PROJEKT

Lidingö Blåplan

KUND: Lidingö kommun | ÅR: 2016-2018

Ekologigruppen har på uppdrag av Lidingö kommun tagit fram en blåplan där vi också haft rollen som extern projektledare genom hela processen. Blåplanen är ett underlag för planering och förvaltning för frågor som rör vatten och ger en god överblick av Lidingös värdefulla kustvatten, sjöar och vattendrag.

Blåplanen innehåller tre tydliga mål som följs av strategier, riktlinjer, och detaljerade åtgärder som specificerar ansvar, kostnadsbild och genomförandetid. Under arbetets gång har blåplanens innehåll framgångsrikt förankrats bland intresseföreningar, politiker och tjänstepersoner på de olika förvaltningarna.

Blåplanen kommer att bidra till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och den biologiska mångfalden. Den syftar också till att öka kunskapen om stadens vattenområden samt att frågorna lyfts och aktualiseras inom staden.

 

Lidingös stränder och vattenområden är i hög grad påverkade av människors aktiviteter, men det finns också naturliga och oexploaterade miljöer med stor biologisk mångfald och höga naturvärden. Dessa områden har stor betydelse för olika djur- och växtarter och erbjuder ostörda områden för till exempel ovanliga vattenväxter, fiskars lek och uppväxt samt fladdermössens jakt på föda. De är viktiga att skydda vid planering och att vårda genom förvaltning för att bevara rika och livskraftiga vattenmiljöer.

Team: Anna Maria Larson, Jannike Andersson och Ellinor Scharin

 

PROJEKTKONTAKT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.