PROJEKT

Kattarps fjärilsbackar

KUND: Skanska | ÅR: 2020-2021

Arbetet med nytt dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg Maria resulterar i hundratusentals kubikmeter av schaktmassor. Men istället för att hantera massorna som avfall har en mer hållbar lösning arbetats fram. En lösning där överskottsmassor blir byggmaterial till torrängsmiljöer. En biotop som blivit alltmer sällsynt i våra landskap.  

Från överskottsmassor till insektsparadis 

Alla stora infrastrukturprojekt innebär mängder med överskottsmassor. Arbetet med nytt dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg Maria resulterar i hundratusentals kubikmeter av schaktmassor som i vanliga fall måste hanteras som avfall. I Kattarp, strax söder om Helsingborg, har Skanska (som har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår på Västkustbanan) haft ambition att använda en triangelformad yta mellan tre järnvägar, på 35 000 kvadratmeter, som lagringsplats för överskottsmassor.

Citronfjäril på kungsmynta.

Genom om att hantera massorna lokalt minskas klimatpåverkan, eftersom långväga transporter undviks. Samtidigt har det funnits en ambition att öka den biologiska mångfalden i området genom att bygga upp nya naturmiljöer. Till vår glädje har Ekologigruppen haft uppdraget att ta fram stödmaterial för Skanskas ställningstagande kring utformning och omfattning av dessa miljöer

Kompensation för försvinnande insektsmiljöer  

I anslutning till arbetet med dubbelspår kommer ett område med gräsmark i den norra delen av Kattarp att tas i anspråk. Gräsmarkerna där hyser en fin insektsfauna med bland annat de rödlistade arterna mindre blåvinge, bredbrämad bastardsvärmare och sexfläckig bastardsvärmare. På grund av detta, och eftersom människor och större djur utgör en säkerhetsrisk för tågtrafiken, har insektslivet blivit ett självklart fokus för de nya naturmiljöernaOm allt går som det ska, kommer området om några år täckas av torrängar, en naturtyp som är en bristvara i Södra Sveriges jordbrukslandskap.  

Blommande gräsmarker i Kattarps omgivnignar har fått agera målbild för de nya insektsbiotoperna.

Mer än bara jordhögar 

Med hjälp av väldesignad markmodulering och en genomsläpplig, näringsfattig markstruktur (en lager av sand på höjderna) kan schaktmassorna användas för att skapa gynnsamma biotoper för sällsynta insekter och växter som inte tidigare skulle ha trivts i området. En högre kulle på fem meter och två mindre höjder på 3 meter respektive 2 meter skapas i området. Huvudmålet med dessa landformer är att maximera solexponerade sydslänter som flera insekter älskar! 

En välsignad markmodulering maximerar sydsluttningarna och skapar fina mikroklimat för värmeälskande insekter.

Kattarp sandmiljöer

Genom att plantera lämpliga inhemska växtmaterial gynnas insekterna på platsen.

Team: Juho Riikonen och Lars Salomon

 

PROJEKTKONTAKT:
Juho Riikonen
Landskapsarkitekt L/MSA Visuell kommunikatör
Föräldraledig
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.