PROJEKT

Hållbarhetsbedömning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2016

På uppdrag av Österåkers kommun har Ekologigruppen varit delaktig i arbetet med hållbarhetsbedömning av kommunens nya översiktsplan (ÖP). Hållbarhetsbedömningen är gjord utifrån hållbarhetsanalysverktyget Värderosen.

Värderosen är ett verktyg med 12 olika hållbarhetsfaktorer med underliggande indikatorer, som gör det möjligt att bedöma och jämföra hållbarheten i olika utvecklingsprojekt. Verktyget gör det möjligt att illustrera den samlade hållbarheten som en bild. Mitten på rosen representerar sämsta tänkbara hållbarhet, medan ytterkanten representerar bästa tänkbara hållbarhet i den här delen av världen. I detta fall jämförs hållbarheten i förslaget till ÖP med ett nollalternativ och ett nuläge.

Värderosen för Österåkers översiktsplan visar att ÖP ger möjligheter att utveckla hållbarheten inom i stort sett alla områden. Planens tydliga satsningar på en hållbar bebyggelse och hållbara transporter knutna till stationssamhällena ger tydligt utslag inom inte minst social hållbarhet (”Identitet”, ”Möten”), men också inom ekologisk hållbarhet (”Transportenergi”) och ekonomisk hållbarhet (”Attraktivitet och investeringsvilja”). En stark bebyggelseutveckling riskerar att motverka den ekologiska hållbarheten inom ”Grönstruktur” och ”Blåstruktur” för ekosystemtjänster, liksom hållbarhetsfaktorn ”Hälsa och säkerhet”. Planen rymmer dock tydliga ambitioner och verktyg för att hantera detta, vilket gör att värderosen knappast tappar något på denna sida och till och med stärks i någon faktor.

Team: Anna Seffel, Krister Sernbo, Elisabetta Troglio

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning