PROJEKT

Hållbarhetskonsekvensanalys – fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna

KUND: Täby kommun | ÅR: 2017-2019

Hållbarhetskonsekvensanalysen för Täbys nya stadskärna är mer än en miljökonsekvensbeskrivning. Med hjälp av ekologigruppens verktyg Värderosen gjordes en helhetsbedömning av hållbarheten i den fördjupade översiktsplanen, där sociala och ekonomiska aspekter sammanställdes med de ekologiska för att höja hela hållbarheten i förslaget.

Täbys stadskärna ska utvecklas från ett förortscentrum till en modern och hållbar stadskärna till år 2050, med en stadsstruktur som rymmer 17 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser. För att säkerställa långsiktig hållbarhet gjorde kommunen en fördjupad översiktsplan med höga hållbarhetsambitioner. Förutom att ha varit ett stöd i hållbarhetsarbetet för Täby kommuns projektgrupp har Ekologigruppen även tagit fram en hållbarhetskonsekvensanalys som inkluderar miljökonsekvensbeskrivning för den fördjupade översiktsplanen. Analysen har genomförts med hjälp av processverktyget Värderosen.

Helhetsbedömning av hållbarhet

Hållbarhetskonsekvensanalysen integrerar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i en samlad bedömning. Det är ett sätt att bredda miljöbedömningsprocessen så den omfattar ett brett spektrum av hållbarhetsaspekter, och se till att planförslaget beaktar samtliga hållbarhetsaspekter på ett balanserat sätt.

I den sociala konsekvensanalysen ligger fokus på skapandet av mötesplatser, en identitet för området, social mångfald genom sammanlänkande strukturer och blandade bostadstyper, tillgång till naturområden och upplevd trygghet i stadsmiljön. Ekonomiska aspekter som bedöms är förslagets påverkan på den lokala ekonomin, nya arbetstillfällen, långsiktig resurshushållning och förbättrade kommunikationer. Att kombinera detta med bedömningen av grön- och blåstrukturers ekosystemtjänster, kretsloppsystem och klimatanpassning gav Täby kommun en möjlighet att se de komplexa konsekvenserna som planförslaget får när det kommer till långsiktig hållbarhet.

I FÖP:en för Täby stadskärna föreslås en tät stadsstruktur som ger goda möjligheter för att nå sina högt ställda ambitioner för såväl ekonomisk och social hållbarhet, bland annat genom tillskottet av arbetstillfällen och bostäder samt den genomtänkta prioriteringen av gång och cykel. Effektivt markutnyttjande och stärkandet av Täbys identitet, ökad tillgång till mötesplatser och upplevd trygghet togs upp som exempel på förbättringar för området. Hållbarhetsbedömningen gick parallellt med förslagsarbetet genom löpande arbetsmöten med kommunens projektgrupp och konsultgruppens experter, och fungerade därför även som ett aktivt hållbarhets- och planstöd i planprocessen.

Värderosen

Värderosen är ett processverktyg som utvecklats av Ekologigruppen i samarbete med Arken Arkitekter. Här användes den för att analysera och bedöma hållbarheten i kommunens planförslag, och resultatet visualiserades i värderosens cirkeldiagram där expertgruppens bedömningar för ekologisk, social, ekonomisk och fysisk hållbarhet sammanställdes utifrån de 15 hållbarhetsfaktorerna. Som verktyg kan värderosen även användas i tidiga diskussionsskeden och i medborgarprocesser för att åskådliggöra olika scenarier och olika syften med utvecklingen av ett område.

Team: Åsa Eriksson, Anna Seffel och Emma Holmberg

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.