Vill du jobba med oss?

Vi är alltid intresserade av nya kollegor med visioner, driv och en önskan om att göra skillnad. Såväl spetskompetens inom ett specifikt ämne som erfarenhet av att föra samman och analysera komplexa frågeställningar inom samhällsplanering och naturvård, kan vara av intresse. Något vi värderar högt är ett lösningsinriktat tänkande och ett genuint intresse av kund och beställarperspektiv. En pedagogisk ådra och en vilja att förklara värdet av hållbarhet och biologisk mångfald är andra egenskaper som uppskattas.

Arbete kan vara genom anställning, samarbeten, praktik eller examensarbeten.

Hör gärna av dig till oss via: ansokan@ekologigruppen.se

Vi söker en Kontorschef till vårt kontor i Lund!

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag som erbjuder kvalificerade och värdeskapande konsulttjänster inom samhällsplanering, natur- och vattenvård samt arkitektur till alla som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi är 60 medarbetare; en dynamisk mix av ekologer, miljö- och samhällsplanerare, landskapsarkitekter, geografer och civilingenjörer. Vi har ett huvudkontor i centrala Stockholm, samt lokalkontor i Lund och Uppsala. Nu söker vi dig som vill bli grupp- och kontorschef på vårt charmiga kontor i centrala Lund. I tjänsten ingår även arbete med konsultuppdrag.

På kontoret i Lund är vi idag 20 medarbetare som har lång erfarenhet och stor kunskap inom planering och genomförande av vattenvårdsprojekt i jordbrukslandskapet, men även i stadsmiljöer. Vidare har vi medarbetare som arbetar med naturvärdesinventeringar, hållbarhetsbedömningar samt gestaltar natur, parker och urbana miljöer. På sikt vill vi förstärka och utveckla vår kompetens inom samhällsplanering och sociala hållbarhetsaspekter, för att tillgängliggöra mer trygga och jämlika livsvillkor för stadens alla invånare.

Ekologigruppen arbetar på alla nivåer; lokalt, kommunalt, på länsnivå, mot myndigheter på nationell nivå och med förankring mot universitet och högskolor. Våra uppdragsgivare är till största delen inom offentlig sektor men vi har även flera privata beställare.

Vem är du?

Du har intresse och erfarenhet av att utveckla medarbetare och verksamhet, och ser värdet i att vara lyhörd, adaptiv och tydlig. Att jobba i team är en förutsättning för oss, och det är viktigt att du ser mervärdet av ett tvärkompetensmässigt arbetssätt. Att kunna delegera och nå mål genom coachande av självgående konsulter ser vi som en prioriterad egenskap. Du ska vara intresserad av att driva utveckling av våra tjänster och vår marknad och affär inom hållbarhetsarbetet.

För att vi framgångsrikt ska kunna driva och utveckla företaget är det viktigt att du delar och kan föra fram Ekologigruppens värderingar. Vår vision är att göra världen bättre genom att vara en självklar och dedikerad partner i den hållbara och rättvisa samhällsplaneringens alla skalnivåer från översiktsplan till bostadsgård och från vatten i landskapet till dagvattensystem. Förmågan att ta initiativ är också viktig, för ju tidigare vi kommer in i processen desto mer uträttar vi tillsammans med våra uppdragsgivare.

Vi söker dig som

 • Har intresse för och förmåga att leda en grupp med många olika kompetenser och är bra på planering och samordning av personalresurser för olika uppdrag.
 • Har intresse för och förmåga att hantera ekonomi, hållbara affärer och konsultrollen samt besitter goda administrativa egenskaper
 • Tar initiativ och vill arbeta utåtriktat, lösningsfokuserat och proaktivt för ökad hållbarhet
 • Är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt internt och till olika externa målgrupper.
 • Har högskoleexamen med inriktning mot vatten, miljöfrågor eller samhällsplanering

Meriterande:

 • Erfarenhet av personalansvar med dokumenterad förmåga att utveckla och stärka
  medarbetarna
 • Dokumenterat arbete med hållbarhetsfrågor
 • Har gedigen erfarenhet av konsultverksamhet, gärna inom vatten, miljö eller
  samhällsplanering
 • Chef över större avdelning (från 15 – 20 personer)
 • Goda marknadskontakter och ett stort nätverk

Arbetsuppgifter

Du kommer som kontors- och gruppchef att ha personalansvar för gruppen på kontoret i Lund, vilket innebär att du leder och fördelar arbetet tillsammans med de kollegor som ingår i gruppen. Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens planering och uppföljning avseende utveckling, beläggning, arbetsmiljö och lönesättning. I rollen ligger även ett ekonomiskt ansvar som innebär uppföljning mot de aktuella måltal som vi uppdaterar årligen. Med rollen följer även attesträtt för anbud, utlägg m m.

Du har ett delegerat ansvar för arbetsmiljön inom kontoret i Lund.  Arbetsmiljöansvaret handlar även om sådant som trivsel, säkerhet, stress, att lokaler erbjuder en god arbetsmiljö m m.

I rollen ligger även att du ingår i ledningsgruppen tillsammans med VD, de tre övriga gruppcheferna samt våra utvecklings- och kvalitetsansvariga. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i ledningsgrupp, samt av affärs- och verksamhetsplanering.

Rollen som grupp- och kontorschef kommer att kombineras med konsultuppdrag där din bakgrund och erfarenhet till stor del styr inriktningen. Tidsfördelningen mellan grupp- och kontorschef / konsult är preliminärt 60/40.

Arbetet innebär frihet och ansvar med stor möjlighet att tillsammans med kollegorna styra inriktningen på arbetet och ta in intressanta och utvecklande uppdrag. Det är viktigt att ha fokus på kundens behov, samt ha ett intresse för naturvård, vattenvård och samhällsplanering med fokus på hållbar utveckling.

Ansökan:

Vi ser fram mot din ansökan på ansokan@ekologigruppen.se.
Märk mejlet med ”Gruppchef Syd” och bifoga ditt CV och personliga brev. Välkommen med din ansökan senast fredag 23 augusti. För frågor kontakta vår VD Mikael Wallin på 070 – 207 54 36 eller mikael.wallin@ekologigruppen.se.

Information lämnas även av sydkontorets Ea Baden 070 – 866 27 17 eller
ea.baden@ekologigruppen.se.

Ekolog – inriktning vatten

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag som erbjuder kvalificerade och värdeskapande konsulttjänster inom samhällsplanering, natur- och vattenvård samt arkitektur till alla som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi är 60 medarbetare; en dynamisk mix av ekologer, miljö- och samhällsplanerare, landskapsarkitekter, geografer och civilingenjörer. Vi har ett huvudkontor i centrala Stockholm, samt lokalkontor i Lund och Uppsala. Nu söker vi dig som vill arbeta som ekolog med inriktning mot vatten i Stockholm-/Uppsalaregionen.

På kontoret i Stockholm är vi idag drygt 30 medarbetare, fördelade på många olika arbetsområden. Uppsalakontoret är mindre med 6 medarbetare. Även om många arbetar med vattenrelaterade projekt finns idag endast en vattenekolog på Stockholmskontoret och en på Uppsalakontoret. Vi samarbetar också med vårt kontor i Lund i många vattenprojekt, där det finns lång erfarenhet och stor kunskap inom planering och genomförande av vattenvårdsprojekt, framförallt i jordbrukslandskapet, men arbetet kommer främst att ske i samarbete med vattenekologerna i Stockholm/Uppsala.

Ekologigruppen arbetar på alla nivåer; lokalt, kommunalt, på länsnivå, mot myndigheter på nationell nivå och med förankring mot universitet och högskolor. Våra uppdragsgivare är till största delen inom offentlig sektor men vi har även flera privata beställare.

Vem är du?

Du har intresse och erfarenhet av vattenrelaterade frågor och ser värdet i att vara lyhörd, adaptiv och tydlig. Att jobba i team är en förutsättning för oss, och det är viktigt att du ser mervärdet av ett tvärkompetensmässigt arbetssätt.
För att vi framgångsrikt ska kunna driva och utveckla företaget är det viktigt att du delar och kan föra fram Ekologigruppens värderingar. Vår vision är att göra världen bättre genom att vara en självklar och dedikerad partner i den hållbara och rättvisa samhällsplaneringens på alla skalnivåer från översiktsplan till bostadsgård och från vatten i landskapet till dagvattensystem. Förmågan att ta initiativ är också viktig, för ju tidigare vi kommer in i processen desto mer uträttar vi tillsammans med våra uppdragsgivare.

Vi söker dig som har:

 • Examen från minst tre års högskole-/universitetsstudier med inriktning mot vatten
 • Minst fem års yrkeserfarenhet, varav minst två års erfarenhet av arbete med
  inriktning mot vatten
 • Fälterfarenhet med arbete i vattenmiljöer motsvarande minst 3 månaders heltidsarbete
 • Goda kunskaper om akvatiska ekosystem
 • Erfarenhet av projekt med fokus att förbättra ekologisk status för vattendrag eller sjöar, gärna med inriktning mot näringsreduktion
 • Bred kunskap om limniska och marina artgrupper, inte nödvändigtvis på specialistnivå
 • Erfarenhet av GIS
 • Erfarenhet av projektledning
 • Körkort för bil

Meriterande:

 • Konsulterfarenhet eller erfarenhet från myndighetsarbete
 • Kunskap och erfarenhet av limniska och marina naturtyper inom Natura 2000,
  Naturvårdverkets bedömningsgrunder, metoder som Biotopkartering och SIS-Standard för Naturvärdesinventeringar.
 • Specialistkunskap om någon av artgrupperna musslor, fisk, bottenfauna eller makrofyter.
 • Erfarenhet av biotopinventeringar och biotopvård
 • Erfarenhet av skötsel och restaurering av vattenmiljöer
 • Kunskap och erfarenhet av EU:s Vattendirektiv och Miljöbalken, MKN för vatten
 • Erfarenhet av utredningsarbete för och/eller anläggning av våtmarker
 • Kunna framföra båt
 • Kunskap om hydrologi

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta brett med vattenanknutna frågor, såväl vad gäller sötvattenmiljöer som Östersjön. Fokus ligger på åtgärdsarbete för förbättrad ekologisk status i våra vatten (exempelvis anläggning av våtmarker), utredningar och naturvärdesinventeringar av vattenmiljöer, kommunala naturvårdsplaner och vattenprogram, restaureringar, konsekvensbedömningar samt arbete med vattenverksamhet. Du kommer självständigt att bedöma, inhämta och analysera inventeringsresultat för att utvärdera och på ett pedagogiskt sätt beskriva de ekologiska konsekvenserna inför till exempel en exploatering.

Visst fältbaserat arbete ingår i arbetet. Ekologigruppen samarbetar även i ett nätverk med utomstående experter för mer specialiserade fältarbeten. Arbetet innebär frihet och ansvar med stor möjlighet att tillsammans med kollegorna styra inriktningen på arbetet och ta in intressanta och utvecklande uppdrag. Det är viktigt att ha fokus på kundens behov, samt ha ett intresse för naturvård, vattenvård och samhällsplanering med fokus på hållbar utveckling.

Ansökan:

Vi ser fram mot din ansökan på ansokan@ekologigruppen.se.
Märk mejlet med ”Ekolog med inriktning vatten” och bifoga ditt CV och personliga brev. Välkommen med din ansökan senast fredag 23 augusti. För frågor kontakta vår VD Mikael Wallin på 070 – 207 54 36 eller mikael.wallin@ekologigruppen.se

Information lämnas även av Stockholmskontorets Fredrik Engdahl 08-525 201 31 fredrik.engdahl@ekologigruppen.se eller Uppsalakontorets Björn Averhed 08-525 201 26 bjorn.averhed@ekologigruppen.se

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.