Ackreditering

All verksamhet som är knuten till undersökningar av vatten, inklusive invente­ringar av vattenväxter, vattenlevande evertebrater och fisk är ackrediterat av Swedac (ackreditering 10353).

Ackrediteringen omfattar kemiska analyser, vattenprovtagning, sedimentprovtagning,  provtagning av näckmossa för metallanalys, vattenföringsmätningar, beräkning av ämnestransporter, provtagning av plankton och påväxtorganismer, elfiskeundersökningar, makrofytinventeringar, indexberäkning, ekologisk status och bottenfaunaundersökningar.

I kvalitetsarbetet ingår bland annat deltagande i provningsjämförelser, fortlöpande kontroller med dubbelprover och referensmaterial och omfattande rutiner för service och underhåll.

Miljöpolicy

Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle med hållbar utveckling. Vi följer Brundtlandskomissionens definition (1987): ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

I vårt arbete följer vi ramverket i ”Det naturliga steget” för strategisk hållbar utveckling (Strategic Sustainable Development). Ekologigruppens miljöledningssystem följer standarden ISO 14001. Vi är ett företag som ligger i framkant inom miljömässig hållbarhet; i vår egen miljöpolicy och tillhörande miljömål ska vi överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Kontoret strävar efter att enbart arbeta med projekt där vi ser möjligheter att förbättra hållbarheten, inte bara miljömässigt utan även socialt och ekonomiskt.

Kvalitetspolicy

Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle med hållbar utveckling. Vårt verksamhetssystem följer standarden ISO 9001 och 14001. Det interna kvalitetsarbetet följer ISO 9001.

Vi arbetar med följande åtta kvalitetsledningsprinciper: kundfokus, ledarskap, medarbetarengagemang, kvalitetsarbete i uppdrag, avvikelsekontroll, systemangrepp för ledningen, ständig förbättring, faktabaserade beslut och ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.