PROJEKT

Räkna med grönytefaktor

KUND: Örebro kommun | ÅR: 2019

Kommuner runt om i landet använder grönytefaktor för att säkerställa grön kvartersmark, men hur skiljer sig modellerna? På uppdrag av Örebro kommun räknade vi på 8 olika bostadsgårdar i Örebro utifrån tre olika grönytefaktorsmodeller. Syftet var att analysera hur modellernas uppbyggnad påverkar resultatet för att ta fram rekommendationer och förslag på parametrar till en grönytefaktor för detaljplanen Tamarinden i Örebro.

Grönytefaktor är ett verktyg för att säkerställa grön och rekreativ kvartersmark samtidigt som ekosystemtjänster och biologisk mångfald stärks. Modellen består av en excelmodell som beräknar relationen mellan kvarterets eller detaljplanens storlek och den så kallade ekoeffektiva ytan som har vegetation. I modellen värdesätts olika typer av grönska och ytor men vilka faktorer och värden som väljs skiljer sig åt mellan modellerna.

Grönytefaktor i detaljplanen

Detaljplanen Tamarinden antogs 2018 och till hösten 2019 ska en markanvisningstävling genomföras. För att jobba med gröna gårdar vill Örebro ta fram en grönytefaktor, och som en del av arbetet ska en modell testas i Tamarinden. Ekologigruppen fick därför i uppdrag att räkna på 8 olika bostadsgårdar i Örebro baserat på tre olika grönytefakorsmodellen. De valda modellerna är utvecklade av Miljöbyggprogram SYD, Sundbybergs stad och Ekologigruppen för Näsängen i Österåker.

Med beräkningarna kunde vi visa hur olika modeller får olika resultat då antalet faktorer som bedöms är olika liksom hur träd och gröna ytor värderas. Resultatet visade att Miljöbyggprogram SYDs modell fokuserar främst på de gröna ytorna och träden medan Sundbybergs även värderar sociala och rekreativa värden högt. Även Näsängens modell tog hänsyn till de sociala aspekterna men värderade dessa lägre än Sundbybergs modell. Utifrån resultatet togs rekommendationer och förslag på parametrar fram för en grönytefaktor att testa i markanvisningarna för Tamarinden och utveckla vidare till en grönytefaktor för Örebro.

Workshop om verktyget

Då ett verktyg är beroende av att alla aktörer förstår hur det fungerar och varför det används genomfördes en workshop tillsammans med tjänstepersoner i Örebro kommun för att diskutera prioriteringar liksom möjligheter och farhågor med verktyget.

Med grönytefaktor kan vi lyfta och bevaka de gröna frågorna när städer växer och förtäta, men verktyget behöver ständigt utvärderas och ses som en pusselbit bland många i den strategiska grönstrukturplaneringen.

Team: Hélène Littke, Mimmi Wester, Åsa Eriksson

PROJEKTKONTAKT:
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
08 525 201 38
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning