PROJEKT

Nacka ström

KUND: Stockholms stad | ÅR: 2023

Fiskväg i miljö med höga kulturmiljövärden

Ekologigruppen har tagit fram en förstudie till Stockholm stad i ett projekt som rör fiskvandring förbi en gammal kvarnlämning i Nacka ström. Den gamla kvarnen ligger mellan Järlasjön och Dammtorpsjön i Nacka kommun. Området är kulturhistoriskt känsligt, men hyser goda förutsättningar som lek- och uppväxtområde för havsöring.

Gamla anor

Området runt Nacka ström har höga värden för kulturmiljövården. Ån mellan sjöarna har en fallhöjd på cirka 19 meter och redan under 1500-talet etablerades de första vattendrivna kvarnarna här. En hammarsmedja anlades här på order av Gustav Vasa.

Fria vandringsvägar för fisk

I flera år har det förts diskussioner mellan bland annat Stockholms stad, Nacka kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län om åtgärder för fisk i området. Ekologigruppens förstudie syftar till att konkretisera möjliga åtgärder för fri fiskvandring längre upp i ån, som även kan godtas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Nackadammen

Ekologigruppen har utrett förutsättningarna  för passage vid dämmet strax uppströms kvarnbyggnaden, vid den så kallade Nackadammen. Dammen utgör idag ett definitivt vandringshinder. Lämpliga lek-och uppväxtmiljöer för bland annat öring finns uppströms vandringshindret.

Åtgärdsstrategier

Förstudien beskriver tre olika åtgärdsstrategier för att skapa fria vandringsvägar förbi Nackadammen. Tekniska aspekter, samt, kultur-och vattenmiljö beaktas. I förstudien rekommenderar Ekologigruppen partiell utrivning av dämmet, med anläggande av en naturlik tröskel för vidare arbete.

En karta över Nacka gårds ägor från 1699 illustrerar olika bruksverksamheter invid Nacka ström, mellan Järlasjön och Dammtorpsjön. Kartan är orienterad med norr till höger. Lantmäteriets kartarkiv.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning