PROJEKT

Lilla Bjällerup – en miljödamm med många funktioner

KUND: Höje å Vattenråd | ÅR: 2021

På den skånska slätten, strax söder om Lund, finns nu en två hektar stor vattenspegel som reflekterar solstrålarna. Tidigare fanns här bara åker. Dammen är i första hand tänkt att fungera som en närsaltsfälla, vilket innebär att den tar upp näringsämnen från omgivande åkrar. Dammen gynnar även biologisk mångfald och rekreation i området. Drönarfoto: Karl Asp

Våtmarken får ta plats i landskapet

Våtmarken som är uppdelad i två vattenytor tar emot ett delflöde från Råbydiket, ett vattendrag med höga närsaltshalter. Dessutom rinner dräneringsvatten från omkringliggande åkermark till våtmarken, som har sitt utlopp i Höje å. För att kunna genomföra dammbygget fick man flytta Råbydikets nedre lopp.

Höje å åtgärdsprogram

Våtmarken i Lilla Bjällerup har genomförts som ett projekt inom Höje å åtgärdsprogram. Det har sina rötter så långt tillbaka som 1990. Åtgärdsarbetet, som drivs av Höje å vattenråd, har fokus på att anlägga våtmarker som ger näringsrening, men det har även restaurerats naturmarker och skapats skyddszoner samt översvämningsytor. Ända sedan starten har Ekologigruppen, varit med om att genomföra vattenvårdsåtgärderna i Höje å avrinningsområde. Under åren har det anlagts 83 nya våtmarker med en total vattenyta av 100 hektar.

Länk till Höje å Vattenråd

Många nyttor

Tack vare Höjeåprojektet har arealen våtmark i Höjeåns avrinningsområde ökat. Till på köpet har det medfört:

Minskad övergödning.

De nya våtmarkerna i avrinningsområdet reducerar tillsammans 60 ton kväve och 2 ton fosfor varje år. Det innebär att åtgärderna har minskat kvävetransporten från Höje å till havet med ca 10 % och fosfortransporten med ca 25 %.

Ökad biologisk mångfald.

De anlagda vattenmiljöerna skapar livsrum för många olika arter av småkryp, fåglar, groddjur och växter.

Minskad översvämningsrisk

Våtmarksmiljöerna håller stora vattenvolymer och fungerar som utjämningsmagasin, så att översvämningarna nedströms minskar.

Om vattnet i dammarna dessutom utnyttjas för bevattning blir miljövinsten stor. För då kan grödorna ta upp mer näring ur marken.

Ökat rekreationsvärde

Det är brist på närnatur i sydvästra Skånes jordbrukslandskap. Åtgärdsprogrammet har ökat rekreationsvärdet genom att flera gångstråk har anlagts vid Höje å. Dessutom uppskattar många markägare sina dammar, som har blivit vackra inslag i landskapet.

Lövgrodan är vår minsta groda och i Sverige finns den bara i Skåne. Genom att restaurera lövgrodans lekplatser, som dammar och andra våtmarker förbättras möjligheterna för arten.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning