PROJEKT

Åtgärder för 19 vandringshinder

KUND: Länsstyrelsen Skåne | ÅR: 2013–2018

I Skåne län

Ekologigruppen arbetade inom ramavtal mellan 2013 och 2018 för Länsstyrelsen Skåne, med bland annat att åtgärda 19 utpekade vandringshinder inom länet. Aktuella vattendrag var i första hand Bivarödsån, Saxån, Kävlingeån, Björkaån, Vramsån och Välabäcken.

Fria vandringsvägar för fisk

Vi gjorde åtgärdsförslag, projekterade och övervakade entreprenaderna, samt genomförde slutbesiktning av dessa 19 vandringshinder. Dessutom tog vi fram förslag på åtgärdande av ytterligare 12 vandringshinder. Dessa objekt slutfördes inte inom uppdraget, men några som låg i Kävlingeåns avrinningsområde överfördes och åtgärdades i Kävlingeåns Vattenråds regi.

Omlöpet i Bivarödsån

På bilden ovan syns ett exempel på en av åtgärderna, ett omlöp i Bivarödsån. I syfte att bevara kulturmiljön vid det gamla kraftverket ”monumentet” i Sibbhult, skapades där en naturlik bäck runt dämmet. Medelflödet i ån är 1,8 m3/s och vid dämmet är fallhöjden totalt ca 3 meter, vilket var ett definitivt vandringshinder för fisk. Nu kan fiskar och andra vattendjur passera dämmet genom att simma förbi via omlöpet.

Öring bildar lokala bestånd som återvänder till födelsevattnet för att leka. Före utvandringen till havs ändras den unga öringens födosöksstrategi. Ungfisken äter små kräftdjur, snäckor och en stor andel insekter från vattenytan. Större individer äter fiskar. För de vandrande öringbestånden varar vistelsen i hav eller sjö från ett halvt upp till sex år.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning