Ackreditering

Verksamhet som är knuten till undersökningar av vatten, inklusive invente­ringar av vattenväxter och vattenlevande evertebrater är till stor del ackrediterad av Swedac (ackrediteringsnr. 10353).

Ackrediteringen omfattar vattenprovtagning, sedimentprovtagning, provtagning av näckmossa för metallanalys, vattenföringsmätningar, beräkning av ämnestransporter, provtagning av plankton och påväxtorganismer, makrofytinventeringar, bottenfaunaundersökningar och indexberäkning, ekologisk status.

I kvalitetsarbetet ingår bland annat deltagande i provningsjämförelser, fortlöpande kontroller med dubbelprover och referensmaterial och omfattande rutiner för service och underhåll.

Länk till Ekologigruppens ackreditering

 

Miljöpolicy

Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle med hållbar utveckling. Vi följer Brundtlandskomissionens definition (1987): ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

I vårt arbete följer vi ramverket i ”Det naturliga steget” för strategisk hållbar utveckling (Strategic Sustainable Development). Ekologigruppens miljöledningssystem följer standarden ISO 14001. Vi är ett företag som ligger i framkant inom miljömässig hållbarhet; i vår egen miljöpolicy och tillhörande miljömål ska vi överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Kontoret strävar efter att enbart arbeta med projekt där vi ser möjligheter att förbättra hållbarheten, inte bara miljömässigt utan även socialt och ekonomiskt.

Kvalitetspolicy

Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle med hållbar utveckling. Vårt verksamhetssystem följer standarden ISO 9001 och 14001. Det interna kvalitetsarbetet följer ISO 9001.

Vi arbetar med följande åtta kvalitetsledningsprinciper: kundfokus, ledarskap, medarbetarengagemang, kvalitetsarbete i uppdrag, avvikelsekontroll, systemangrepp för ledningen, ständig förbättring, faktabaserade beslut och ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning