PROJEKT

Jordbrukslandskapets värden i Lund – ur ett ekosystemtjänstperspektiv

KUND: Lunds kommun | ÅR: 2022-2023

På uppdrag av Lunds kommun har vi tagit fram en kartering av jordbruksmarkens värden. Rapporten presenterar resultaten av en översiktlig kartläggning av ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet och sätter dessa i ett sammanhang. I dokumentet förs ett resonemang kring aktuella trender och jordbruksmarkens potential för att nå kommunens satta mål.

Jordbrukslandskapet dominerar

I stora delar av Lunds kommun är jordbrukslandskapet den dominerande landskapstypen och därför blir den automatiskt en nyckelspelare för att kunna uppnå de viktigaste miljö- och hållbarhetsmålen. Säkerställandet av vår förmåga att producera livsmedel är ett statligt intresse inskrivet i Miljöbalken. De senaste årens kriser i den globala försörjningskedjan har synliggjort behovet av en robust välfungerande nationell självförsörjning. Här har Lunds kommun en viktig roll att spela. I Skåne återfinns ungefär 16 procent av Sveriges jordbruksmark och länet består till nästan hälften av åker- och betesmark.

Kartläggningen har använts som underlag i översiktsplanen.

Exempel på ekosystemtjänster

I rapporten kartläggs bland annat kolinlagring i mark. Kolinlagring innebär att kol tas upp och lagras i biomassa eller fastläggs i mark eller sediment. Den högsta kapaciteten för kolinlagring finns i de södra och östra delarna av kommunen. Karteringen baseras på studier av olika markanvändningars kolinlagringspotential, det vill säga antalet ton kol som kan bindas per hektar och år. I rapporten redovisas även områden med kapacitet för ekosystemtjänsten flödesreglering. Här spelar våtmarker och sjöar en viktig roll. Jordbruksmarken har generellt sämre kapacitet för infiltration, men den kan förstärkas genom åtgärder som tillförsel av organiskt material och genom att se över markens dränering.

Multifunktionsområden

I rapporten ingår även en kartering av kulturella ekosystemtjänster och den tjänst som är den mest grundläggande av alla: biologisk mångfald. I jordbrukslandskapet har de flesta miljöer många överlappande värden och funktioner. Många gånger finns det vinster med denna typen av multifunktionalitet, men vissa värden som rekreation och biologisk mångfald, eller matproduktion och rekreation, kan stå emot varandra. Det är därför det är viktigt att kartlägga var det finns värden och var det råder brist för respektive ekosystemtjänst. Först då kan avvägningar och prioriteringar göras på ett strategiskt sätt.

För att visa på områden med hög multifunktionalitet och områden med brist på ekosystemtjänster gjordes en summering av de sex karterade ekosystemtjänsterna. Med multifunktionalitet menas här att ett område levererar flera ekosystemtjänster och därför är "multifunktionellt" ur ett ekosystemtjänstperspektiv.

Gröna investeringsbehov

Områden med gröna investeringsbehov, det vill säga områden som i större mån saknar värde för de karterade ekosystemtjänsterna, finns framför allt i slättlandskapet runt Lund och söder om Dalby. Dessa områden har i karteringen enbart visat värde för matproduktion. Detta
betyder inte att dessa områden är mindre värdefulla men tyder på att där finns goda förutsättningar för att skapa förutsättningar för fler ekosystemtjänster och på så vis kommunens resiliens inför framtidens utmaningar.

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning