PROJEKT

Göteborgs ansvarsarter och ansvarsbiotoper

KUND: Göteborgs kommun |

Var är det viktigast att sätta in naturvårdsresurserna i just vår kommun? Finns det arter och biotoper i vår kommun som vi har ett särskilt ansvar för? Vilka är det i så fall och varför ska vi betrakta dem som ansvarsarter respektive ansvarsbiotoper? Frågorna var många när Ekologigruppen fick i uppdrag att hjälpa Göteborgs kommun att utreda dessa frågor. Ny och delvis överraskande kunskap kom också fram i arbetet.

En art som bara förekommer i en mindre del av landet är beroende av att det går bra för arten inom dess begränsade utbredningsområde. Om alla kommuner tar ett särskilt ansvar för ”sina” ansvarsarter och ansvarsbiotoper kommer dessa arters och miljöers status att stärkas i ett nationellt perspektiv. Dessa tankar var utgångspunkten när Göteborgs stad bad Ekologigruppen om hjälp med en utredning om ansvarsarter och ansvarsbiotoper.

Det fanns inte många erfarenheter att utgå ifrån när arbetet sattes igång. Ekologigruppen utvecklade därför en metod för att analysera fram vilka arter och biotoper som kunde betraktas som ansvarsarter och ansvarsbiotoper i ett kommunalt perspektiv. Befintliga data bearbetades och redovisades som listor. En lista med ett 50-tal arter som har en stor del av sina totala förekomster i Sverige inom Göteborgs kommun sorterades fram. Tillsammans med ett antal hotade arter i de högsta hotkategorierna föreslogs dessa arter utgöra ansvarsarter för Göteborgs stad. En av Göteborgs självklara ansvarsarter är alkonblåvinge, en fjäril som är starkt knuten till värdväxten klockgentiana, som i sin tur är beroende av att skötseln av en viss typ av magra gräsmarker fungerar.

När det gäller naturtyper visade analysen att Göteborgs kommun hade en förhållandevis stor andel av landets förekomster av tolv olika Natura-naturtyper. Störst andel har kommunen av estuarie, torra hedar, betad skog och ädellövskog i branter. För dessa naturtyper föreslogs kommunen ta ett särskilt ansvar.

I ett kommunalt perspektiv innebär den nya kunskapen att Göteborg kan använda resurserna för naturvård kan mer optimalt och den ger också ett bättre underlag för beslut om markanvändningen inom kommunen. Utredningen blev långt ifrån en hyllvärmare. Stadens entusiastiska ekologer ryckte genast ut för att börja följa upp och vårda artförekomster som man fått en ny insikt om.

Team: Jens-Henrik Kloth, Anders Haglund

 

PROJEKTKONTAKT:
Jens-Henrik Kloth
Biolog och geovetare
08 525 201 10
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning