PROJEKT

Vattenkontroll i Rönne å

KUND: Rönneåkommittén och Ringsjöns vattenråd | ÅR: 2017

I över tio år har Ekologigruppen (tidigare Ekologgruppen) utfört vattenkontroller i Rönne å. En samordnad vattenkontroll ger en tydlig bild av både vattenkemisk och ekologisk status i vattenområdet, och vi har sett till att den viktiga informationen blir sammanställd och tillgänglig.

Den samordnade vattenkontrollen inom Rönneåns avrinningsområde, har sedan 1978 administrerats genom Rönneåkommittén. I kommittén ingår medlemmar från kommuner, företag och organisationer med intressen i ån. Kommittén är också en del av Rönneåns vattenråd, som bildades 2008. Från och med 2012 ingår även Ringsjöarna med större tillflöden och avflöde, och programmet är något omarbetat.

Vattenkemisk och ekologisk status

För att avgöra vattenkemisk status görs en sammanställning av årets hydrologi och flöden i ån och sjöarna. Det görs mätningar på syretillståndet och halterna av organiska syretärande ämnen, försurningsgrader och ljusförhållanden. Tillflöden och transporter av näringsämnena kväve och fosfor undersöks och rapporteras ingående.

Den ekologiska statusklassningen bygger på undersökningar av bottenfaunan, fisk, kiselalger och plankton. Halter av bekämpningsmedel mot gräs och svampangrepp mäts också och jämförs med riksvärdet från kemikalieinspektionen.

Tillgänglig vatteninformation

Resultaten från vattenkontrollerna i Rönne å presenteras i en sammanställd rapport och på Rönneåns vattenråds hemsida. Där går det även att ladda ner excelfiler eller hitta specifika resultat genom att trycka på provtagningspunkter i pekbara kartor.

PROJEKTKONTAKT:
Birgitta Bengtsson
Vattenekolog
046 10 67 52
DELA INLÄGG:
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- och blåplaner
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.