PROJEKT

Biotopkartering och statusklassning av vattendrag och sjöar i Järfälla kommun

KUND: Järfälla kommun | ÅR: 2016-2017

Under åren 2016-2017 genomförde limnologer och vattenekologer från Ekologigruppen biotopkarteringar av samtliga vattendrag och sjöar i Järfälla kommun. Syftet var att beskriva vattenbiotoper, vattendragens och sjöarnas närmiljö, hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som del av statusklassning.

Som ett följande steg kartlades även vilken påverkan vattendragen utsätts för och föreslå åtgärder, för att på sikt kunna uppnå god ekologisk status vad gäller hydromorfologin. Materialet ska ingå som en del i kommunens nya vattenplan och åtgärdsprogram som håller på att tas fram. Särskilt spännande har varit att applicera biotopkarteringsmetoden för vattendrag på urbana vattendrag, små skogsvatten och rätade jordbruksvatten i det stadsnära landskapet.

Team: Ulrika Hamrén, Fredrik Engdahl, Björn Averhed, Johan Möllegård

 

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning