PROJEKT

Kajer mot det gröna - en hållbarhetsprocess och handbok

KUND: Delegationen för hållbara städer  och Järfälla kommun | ÅR: 2015

Handboken Kajer mot det gröna – hållbara gränssnitt mellan stad och land – togs fram på uppdrag av Delegationen för hållbara städer och Järfälla kommun. Arbetet bestod dels flera dialogprocesser, gåturer och workshops med kommuninnevånare och intressegrupper, och dels av ett dynamiskt arbete med tjänstemän och hållbarhetsexperter för att ta fram en handbok.

Boken togs fram av en konsultgrupp ledd av Arken Arkitekter AB, Ekologigruppen AB och Trivector Traffic AB med flera. Boken tydliggör hur vi kan arbeta med de angelägna hållbarhetsutmaningar som är knutna till den globala urbaniseringen och modern stadsutveckling, och listar både steg och verktyg med fokus på mer odling, mer genuint stadsliv, mer effektiv och hållbar markanvändning och minskade transportbehov. Vidare visar boken hur en tydlig och avläsbar gränssättning, i form av ’kajer mot det gröna’ kan vändas till ett viktigt verktyg, dels för att göra tätortens baksidor till livgivande framsidor, dels för att kunna bygga nytt genom att fylla några av de hålrum som ofta finns i befintlig bebyggelse, utan att förlora befintliga värden. Handboken visar konkret hur vi kan planera för och skapa bättre stadsbyggande som möjliggör både att bygga och samtidigt värna om de gröna och de sociala kvaliteterna.

Team: Krister Sernbo, Eleonor Häger, Karin Görlin

PROJEKTKONTAKT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning