PROJEKT

Pollineringsplan i Österåker

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2021-2022

Vi behöver pollinerande insekter för vår överlevnad! Allt fler kommuner uppmärksammar behovet av att planera för våra flygande hjältar. På uppdrag av Österåker kommun, med stöd av LONA-finansiering, har vi tagit fram en pollineringsplan. Rapporten och de kartor vi har tagit fram kommer att fungera som underlag för framtida avvägningar och prioriteringar i kommunens planerings- och förvaltningsarbete för pollinering och ekosystemtjänster. 

Planera för pollinerare

Pollinering är en viktig ekologisk funktion som varken mänskligheten eller jordens markbaserade ekosystem skulle klara sig utan. Globalt sett är nästan 90 procent av alla vilda blommande växtarter åtminstone delvis beroende av insektspollinering. Majoriteten av världens grödor får både större skörd och högre kvalitet om de kan få hjälp av insekter med sin pollinering. Antalet pollinerande insekter som bin och humlor har minskat dramatiskt världen över. I Sverige är en tredjedel av de vilda bina är hotade enligt  Artdatabanken. Pollinerande insekter har framför allt minskat i regioner som domineras av ett intensivt jordbruk. Tre huvudorsaker till situationen brukar lyftas: förlusten av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, användningen av växtskyddsmedel samt rådande klimatförändringar.  

Regionala spridningssamband för pollinerare.

Hur kan vi hjälpa pollinerarna? 

Dagens intensivt brukade jordbrukslandskap har förlorat det mesta av sina ängar och naturbetesmarker. Vissa urbana miljöer har dock visat sig kunna erbjuda en fristad för en del av de arter som är alltmer trängda i sina naturliga miljöer. Därför har den täta bebyggelsen kommit att bli allt viktigare för arter som utför pollinering. Att planera för en sammanhållen grön infrastruktur med en variation av olika livsmiljöer gynnar pollinerare. Åtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen kan till exempel vara att utveckla brynmiljöer, anlägga ängsmarker, införa mer lågintensiv skötsel av gräsmarker eller att anlägga sandiga miljöer. En pollineringsplan kan då stödja i att peka ut var olika åtgärder är särskilt lämpliga.  

Vad innehåller planen och hur kan den användas? 

Rapporten inleds med en djupdykning i den gröna infrastrukturen för pollinerare. Här visas pollinerarnas gröna infrastruktur samt regionala och lokala förutsättningarna för spridningssamband kopplade till pollinerare kring Åkersberga tätort. Utifrån detta identifierades värde- och utvecklingsstråk, områden som är särskilt viktiga för den sammanhållna gröna infrastrukturen eller områden som behöver förstärkas. Dessa områden besöktes i fält och lämpliga åtgärder för att stärka förutsättningarna för pollinerare pekades ut. Åtgärdsförslagen är på både kommunal och privat mark. Och på privat mark fungerar pollineringsplanen snarare som en inspiration och källa till idéer än faktiska åtgärdsförslag. 

Syftet med projektet är att skapa ett underlag till det strategiska arbetet med att främja biologisk mångfald och pollinering i kommunen. Planen kan fungera som ett stöd för beslut kring restaurering, skötsel eller kompensation av olika naturmiljöer och utgöra en bas för planering och förvaltning av kommunens gröna miljöer. Arbetet kan också användas som vägledande för att göra avvägningar och prioriteringar i Österåkers bebyggelseutveckling och förvaltningsarbete, både på en översiktlig och en detaljerad skala.  

Team: Jesper Arnström, Rikard Andeberg, Emma Holmberg och Anna Maria Larson

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning