PROJEKT

Målarmusslans återkomst

KUND: Länsstyrelsen Skåne | ÅR: 2013-2018

Den tjockskaliga målarmusslan är känslig för miljöstörningar och ställer höga krav på vattenkvalitet för att etablera sig. Det var anledningen till att den valdes som symbol för ett stort projekt att restaurera tolv svenska vattendrag. Två av dessa var Fyleån och Klingavälsån, där Ekologigruppen såg till att skapa en miljö som målarmusslan kunde trivas i.

Målarmusslans återkomst var ett samarbetsprojekt mellan fem länsstyrelser och Karlstads Universitet. Under fem år restaurerades 200 km av 12 sydsvenska vattendrag för att förbättra vattenkvalitet, livsmiljöer och biodiversitet. Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är starkt hotad i Europa eftersom den är väldigt känslig för miljöstörningar och ställer stora krav på vattenkvalitet, varför den valdes till projektets symbol.

Å-restaurering och återmeandring

Två av vattendragen som restaurerades var Fyleån och Klingavälsån, där Ekologigruppen (då Ekologgruppen) skötte projektering, entreprenadkontroll och medverkade i framtagande av tillståndsansökan.​ ​I Fyleån företrädde Ekologgruppen även markägarna i domstolsförhandlingarna.

Både Fyleån och Klingavälsån var vattendrag som varit meandrande åar men under 1800-talet utdikats, rätats och grävts om. På så sätt har mycket av den naturliga variationen, som är viktig för ett levande vattendrag, försvunnit. Inga levande bestånd av målarmusslan fanns i åarna, men i Klingavälsån vittnade skalfynd om att den funnits där tidigare.

Biotopförbättrande åtgärder och meandringsinsatser genomfördes på en strecka av sex kilometer av Fyleån och två kilometer av Klingavälsån. I anslutning till Fyleån nyanlagdes eller utvidgades dessutom åtta mindre dammar, och fem kulverterade tillflöden öppnades upp. För att återmeandringen skulle följa åarnas ursprungliga lopp i högsta möjliga mån nyttjades information från historiska kartor, gamla meanderfåror och höjdskillnader i landskapet.

Återkomsten

Projekten tillförde många nya och förbättrade livsmiljöer för flera arter, bland annat den tjockskaliga målarmusslan, projektets flaggart. Tusentals unga musslor placerades ut i Klingavälsån och Fyleån. Dels återintroducerades unga musslor genom att fiskar infekterade med mussellarver placerades i burar tills musslorna släppt från fisken, dels introducerades de unga musslorna genom att de försiktigt placerades på bottnarna och därefter tilläts att gräva ner sig.

De vuxna individerna visade sig överleva från sommaren de introducerades till nästkommande sommar. Uppföljningar med elfiske och bottenfaunaundersökningar visa mycket goda resultat. I Fyleåns restaurerade sträcka, som före restaureringen helt saknade fisk, fångades sex olika fiskarter. Flertalet av dessa tjänstgör som värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan.

Kostnads-nyttoanalys

Som del i projektet studeras effekterna av vattendragsrestaureringen och kvantifieras i kronor. Förbättrad vattenkvalitet, ökad fiskproduktion, biologisk mångfald och rekreationsvärde bidrar till samhällsnyttiga effekter möjliga att prissätta. Det bedömdes att samhällsnyttan av restaureringsåtgärderna i Fyleån troligen är högre än kostnaden för åtgärderna inom sex år.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning