PROJEKT

Vattenkontroll vid Klippans läderfabrik

KUND: Klippans kommun | ÅR: 2018

Ekologigruppen (tidigare Ekologgruppen) har sedan 2013 uppdraget att genomföra kontrollprogrammet för omgivningspåverkan vid den nedlagda läderfabriken i Klippans kommun i Skåne. Kontrollprogrammets huvudsakliga syfte är att kontrollera långsiktiga effekter av saneringsåtgärderna vid den före detta fabriken i grundvatten och i recipienten Bäljane å.

Den gamla fabrikstomten där Klippans läderfabrik en gång låg förvandlas nu till ett grönområde. Fabrikstiden gör sig dock påmind i form av föroreningarna arsenik och krom, både på tomten och i omgivningarna. Saneringsarbetet i området är i full gång och har varit det i många år. För att följa områdespåverkan anlitades Ekologigruppen för att utföra en vattenkontroll i grundvatten och i recipienten Bäljane å.

Före, under och efter åtgärd

För att få referensvärden och kunna följa det långsiktiga saneringsarbetet gjordes vattenkontroller både före åtgärden, under åtgärdsprocessen och efter att saneringsåtgärden är slutförd. 2018 var under åtgärdsprocessen, och olika typer av provtagningar gjordes under tretton olika dagar utspridda på årets fyra kvartal.

Vattenkontroll

Områdets markföroreningar sprids både till dagvatten, grundvatten och intilliggande vattendrag. Mätningar har därför gjorts på flera platser och i grundvattenrör enligt fastställt kontrollprogram. I vattendraget Bäljane å har vattenprover kompletterats med undersökningar av bottenfauna och sediment.

Resultaten från kontrollprogrammet redovisas både i kvartalsrapporter och årsredovisningar, och görs tillgängliga på kommunens hemsida.

Flertalet undersökningsmetoder som används är ackrediterade av Swedac.

Team: Bengt Wedding, Nina Svenbro, Ea Baden, Karl Holmström och Cecilia Holmström.

PROJEKTKONTAKT:
Bengt Wedding
Geolog/GIS-analytiker
046 10 67 58
SYD
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.