PROJEKT

Naturvärdesinventering Asknäs

KUND: Ekerö kommun | ÅR: 2017

Som underlag för en detaljplan har Ekologigruppen på uppdrag av Ekerö kommun genomfört en naturvärdesinventering, inventering av skyddsvärda träd samt eftersök avskyddsvärda arter i Asknäs, strax norr om Ekerö kyrka. I den föreslagna detaljplanen ska ett antal bostäder byggas, liksom en större bussgata och en gång- och cykelväg som ska dras mellan Ekerö sommarstad och Sandudden.

Inventeringsområdet i Asknäs utgörs av gammalt kulturlandskap med jordbruksmark, ängsmark, löv- samt barrskogar och en äppelträdsallé. De generellt sett höga naturvärdena innebär att Ekologigruppen anser att andra dragningar av busslinjen bör utredas. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att återskapa eller kompensera för.

Ekologigruppen föreslår en rad anpassningar som undviker områdets högsta naturvärden samt förslag till åtgärder som kan fungera som kompensation för den nya exploateringen.

Team: Raul Vicente, Aina Pihlgren

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning