PROJEKT

Restaurering av Angarnsjöängen i Vallentuna

KUND: Länsstyrelsen i Stockholms län | ÅR: 2016-2017

På uppdrag av och i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Angarngruppen har vi tagit fram en plan för hur en av Sveriges främsta fågelsjöar, Angarnsjöängen, kan restaureras för att skapa mer vegetationsdynamik i våtmarken och därmed bättre förutsättningar för olika slags fåglar.

Förutom fokus på fåglar och biologisk mångfald, var en annan viktig del av uppdraget att öka möjligheten för människor att nå och kunna uppleva den unika miljön. Arbetet utgick från analys av tidigare studier och beskrivningar av sjöängen, men uppdaterades med den senaste kunskapen och erfarenheterna om restaurering av fågelsjöar och hur bättre tillgänglighet för människor kan skapas utan att störa fågellivet. Uppdraget utfördes av ekologer med kunskap om såväl våtmarksekologi som fåglar och vattenmiljöer och utmynnade i en plan att med hjälp av försiktig grävning ta bort delar av rotfilten för att återskapa stora ytor grunda vattenmiljöer som svämmas under vår och höst, detta i kombination med häckingsöar. Översyn av betestryck och fållindelning var andra rekommendationer, liksom placering av gömsle, plattformar och spänger.

Angarnssjöängen är ett Natura 2000-område, och är sedan 1982 skyddat som naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen i Stockholms län. Markägare är Naturvårdsverket, Vallentuna kommun och enskilda, samt samfälldheter. Den grunda och vegetationstäta fågelsjön är ett välkänt och populärt besöksmål och en av länets och landets mest värdefulla fågellokaler, både för häckande och flyttande fågelarter. På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län tog Ekologigruppen fram ett förslag på restaureringsplan med syfte att förbättra våtmarksbiotopen genom att skapa en mer varierad och mångformig våtmarksmiljö än i dagsläget, och därmed återfå fler häckande fågelarter till området, samtidigt som upplevelsevärdet för besökare kan öka. Arbetet utfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och med Angarngruppen, bland annat genom gemensamma workshops, samt genom intervjuer av en förvaltare och sakkunniga om dynamik i andra våtmarker och fågelsjöar i Sverige.

Team: Ulrika Hamrén, Björn Averhed, Johan Möllegård

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning