PROJEKT

Rissnepromenaden

KUND: Sundybergs stad | ÅR: 2020-2022

Rissnepromenaden är ett ett lek- och aktivitetsstråk som har anlagts på uppdrag av Sundbybergs stad. Promenaden är utformad för att för att fungera som ett tryggt och attraktivt stråk med aktiviteter för olika åldrar.

Nya mötesplatser och ekosystemtjänster

Rissnepromenaden gestaltades med utgångspunkt i platsens rörelsemönster och genom dialog med elever på
Grönkullaskolan. Analys och dialog visade att det fanns viktiga målpunkter i
anslutning till platsen, men att det saknades aktiviteter och lek samt ytor att för äldre barn och tonåringar. Vissa entréer och passager vid
stråket upplevdes även som otrygga. Att öka upplevelsen av
trygghet och omhändertagna platser blev därför ett övergripande mål.

 

En regnbåge av lökväxter

Rissnestråket binds samman genom två inbjudande entréplatser och en
ringlande form av blomstrande lökar i regnbågens alla färger.

Längs med stråket finns olika aktivitetsytor i nära anslutning.

Centralt i stråket ligger en gravkulle, vilket utgör ett viktigt landmärke.

Bredvid kullen, som nyttjas för pulkaåkning vintertid, är de iordninggjorda

lekytorna placerade. Lekytorna, tillsammans med kullen ger möjligheter

till både lugn och fartfylld lek samt miljöer att umgås i. Lekmiljön ligger i

nära anslutning till en träddunge vilket fungerar som en förlängning av

lekmiljön.

Skugga och vindskydd och återvunna stenblock

I den nya utformningen accentueras gravkullen med en stor ek som ger
skugga och vindskydd. Ek är en lämplig art just här eftersom många

naturvärden i omgivningen är beroende av äldre ekar. Även övriga växtval

har gjorts i samarbete med en biolog för att stärka biologisk mångfald.

Markmaterialen på platsen är stilrena i närliggande grå kulörer –

stenmjöl, granit, trä och betongmarksten. Återvunna stenblock får utgöra

en del av lekmiljön i form av lekstenar.
En stor del av utrustningen följer också en mer dämpad färgskala där
enstaka detaljer får lova att sticka ut med starkare färger. Parksofforna

vid entréplatserna har starkare kulörer och följer regnbågen av lökväxter.

On stage off stage

Vyn ovan visar lekmiljöns olika platser och skalor. Utformningen har
utgått från dialogen samt aktuell forskning om platser för barn och unga.

Principen “on stage, off stage” syftar till att äldre barn och tonåringar ofta

vill ha miljöer där de kan välja att vara i centrum av en plats, eller “hänga”

på sidan av. Gestaltningen är utformad så att ”on stage” är centrerad till

platsen mitt, med en scen, klätternät och vippgunga barnen valt.. För att

också tillgodose behovet av ”off stage” med lugnare tempo och trygga

platser, har även en attraktiva ”hängytor” med grönska och utblickar

skapats. Detta är särskilt viktigt för tonårstjejer som ofta önskar sig

dessa miljöer.

Team: Eleonor Häger, Emma Hammarström, Stina Linder

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning