PROJEKT

Skötselplan för Nytebodaskogen

KUND: Länsstyrelsen Skåne | ÅR: 2018

Ekologigruppen har lång erfarenhet av naturvårdande skötsel i skyddade områden, inom detaljplaner och naturvårdsavtal. Det kan vara i såväl skog som ängs- och betesmarker och våtmarksmiljöer. Vi har nu tagit fram skötselplaner för två naturreservat åt Länsstyrelsen i Skåne, bland annat Nytebodaskogen i nordöstra Skåne.

En av Skånes finaste barrskogar

Nytebodaskogen i nordöstra Skåne har varit känd som en av de finaste barrskogarna i länet med stora natur- och upplevelsevärden, och är det enda skånska naturreservatet med naturskogsliknande barrskog.

Stormar och granbarkborrar har gjort att stora delar av skogen är ogenomtränglig med stormfällda träd och slyuppslag. Samtidigt har just det resulterat i mängder av död ved och närvaron av flera rödlistade arter.

Skötselplanen för Nytebodaskogen

Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för hur och när dessa värden ska skötas, baserat på varför naturreservatet bildades. För att uppnå syftena med ett naturreservat som Nyteboda krävs en viss skötsel.

För naturreservatet föreslås att större delen av skogen får utvecklas fritt, med en viss riktad skötsel som gynnar tall och ek. En stig till den vackra myrgölen Lommagylet och en rastplats vid sjön föreslås också.

Besök rekommenderas!

Team: Magnus Nilsson och Cecilia Holmström

PROJEKTKONTAKT:
Magnus Nilsson
Ekolog och biogeovetare
08 525 201 18
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning