PROJEKT

Utvärdering av programmen för miljöövervakning

KUND: Naturvårdsverket |

Hur går det för Natura 2000-naturtyperna i Sverige? Hur stor utbredning har de och hur mår de arter som lever i dem? Ekologigruppen har utvärderat två miljöövervakningsprogram åt Naturvårdsverket.

THUF och MOTH är två program för miljöövervakning, som har tillkommit ur behovet av att kontrollera status för Natura 2000-områden, det vill säga ”EU-naturtyperna”. Båda programmen drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och är bland de största satsningarna inom miljöövervakning och biologisk mångfald i Sverige. På uppdrag av Naturvårdsverket har Ekologigruppen utrett om THUF och MOTH levererar den kunskap som behövs för att fatta kloka naturvårdsbeslut, eller om deras utformning behöver justeras eller kompletteras. Vi har sammanställt en stor mängd data och behandlat den med statistiska analyser, samt lämnat en rapport med förslag på förbättringar till Naturvårdsverket.

Team: Jens-Henrik Kloth, Anders Haglund

PROJEKTKONTAKT:
Jens-Henrik Kloth
Biolog och geovetare
08 525 201 10
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning