PROJEKT

Analys av ekologiska landskapssamband i Kristianstads kommun

På uppdrag av Kristianstads kommun har vi arbetat med ekologiska landskapssamband som del i arbetet med en grönstrategi och en grönplan. Tillsammans med kommunen har vi valt ut relevanta livsmiljöer för några olika artgrupper som vi har analyserat bland annat med hjälp av spridningsanalyser i GIS.

Analysen visar var det finns värdefulla ekologiska samband i kommunen och var det finns brister där sambanden behöver förbättras. Resultatet blir ett viktigt underlag för kommunens detaljplanering, planering av naturvårdsåtgärder och arbete med att stärka den biologiska mångfalden i landskapet.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning