PROJEKT

Underlag till handlingsplan i Råckstaåns åtgärdsområde

KUND: Råckstaåns Vattenråd | ÅR: 2022

Ekologigruppen har tagit fram ett material som ska användas för att ge idéer och förslag till den handlingsplan som Råckstaåns vattenråd arbetar med. Av Råckstaåns 14 vattenförekomster uppnår endast tre god ekologisk status. De främsta anledningarna till att de övriga vattenförekomsterna inte når god ekologisk status är övergödning och vandringshinder.

Fältbesök och workshops

Under arbetet genomförde Ekologigruppen ett fältbesök och höll i två workshops, där information från lokala aktörer inhämtades.

Lägen för åtgärder

I underlaget till handlingsplanen för Råckstaån finns en prioriteringsordning för åtgärdande av vandringshinder. Vidare gjordes en översiktlig kartering över potentiella lägen för åtgärder. Karteringen resulterade i 86 utpekade lägen för våtmarker, fosfor-åtgärder och återvätning av organogena jordar. I Flättsjöbäcken föreslås riktad information till fastighetsägare med jordbruksfastighet inom vattendragens kantzon.

Förbättrat kunskapsläge

Underlaget ger också förslag på ett flertal olika utredningar för att förbättra kunskapsläget och ta fram ytterligare förslag på åtgärder. Dessutom ges exempel på hur några andra vattenråd i närområdet samt tre väletablerade vattenråd i Skåne arbetar med åtgärder.

Råckstaån mynnar i Mälaren nära Mariefred och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning