PROJEKT

Vattenkontroll vid Klippans läderfabrik

KUND: Klippans kommun | ÅR: 2018

Ekologigruppen har sedan 2013 uppdraget att genomföra kontrollprogrammet för omgivningspåverkan vid den nedlagda läderfabriken i Klippans kommun i Skåne. Kontrollprogrammets huvudsakliga syfte är att kontrollera långsiktiga effekter av saneringsåtgärderna vid den före detta fabriken i grundvatten och i recipienten Bäljane å.

Den gamla fabrikstomten där Klippans läderfabrik en gång låg har nu förvandlats till ett grönområde. Saneringsarbetet i området har pågått i flera år men är nu avslutat. Fabrikstiden gör sig dock påmind i form av föroreningarna arsenik och krom, som fortfarande kan spåras i grund- och dräneringsvatten.För att följa områdespåverkan anlitades Ekologigruppen för att utföra en vattenkontroll i grundvatten och i recipienten Bäljane å.

Före, under och efter åtgärd

För att få referensvärden och kunna följa det långsiktiga saneringsarbetet gjordes vattenkontroller både före åtgärden, under åtgärdsprocessen och efter att saneringsåtgärden slutförts. Vi är nu, 2023, inne på kontrollprogrammets sista år. 

Vattenkontroll

Områdets markföroreningar sprids både till dagvatten, grundvatten och intilliggande vattendrag. Mätningar har därför gjorts på flera platser och i grundvattenrör enligt fastställt kontrollprogram. I vattendraget Bäljane å har vattenprover kompletterats med undersökningar av bottenfauna och sediment.

Resultaten från kontrollprogrammet redovisas både i kvartalsrapporter och årsredovisningar, och är tillgängliga på kommunens hemsida. Under 2023 kommer en slutrapport att produceras.

Flertalet undersökningsmetoder som används är ackrediterade av Swedac.

Team: Bengt Wedding och Nina Svenbro

 

PROJEKTKONTAKT:
Bengt Wedding
Geolog/GIS-analytiker
046 10 67 58
SYD
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning