PROJEKT

Vattenkontroll i Saxån

KUND: Saxån-Braåns vattenråd | ÅR: 2021-2023

I över trettio år har Ekologigruppen utfört vattenkontroller i Saxån. En samordnad vattenkontroll ger en tydlig bild av både vattenkemisk och ekologisk status i vattenområdet, och vi har sett till att den viktiga informationen blir sammanställd och tillgänglig. 

Saxån-Braåns vattenråd bildades 2013. I vattenrådet ingår medlemmar från kommuner, företag och organisationer med intressen i ån.  

Vattenkemi och ekologisk status

Vattendragen inom vattensystemet provtas regelbundet enligt ett kontrollprogram. Analyser görs av en lång rad fysikaliska och kemiska parametrar för att kunna beskriva syreförhållanden, försurning, ljusförhållanden och näringsinnehåll. Beräkningar av mängderna av näringsämnen som transporteras i olika delar av vattensystem och till havet är en väsentlig uppgift i arbetet. 

Analyser av vatten kompletteras av undersökningar av biologiska förhållanden där bottenfauna och kiselalger och bidrar till viktig information. Undersökningsmetoderna är ackrediterade av  Swedac.

Syftena är att kunna beskriva ekologisk och kemisk status och att långsiktigt kunna följa upp förändringar i miljön och ge underlag för vattenvårdsåtgärder. 

Tillgänglig vatteninformation

Resultaten från vattenkontrollerna i Saxån-Braån presenteras i en sammanställd rapport och på Saxån-Braåns vattenråds hemsida 

 

PROJEKTKONTAKT:
Birgitta Bengtsson
Vattenekolog
046 10 67 52
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning