PROJEKT

Skötselplan för Stora Hults fälad i Båstad

KUND: Länsstyrelsen Skåne | ÅR: 2018

Ekologigruppen har lång erfarenhet av naturvårdande skötsel i skyddade områden, inom detaljplaner och naturvårdsavtal. Det kan vara i såväl skog som ängs- och betesmarker och våtmarksmiljöer. Vi har nu tagit fram skötselplaner för två naturreservat åt Länsstyrelsen i Skåne, bland annat Stora Huldts fälad i Båstad.

Historisk skånsk betesmark

Stora Hults fälad på Bjärehalvön är ett sedan länge hävdat utmarksbete med gräsbevuxna sanddyner. Första gången Stora Hult nämndes i skrift var 1524 och området fortsatte vara, likt stora delar av det skånska landskapet, ett utpräglat betes- och slåtterlandskap. Idag är området ett naturreservat omgivet av ett bostadsområde som tillkommit efter 1947, huvudsakligen fritidshus med en del åretruntboende. Förutom bebyggelsen runt omkring har en annan utveckling skett: buskar och unga träd har växt och brett ut sig och tagit gräsmarken i anspråk.

  

Skötselplanen för Stora Hults fälad

För att uppnå syftena med ett naturreservat som Stora Hult krävs skötsel. Det övergripande målet för Stora Hults naturreservat är att ha en välhävdad gräsmark som framför allt bevarar och stärker den hävdgynnade floran och faunan.

Ekologigruppen tog därför fram en skötselplan med både generella åtgärder, exempelvis röjning och bete med olika typen av betesdjur, och områdesspecifika åtgärder, exempelvis översyn av stängsel och att skapa sandblottor åt de sandlevande insekterna.

Skötselplanen beskriver områdets värden och redogör för hur och när dessa värden ska skötas. Den anger vad som är viktigast att göra om prioriteringar behövs, och vad som behövs för att bibehålla och förbättra de rekreations- och friluftslivsmässiga värdena i området. Det är till exempel informationsskyltar, vägvisningsskyltar eller renhållningsanordningar.

Ett levande landskap

För att hålla det ålderdomliga kulturlandskapet levande och bevara den rika biologiska mångfald som hävdad betesmark möjliggör är det nödvändigt med skötsel. Röjning av buskar och träd kombinerat med fortsatt bete och kontinuerlig röjning av buskar som växer fram ska se till att det unika naturområdet lever vidare. Betesdjurens fortsatta tramp kommer skapa viktiga sandblottor för insekter och röjningen kommer se till att den unika kärlväxtfloran inte försvinner.

PROJEKTKONTAKT:
Magnus Nilsson
Ekolog och biogeovetare
08 525 201 18
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning