PROJEKT

Grod- och kräldjursinventering Hammarbyskogen

KUND: Stockholms stad | ÅR: 2017

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Ekologigruppen undersökt vilka grod- och kräldjur som förekommer i området som omfattas av detaljplanearbete. För groddjur gjordes en bedömning av passande lekmiljöer och övervintrings-/livsmiljöer och alla våtmarker inom området genomsöktes vid upprepade tillfällen vår och sommar efter groddjur och rom.

För kräldjur placerades plattor av takpapp ut för senare vittjning då djuren kan använda dessa som gömslen, och eftersök gjordes under soliga dagar. Kräldjursmiljöer bedömdes översiktligt. Arbetet sammanfattades i en pedagogisk rapport med redovisningar och kartor över förekomst och artsammansättning, samt förslag på skyddsåtgärder för att upprätthålla ekologisk kontinuitet med målet att inte påverka den lokala populationen.

Team: Fredrik Engdahl, Johan Möllegård, Ulrika Hamrén

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning