PROJEKT

Nya biotoper och livsmiljöer i samband med förbifart Stockholm

KUND: Trafikverket | ÅR: 2014-2017

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Stora delar av vägen förläggs i tunnel för att undvika skador på värdefull natur. Vägdragningen kommer ändå i konflikt med artskyddsförordningen på ett antal platser där Ekologigruppen har arbetat med att hitta lösningar som inte äventyrar den biologiska mångfalden.

Ekologigruppen har genom projektet arbetat med att säkerställa att artskyddsförordningen följs och att minimera projektrisker. De arter det gäller är bland annat fågelarterna fiskgjuse och mindre hackspett. För dessa arter har åtgärder genomförts för att se till att häckningsmöjligheter inte försämras när Förbifarten byggs. Växtplatser för växterna backsippa och humlesuga flyttades för att säkerställa att populationen av arterna inte minskar. Dispens har erhållits hos länsstyrelsen för dessa arter. För arterna större vattensalamander och snok har dispens sökts hos miljödomstolen i samband med vattendom.

Team: Per Collinder, Johan Allmér, Ulrika Hamrén

PROJEKTKONTAKT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning