PROJEKT

Ekosystemtjänstanalys i Linköping

KUND: Linköpings kommun | ÅR: 2020

Som en del i Linköpings kommuns arbete med att ta fram riktlinjer för ekosystemtjänster har Ekologigruppen under 2020 analyserat utbredningen av viktiga ekosystemtjänster i Linköpings tätort med omnejd. Karteringen ska kunna användas som ett underlag i den kommunala planeringen, i avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen. I samband med detaljplaneprocesser eller i samband med framtagande av översiktsplan.

Ekosystemtjänstanalys

Begreppet ekosystemstjänster är inte ett nytt påfund. Idén att den naturliga miljön bidrar med flera olika tjänster till människan sträcker sig åtminstone tillbaka till antiken, då Platon diskuterade hur avskogning påverkade kvaliteterna i den Atenska stadsbilden. Idag har begreppet konkretiserats och beskrivs som de tjänster som naturens miljöer och ekosystem skapar för människan och hennes livskvalitet. Det kan exempelvis rör sig om stora skogsmarker som både skapar tystare stadsmiljöer och samtidigt bidrar till att sänka temperaturen i staden.

Områden i Linköping har värderats utifrån områdets förutsättningar för respektive ekosystemtjänst och försetts med poäng som represen­terar områdets kapacitet för att leverera en viss tjänst. Totalt har tio olika ekosystemtjänster kartlagts: vattenrening, flödesreglering, klimatreglering, luftrening, bullerdämpning, mentalt välbefinnande, kunskap och inspiration, kulturarv, fysisk hälsa och biologisk mångfald.

Rapport för Linköping ekosystemtjänster

I rapporten redovisas varje ekosystemtjänst tillsammans med en beskrivning, metod och kartering på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.

Rapporten har också till syfte att kunna användas för att utbilda och informera tjänstepersoner, politiker och allmänhet om vad begreppet ekosystemtjänster betyder. Vi har därför haft som ambition att skapa en pedagogisk och lättillgänglig rapport där varje kartlagd ekosystemtjänst finns beskriven på ett uppslag. På varje uppslag ger vi en kort beskrivning av den aktuella ekosystemtjänsten, metoden för poängsättning av ekosystemtjänsten, vilka underlag som har använts för att kartering och en karta över ekosystemtjänstens värdeområden tillsammans med tydliga beskrivningar.

Kartan ger en indikation om var det finns värdekärnor för ekosystemtjänster, det vill säga områden som hyser höga värden för flera olika tjänster.

Värdekärnor för ekosystemtjänster

I ekosystemtjänstanalysen har det långsträckta skogslandskapet, med Vallaskogen, Rydskogen, Tinnerö eklandskap och Vidingsjöskogen som sträcker i sig i nordsydligt riktning väster om staden, bedömts som särskilt viktig för produktionen av ekosystemtjänster. Mindre skogs- och parkområden som i kartläggning fallit ut som särskilt viktiga är: Berga hage, Trädgårdsföreningen, Nykvarnsparken och Lektorshagen. Även Stångån, som passerar genom staden östra delar, har stor betydelse för ekosystemtjänstförsörjningen i Linköping.

Team: Jesper Arnström, Emanuel Vogel, Elisabetta Troglio

PROJEKTKONTAKT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning