PROJEKT

Program, beslut och skötselplan för Norra Igelbäckens naturreservat

KUND: Järfälla kommun | ÅR: 2015 - 2018

Ekologigruppen har tagit fram programhandlingar, beslut och skötselplan för ett nytt naturreservat i hjärtat av det välbesökta Järvafältet i norra Stockholm. Beslut om naturreservatet väntas under 2018. Järfälla är en av de kommuner som bygger mest i Stockholms län. Barkarbystaden förväntas rymma ungefär 38 000 nya invånare. Det innebär att gröna ytor av hög kvalitet måste säkras för att ekosystemtjänster såsom naturrekreation ska fungera även i framtiden.

Intill Barkarbystadens östra gräns har vi hjälpt till med att bilda ett nytt naturreservat. I ost– sydost gränsar det nya reservatet till Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat och  i norr möter Västra Järvafältets naturreservat upp.

Syftet med naturreservatet är att utveckla rekreationsmöjligheterna i området samtidigt som områdets biologiska mångfald bevaras och utvecklas. Syftet är också att säkra Igelbäckens behov av rent vatten och Barkarbystadens möjligheter till dagvattenhantering.

Norra Igelbäckens naturreservat utgör en viktig sista pusselbit i det som återstår för att säkra ett sammanhängande rekreationsområde längs hela Igelbäckens dalgång. Reservatet är en ”hot spot” i regionen både vad gäller fritidsverksamheter och omgivande stora infrastrukturprojekt som tunnelbanan och förbifart Stockholm. Den komplexa situationen har ställt höga krav på samordning och smarta lösningar.

Ekologigruppen har under processen hållit i ett antal workshops för kommunens tjänstepersoner att etablera en gemensam målbild av naturreservatet. Målbilden som presenteras i programmet har legat till grund för den zonindelning och de föreskrifter som tagits fram för beslutet för naturreservatet. I planeringen av stigar och målpunkter har stor vikt lagts vid att besökare i naturreservatet kanaliseras för att de höga naturvärden ska kunna samexistera.

Vi är stolta och glada över att få ha varit med att säkra en viktig del av Järvafältet för framtida generationer.

Team: Per Collinder, Emma Hammarström, Anna Maria Larson, Klas Andersson, Ellinor Scharin, Eleonor Häger, Raul Vicente

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning