PROJEKT

Från dike till bäck – Bällstaån

KUND: Miljöförvaltningen, Stockholms stad | ÅR: 2016

Bällstaån är ett av Sveriges mest påverkade vattendrag. Problemen handlar bland annat om igenväxning och erosion. Nästan hela sträckningen är rätad och stora delar är kulverterade.

Ekologigruppen har, tillsammans med Emåförbundet och WRS, på uppdrag av Stockholms stad utarbetat biotopvårdande åtgärder för Bällstaån och Nälsta dike, med syfte att förbättra miljöerna i och kring vattendragen. Huvudfokus på åtgärderna har varit att åtgärda vandringshinder samt att återskapa mer naturliga trädbevuxna stränder med flackare slänter. De mer naturliga stränderna gynnar livet i vattnet, dessutom blir de mer estetiskt tilltalande. När de föreslagna åtgärderna har utförts i Nälsta dike är ett namnbyte på sin plats, till Nälsta bäck.

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning