram en regional miljöstrategi för vatten för att förtydliga arbetet med vattenfrågor. Ett av målområdena i vattenstrategin är att ta fram…

Läs mer
Strategiska tjänster
Fysisk planering

Landsbygdsplanering i Stockholms län inför RUFS 2050

I aktualitetsbedömningen av gällande RUFS 2010 framkom att landsbygden är för bristfälligt behandlad och att landsbygdsperspektivet tydligare borde lyftas in i RUFS 2050. Ekologigruppen arbetade därför i ett…

Läs mer
Skötsel och utveckling
Biologisk mångfald
Fysisk planering
Naturvård

Program, beslut och skötselplan för Norra Igelbäckens naturreservat

Ekologigruppen har tagit fram programhandlingar, beslut och skötselplan för ett nytt naturreservat i hjärtat av det välbesökta Järvafältet i norra Stockholm. Beslut om naturreservatet väntas under 2018. Järfälla är…

Läs mer
Skötsel och utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Upprättande av naturreservatsbeslut och skötselplan för Nackareservatet

Nackareservatet i Nacka och Stockholms kommun är ett av landets allra mest välbesökta natur- och friluftsområden och uppgår till ca 830 hektar mark och vatten. I området finns…

Läs mer
Skötsel och utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Skötselplan för Hamra nationalpark

Hamra nationalpark, väster om Ljusdal i Gävleborgs län, bildades 1909 som en av de första i Sverige och Europa. Fram tills senare år har nationalparken varit mycket liten,…

Läs mer
Skötsel och utveckling
Biologisk mångfald
Naturvård

Skötselplan Kvarnsjön – Holmviksskogen

Strax söder om Gustavsbergs centrum finns ett mer än en och en halv kvadratkilometer stort obebyggt område, den så kallade Kvarnsjön-Holmviksskogen, som i snar framtid kommer att bli…

Läs mer
Skötsel och utveckling
Naturvård

Skötselplan för kulturreservat Ronneby brunnspark

Ronneby brunnspark har blivit utsedd till Sveriges vackraste park 2005 och Europas fjärde vackraste park 2006. Nu har parken och intilliggande naturmark fått en uppdaterad skötselplan där höga…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation för gölgroda och gulyxne

Som del i underlaget för beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark har Ekologigruppen tagit  fram underlag för ekologisk kompensation för gölgroda och gulyxne.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)

MKB för Northvolts batterifabrik

Lagring av förnybar energi är en av nycklarna till ett koldioxidneutralt samhälle. Ekologigruppen deltog under 2017 i den handplockade konsultgrupp som arbetat med MKB och tillståndsansökan för miljöfarlig…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Miljöbedömning (MKB)

MKB för Tegelhagen i Upplands Bro kommun

Ekologigruppen har tagit fram en MKB för en omfattande detaljplan i Upplands Bro kommun. Vi har varit delaktiga i planprocessen och fungerat som rådgivare åt markägaren KF fastigheter,…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)

Miljöbedömning och MKB, Barkarbystaden 3

Under 2016-2017 har Ekologigruppens Ulrika Hamrén arbetat som miljöplanerare och planstöd för Järfälla kommun i kommunens  hittills största detaljplan; Barkarbystaden 3.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd
Miljöcertifiering

Miljöcertifiering, Mall of Scandinavia, Solna

Ekologigruppen AB har tagit fram underlag för delen markanvändning och ekologi inför en BREEAM-certifiering av Mall of Scandinavia (avsnitt LE 01, LE 02, LE 03 och LE 04).…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering, SEBs gamla huvudkontor i Rissne, Sundbyberg

Ekologigruppen AB har tagit fram underlag om delen markanvändning och ekologi inför en BREEAM-certifiering av kv. Stockmakaren. Byggnaden är ett kontorskomplex med parkeringsgarage och stora grönytor, beläget i…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering, Uppsala stadshus

Gamla Uppsala stadshus ska genomgå en stor ombyggnad och tillbyggnad. Ekologigruppen har utfört en ekologisk inventering samt bidragit med förbättringar av nyskapade grönytor samt förslag på skydd av…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering, Torsplan 2 Stockholm

Torsplan 2 är en del av den nya stadsdelen Hagastaden och är en kontorsbyggnad med högsta betyget i BREEAM - Outstanding. Ekologigruppen har utfört en ekologisk inventering och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering Sveavägen 44, Stockholm

Uppdraget omfattar en ombyggnad av en befintlig byggnad som inrymmer affärslokaler, kontor och bostäder. Ekologigruppen har här arbetat med del den av miljöcertifieringsprocessen som omfattar markanvändning och ekologi…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Miljöcertifiering Emporia, Malmö

Emporia är ett köpcentrum som ligger i anslutning till Malmö Arena och citytunnelstationen i Hyllievång i sydvästra delen av Malmö. På taket har man anlagt en stor och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation av ekosystemtjänster

Inför en exploatering i Lomma kommun har Skanska och kommunen avtalat om kompensation av ekosystemtjänster avseende biologisk mångfald, rekreationsmöjligheter, luftrening och infiltration av ytvatten.

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Ekologisk kompensation

SOU Ekologisk kompensation

Regeringskansliet publicerade 2017 en utredning om ekologisk kompensation (SOU 2017:34). Utredningen innehåller förslag för att motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekologigruppen har bidragit i arbetet genom…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Vatten och våtmarker

Tyresö blåplan

Blåplan för Tyresö kommun är ett planeringsunderlag som tar ett helhetsgrepp på Tyresös många vattenmiljöer. Tyresö är beläget vid Östersjökusten och har både brack- och sötvattensmiljöer och långa…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Vatten och våtmarker

Lidingö Blåplan

Ekologigruppen har på uppdrag av Lidingö kommun tagit fram en blåplan där vi också haft rollen som extern projektledare genom hela processen. Blåplanen är ett underlag för planering…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Fysisk planering
Grön infrastruktur
Gröna strategier
Hållbarhetsstöd

Grönytefaktor för Haninges regionala stadskärna

Ekologigruppen har utvecklat en grönytefaktormodell för Haninges regionala stadskärna. Modellen utgår från tidigare grönytefaktormodeller men har anpassats för att stärka de ekosystemtjänster som är viktigast för stadskärnan. I…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Parkprogram Åkersberga tätort

Under 2017-2019 arbetar vi på Ekologigruppen med att ta fram ett parkprogram för Åkersberga tätort på uppdrag av Österåkers kommun. Parkprogrammet ska vara ett strategiskt styrdokument med långsiktiga…

Läs mer
Planering & miljöbedömning

Grönplan Katrineholm

I Katrineholm stad finns en stor variation av gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och aktivitet. Ekologigruppen har tagit fram en grönplan för att fastställa mål och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd

Hållbarhetsprogram för Näsängen

På Näshalvön strax väster om centrala Åkersberga planeras en ny hållbar stadsdel med ca 1500 nya bostäder med tillhörande service och verksamheter. Näsängen antas kunna ge plats åt…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd

Hållbarhetskonsekvensanalys – fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna

Täbys stadskärna ska utvecklas med en stadsstruktur som rymmer 17 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser till år 2050. För att samla strategiskt viktiga frågor och…

Läs mer
Planering & miljöbedömning
Hållbarhetsstöd

Hållbarhetscoach och planstöd för stadsutveckling i Näsängen

Ekologigruppen har under flera år arbetat som hållbarhetscoach i Österåkers kommuns stadsutvecklingsprojekt: Näsängen som ligger vid Täljövikens strand i utkanten av Åkersberga


Läs mer
Analyser & beslutsunderlag

Bergs gård – landskapsanalys

Ekologigruppen har tagit fram en landskapsanalys för Bergs Gård på Sicklaöns norra kust i Nacka kommun. I dag ligger en oljedepå på platsen, högt i landskapet och exponerat…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag

Godsstråket landskapsanalys

Landskapsanalys som underlag till järnvägsplan och systemhandling för Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Dunsjö – Jakobshyttan.


Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Ekosystemtjänster

Analys och utvecklingsplan för ekosystemtjänster i Upplands Väsby

Pilotstudie för kartläggning av ekosystemtjänster i Upplands Väsby kommun. Arbetet inleddes med utarbetande av metoder med efterföljande kartläggning av kommunen som helhet, där befintliga, potentiella och bristområden för…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänstkartläggning Gävle

Genom att utgå ifrån ekosystemtjänster kan vi forma smartare städer med rätt markanvändning på rätt plats. Under 2017 tog vi fram en ekosystemtjänstanalys för Gävle kommun som underlag…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Ekosystemtjänster

Argument för mer ekosystemtjänster 

Naturvårdsverkets rapport Argument för mer ekosystemtjänster behandlar frågor inom fyra områden: vatten i stad och landskap, nyttoorganismer, människans hälsa samt klimatpåverkan och anpassning. Ambitionen är att innehållet kan inspirera…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Grön infrastruktur

Grön infrastruktur i Kävlinge

Ekologigruppen har utrett spridningssamband för fem olika fokusarter/artgrupper i Kävlinge kommun. Projektet har syftat till att kartlägga den gröna infrastrukturen i Kävlinge kommun och att identifiera särskilt viktiga…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Grön infrastruktur

Analys av ekologiska landskapssamband i Kristianstads kommun

På uppdrag av Kristianstads kommun har vi arbetat med ekologiska landskapssamband som del i arbetet med en grönstrategi och en grönplan. Tillsammans med kommunen har vi valt ut…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster i Kävlinge kommun

Ekologigruppen har kartlagt ekosystemtjänster i Kävlinge kommun och i de fem större tätorter Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund, Hofterup/Ålstorp och Dösjebro. Vi har också tagit fram förslag till mål och…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag

Urbana eko- sociodukter, förstärkning av grön infrastruktur

I Stockholms nyligen remitterade översiktsplan föreslås förstärkningar av den regionalt betydelsefulla gröna infrastrukturen på ett antal platser i staden. Ekologigruppen fick i uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholms stad…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Grön infrastruktur

Grön infrastruktur Stockholms län

Ekologigruppen och Metria har på uppdrag av, och i samarbete med, Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans tagit fram underlag för en framtida regional handlingsplan för grön infrastruktur. Inom…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag

Kartering av sällsynta naturtyper

Åsbarrskogar, svämlövskogar, svämädellövskogar och ädellövbranter. Visst låter det extremt nördigt, smalt men ändå lite exotiskt? Detta är fyra Natura2000-naturtyper som förekommer spritt och sällsynt i vårt avlånga land.…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Vatten och våtmarker

Biotopkartering och statusklassning av vattendrag och sjöar i Järfälla kommun

Under åren 2016-2017 genomförde limnologer och vattenekologer från Ekologigruppen biotopkarteringar av samtliga vattendrag och sjöar i Järfälla kommun. Syftet var att beskriva vattenbiotoper, vattendragens och sjöarnas närmiljö, hydromorfologiska…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Arter

Gölgroda och gulyxne i Forsmark

Forsmark är den plats som svensk kärnbränslehantering AB valt ut som den mest lämpliga platsen för att förvara det kärnbränsle som använts i svenska kärnkraftverk. Platsen bedöms ha…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag

Inventering av vattenvegetation i Nackareservatet

Som en del i uppföljning av skötsel enligt fastställd skötselplan för Nackareservatet i Nacka kommun, samt statusklassning av den biologiska kvalitetsfaktorn makrofyter, genomfördes inventeringar av vattenvegetation med fokus…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Arter

Grod- och kräldjursinventering Hammarbyskogen

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Ekologigruppen undersökt vilka grod- och kräldjur som förekommer i området som omfattas av detaljplanearbete. För groddjur gjordes en bedömning av…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Vatten och våtmarker

Naturvärdesinventering och biotopkartering med fokus på äkta målarmussla i Tappström, Ekerö

Som en del i arbetet med pågående detaljplan vid stranden i Tappström på Ekerö har Ekologigruppen genomfört en naturvärdesinventering och biotopkartering av vattenmiljöer vid stränderna i området. En…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag

Naturvärdesinventering av vattenmiljöer i Alvik strand

På uppdrag av Structor har Ekologigruppen genomfört en naturvärdesinventering i vattenmiljöerna vid Alvik strand. Inventeringen genomfördes enligt SIS-standard. I arbetet ingick en bedömning av påverkan på naturvärden och…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Naturvård
Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering Asknäs

Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen på uppdrag av Ekerö kommun genomfört en naturvärdesinventering, inventering av skyddsvärda träd samt eftersök avskyddsvärda arter i Asknäs, strax norr om…

Läs mer
Analyser & beslutsunderlag
Naturvård
Naturvärdesinventering (NVI)

Järfälla handlingsplan för biologisk mångfald

Under 2017 arbetade vi med att ta fram underlag till en biologisk handlingsplan för Järfälla kommuns natur. Järfälla har 2300 hektar naturmark som har inventerats i fält (enligt…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Vatten och våtmarker

Restaureringsåtgärder i det föreslagna naturreservatet för Garnsviken, Sigtuna

Ekologigruppen arbetar tillsammans med Sigtuna kommun för att skapa ett naturreservat med fokus på vattenmiljöer i Mälarviken Garnsviken. Här finns en av de talrikaste lokalerna för den rödlistade…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Vatten och våtmarker

Från dike till bäck – Bällstaån

Bällstaån är ett av Sveriges mest påverkade vattendrag. Problemen handlar bland annat om igenväxning och erosion. Nästan hela sträckningen är rätad och stora delar är kulverterade.

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Vatten och våtmarker

Ballingsholmsån i Huddinge

Ekologiguppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört gestaltning och projektering av åtgärder i och vid Balingsholmsån i Orlångens naturreservat. Ån är idag ett rätat dike som behöver…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande

Våtmarker i Kungliga Nationalstadsparken

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län har Ekologigruppens ekologer och landskapsarkitekter tagit fram förslag på placering och utformning av ett antal våtmarker och dammar i Kungliga Nationalstadsparken,…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Vatten och våtmarker

Restaurering av Angarnsjöängen i Vallentuna

På uppdrag av och i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Angarngruppen har vi tagit fram en plan för hur en av Sveriges främsta fågelsjöar, Angarnsjöängen, kan…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Ekologisk kompensation

Fjärilsflytt till ny äng i Drevvikens naturreservat

Vid Österhagen i Huddinge kommun finns en sedan länge avlutad deponi där ett nytt bostadsområde nu planeras. Växtligheten på deponin har de senaste decennierna varit gles och örtrik,…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Ekologisk kompensation

Flytt av sandvita för att bevara den mindre sandviteviveln

Hur motverkar vi förlusten av biologisk mångfald i växande städer? Ett sätt är genom kompensationsåtgärder med hjälp av ekologer och grävskopor i fält. Den mindre sandviteviveln är en…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Ekologisk kompensation
Gestaltning

Hansta hage – kompensation i form av landskapspark

Med Hansta hage har Ekologigruppen varit med och tagit fram en plan för genomförande av kompensation för den markyta som försvinner i och med byggandet av Förbifart Stockholm.…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Öppna upp Igelbäckens kulvert på Barkarbyfältet

Igelbäcken i Järfälla kommun är ett vattendrag som är rätat och delvis kulverterat. Som ett led i att öka förutsättningarna för biologisk mångfald har Ekologigruppen tagit fram ett…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Sarvträsk våtmark

Ekologigruppen har ett pågående uppdrag åt Nacka kommun för att ta fram en idé till hur våtmarken vid Sarvträsk i Orminge fortsatt kan bibehålla sin funktion som våtmark…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Gestaltning

Bostadsgård Norrköping

På uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping har Ekologigruppen gestaltat en bostadsgård i kvarteret G i det nya utvecklingsområdet Inre hamnen. Bostadsgården har gestaltats med målet att främja så många…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Gestaltning
Vatten och våtmarker

Åkers Kanal

Strandpromenad och stadspark Åkers kanal Åkersberga, från visionsprogram till anläggning 


Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Gestaltning

Gripsholm backar torggestaltning

För att uppnå en mer hållbar stadsdel vid Gripsholms backar i Mariefred har Ekologigruppen föreslagit att göra plats för ekosystemtjänster på den allmänna platsmarken. Genom förslaget har vi…

Läs mer
Strategiska tjänster

RUFS och de gröna kilarna

Ekologigruppen har varit huvudkonsult för arbetet med den regionala grönstrukturen i samband med framtagandet av RUFS 2001, RUFS 2010 och RUFS 2050. Ekologigruppen har ett långt förhållande till…

Läs mer
Strategiska tjänster

Biogeografisk uppföljning.

Nationell uppföljning av EU:s art- och habitatdirektivet, artikel 11. Ekologigruppen har mellan åren 2008 och 2012 arbetat med ledning, administration och planering av projektet Biogeografisk uppföljning åt Naturvårdsverket.

Läs mer
Strategiska tjänster

Metod för bedömning av påverkan på grundvattenberoende naturtyper

Hur påverkas värdefulla naturtyper av grundvattensänkningar som uppkommer när man bygger tunnlar och gruvor? Ekologigruppen har för Trafikverkets räkning tagit fram ett uppföljningsprogram med en inventeringsmetod för vegetationsförändringar…

Läs mer
Strategiska tjänster

Invasiva arter

Framtagande av 48 handlingsplaner för invasiva arter


Läs mer
Strategiska tjänster

Checklista för minskad klimatpåverkan i planeringen

I samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologigruppen arbetat med att ta fram en checklista för minskad klimatpåverkan i fysisk planering. Checklistan ska fungera som stöd för…

Läs mer
Strategiska tjänster

Styrning mot miljömålen i Haninge kommun

Haninge kommun har under 2017 arbetat med ett nytt klimat- och miljöpolitiskt program. Ekologigruppen har, som ett inspel i arbetet, lett ett uppdrag att utvärdera kommunens styrdokument i…

Läs mer
Landskapsarkitektur & genomförande
Gestaltning

Kyrkparken

Ekologigruppen har under flera år arbetat med gestaltning och projektering av en ny stadspark i Barkarbystaden. I Kyrkparken finns det förutsättningar för flera ekosystemtjänster som biologisk mångfald pollinering…

Läs mer
Strategiska tjänster
Naturvård

Utvärdering av programmen för miljöövervakning

Hur går det för Natura 2000-naturtyperna (”EU-naturtyperna”) i Sverige? Hur stor utbredning har de och hur mår de arter som lever i dem? THUF och MOTH är två program för miljöövervakning, som…

Läs mer
VISA FLER PROJEKT
Filter:
Tjänsteområden
Visa alla
Strategiska tjänster
Analyser & Underlag
Planering & miljöbedömning
Landskapsarkitektur & genomförande
Skötsel & vidareutveckling
Ämnen
Visa alla
Ekosystemtjänster
Gröna strategier
Vatten och våtmarker
Biologisk mångfald
Ekologisk kompensation
Grön infrastruktur
Arter
Naturvård
Fysisk planering
Hållbarhetsstöd
Miljöbedömning (MKB)
Naturvärdesinventering (NVI)
Miljöcertifiering
Gestaltning

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.