PROJEKT

Rastplatser för stora, små och vadare

KUND: Staffanstorp kommun | ÅR: 2021-2022

Hur kan vi med god gestaltning öka ett områdes attraktivitet för såväl fåglar som människor? Det är frågor som vi ställt i arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för mossarna Gullåkra och Vesum i Staffanstorp. Syftet är att lyfta de bortglömda mossarnas status till riktiga rekreationshöjdare, med stor hänsyn till områdets rika fågelliv. Vi skissar bland annat på tillgängliga stigar och spänger runt mossarna, en ny lekfull rastplats med tema vadarfåglar och en spektakulär utsiktsplattform i en blommande lund av hagtorn. 

Gullåkra och Vesum mosse

Syftet med utvecklingsprogrammet är att lyfta de bortglömda mossarnas status till riktiga rekreationshöjdare, med stor hänsyn till områdets rika fågelliv. Vadarfåglarna hamnade i fokus eftersom deras öppna, flacka och blöta miljöer har blivit alltmer hotade men i detta fall är det inte människans närvaro som har varit största problemet, utan snarare tvärtom. Ett alltför lågt betestryck har lett till igenvuxna dammar som inte längre är en bra livsmiljö för vadarfåglar.

Minskat och helt uteblivet betestryck har lett till övervuxna dammar som inte längre är lockande för vadarfåglar. Precis som all fysisk utrustning i våra rekreationsmiljöer kan naturmiljöer också ibland dra nytta av ”tender loving care”

Fåglar och människor

Under projektens gång har det varit fascinerande att se hur människor och vadarfåglar på många sätt har likadana behov och hur principerna bakom att lyfta en vadarmiljö och en rekreationsmiljö kan vara förvånansvärt lika. Det behövs ofta en städning: enligt programmet ska en av Gullåkra mosses dammar rensas på vass för att utöka den blöta kantzonen mellan damm och strand. På samma sätt behövs det röjning och platsskapande runt rastplatser för oss ovingade besökare. Det behövs signalering: Med ett ökat vattenblänk välkomnar man in vattenfåglar och på ett liknande sätt kan människor lockas in med skyltning och väl omhändertagen möblering. ”Vi bryr oss om våra grönområden” är en viktig signal att skicka om man vill få flera att använda ett naturområde. Sist men inte minst, bjuder en bra rastplats också på skydd och en viss separation från omvärlden. Till exempel är det svårt för oss människor att koppla av i en bullerstörd miljö, och samma sak gäller fåglar inte heller. Om man vill att en damm ska fungera för häckning är det viktigt att komma ihåg att vi människor är ett störningsmoment.  

Att tända en gnista

Slutresultatet i vårt uppdrag är ett visionärt dokument, en palett av gröna och rekreativa lösningar som man kan hämta inspiration ifrån i fortsatta arbetet med mossarna. Vi hoppas på ett utvecklingsprogram som detta kan vara gnistan som tänder en stolthet och intresse för kommunens naturområden. Om man lyckas med det, blir det lätt att prioritera naturåtgärder och skötsel i framtiden.  

Team: Juho Riikonen, Hanna Peinert, Rebecka Nilsson, Johan Krook, Maja Jensen och Eleonor Häger

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning