PROJEKT

Strategisk grönstruktur för Flemingsberg

KUND: Huddinge kommun | ÅR: 2018

Stadsdelen Flemingsberg växer och växer, och med det behovet av multifunktionella grönstrukturer som kan tillgodose både rekreation och ekosystemtjänster. Redan innan arbetet med stadsutvecklingsplanen tog Huddinge kommun hjälp av Ekologigruppen för att kartlägga ekosystemtjänster i området. Resultatet är en strategisk plan för grönstruktur i Flemingsberg som ska ligga till grund för utvecklingen av en stadsmiljö som är både attraktiv och hållbar.

En tät men grön stad

I Flemingsberg planeras en tät stadsstruktur runt pendeltågstationen och många befintliga områden ska förtätas. Naturen i en sådan tät stadsmiljö är en livsviktig och levande infra­struktur som ska tillgodose många behov. Genom att utgå från ekosystemtjänster och rekreationsvärden fokuseras planeringen kring kvaliteten, inte bara kvantiteten, av grönstrukturer i staden.

Ekosystemkartläggning och rekreativ analys

För att säkerställa dessa i ett tidigt skede gjordes en ekosystemtjänstkartläggning och en analys av befintliga och framtida behov av rekreativa strukturer så som parker, närnatur och grönstråk. Områden tilldelades olika värden utifrån deras förmåga att leverera olika ekosystemtjänster, och kärnområden lyftes fram.

Med hjälp av en rekreativ analys identifierades områden med brist på parker. Det blev till ett förslag på var i Flemingsberg nya parker behöver anläggas i den framtida stadsstrukturen. Placeringen av parker relaterar också till en förväntad framtida befolkning.

En grund för stadsutveckling

Den strategiska grönstrukturen fungerade som ett underlag till den stadsutvecklingsplan för Flemingsberg som Huddinge kommun tog fram under 2018. Förutom att arbetet bidragit till en ökad kunskap kring ekosystemtjänstperspektivet är det unikt att gröna värden förs in så tidigt i planeringen. Att ekosystemtjänstanalys får ligga till grund för planeringsarbetet möjliggör att kommunen kan både förvalta ekologiska och kulturella värden, och dessutom vidareutveckla dem för en framtida befolkning.

Team: Hélène Littke, Jesper Arnström, Anna Maria Larson

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning