PROJEKT

Vattenkontroll i Rönne å

KUND: Rönneåkommittén och Ringsjöns vattenråd | ÅR: 2016-2019

I över tio år har Ekologigruppen (tidigare Ekologgruppen) utfört vattenkontroller i Rönne å. En samordnad vattenkontroll ger en tydlig bild av både vattenkemisk och ekologisk status i vattenområdet, och vi har sett till att den viktiga informationen blir sammanställd och tillgänglig.

Den samordnade vattenkontrollen inom Rönneåns avrinningsområde har sedan 1978 administrerats genom Rönneåkommittén. I kommittén ingår medlemmar från kommuner, företag och organisationer med intressen i ån. Kommittén är också en del av Rönneåns vattenråd, som bildades 2008.

Vattenkemi och ekologisk status

Vattendrag och sjöar inom vattensystemet provtas regelbundet enligt ett kontrollprogram. Analyser görs av en lång rad fysikaliska och kemiska parametrar för att kunna beskriva syreförhållanden, organisk belastning, försurning, ljusförhållanden och näringsinnehåll. Beräkningar av mängderna av näringsämnen som transporteras i olika delar av vattensystem och till havet är en väsentlig uppgift i arbetet.

Analyser av vatten kompletteras av undersökningar av olika biologiska förhållanden där bottenfauna, fisk, kiselalger och plankton bidrar till viktig information.

Syftena är att kunna beskriva ekologisk och kemisk status och att långsiktigt kunna följa upp förändringar i miljön och ge underlag för vattenvårdsåtgärder.

Flertalet undersökningsmetoder som används är ackrediterade av Swedac.

Tillgänglig vatteninformation

Resultaten från vattenkontrollerna i Rönne å presenteras i en sammanställd rapport och på Rönneåns vattenråds hemsida. Där går det även att ladda ner excelfiler och hitta specifika resultat genom att trycka på provtagningspunkter i pekbara kartor.

PROJEKTKONTAKT:
Birgitta Bengtsson
Vattenekolog
046 10 67 52
SYD
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.