PROJEKT

Åkers Kanal

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2011-2015

På uppdrag av Österåkers kommun har Ekologigruppen tagit fram en vision och ett program för en framtida stadspark runt Åkers Kanal – där projektering sedan följde. Kanalen är unik i sitt slag och är den enda kanalen i länet som har bevarat sin äldre karaktär. Förslaget tar fasta på de höga natur- och kulturvärden som finns längs med kanalen.

Målet med uppdraget var att skapa tillgänglighet för alla, tydliggöra park- rummet, locka er besökare genom profilering, lyfta fram kulturmiljön och kanalens kvaliteter, förhöja de estetiska värdena genom att föreslå konst, planteringar och åtgärder i naturmiljö samtidigt som den biologiska mångfalden stärks.

Gestaltad biologisk mångfald och ekosystemtjänster var de viktigaste utgångspunkterna. Att utifrån givna förutsättningar och önskemål från beställare skapa en riktigt bra miljö för alla i Åkersberga att vara stolta över. Stadsparken ska bidra till att placera Åkersberga på kartan.

Den största komplexiteten låg i att arbeta med ett avlångt parkrum. Det löstes genom arbetet med ett pärlband av aktiviteter anpassade till deras placering längs kanalen. En annan komplex fråga var tillgänglighet. Detta löstes genom ett förslag med slingor som gör det möjligt för varje besökare att anpassa sin promenad efter humör och fysisk form. Dessutom lyftes behovet av att göra kanalen tillgänglig från båda sidor längs hela sträckan fram.

Under etapp 1 har entréer och målpunkter utretts mer noggrant än i visionsdokumentet och projekterats. Nyanläggning av promenad längs tidigare otillgänglig mark längs kanalen har gjorts. Arbetet med projekteringen har fokuserat på en hög tillgänglighet och att skapa attraktivitet och tydlighet till kanalen, genom stråk, målpunkter och vägvisare.

Team: Eleonor Häger, Emma Hammarström, Ulrika Hamrén, Karin Görlin, Anna Maria Larson

PROJEKTKONTAKT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning