PROJEKT

Cykelledsutredning i Nackareservatet

KUND: Fastighetskontoret i Stockholm stad | ÅR: 2018

Stigcykling är en friluftsaktivitet som ökat i intresse och antalet utövare världen över, likväl i Nackareservatet. Detta är något som Fastighetskontoret i Stockholm stad har uppmärksammat. På uppdrag åt Fastighetskontoret i Stockholm stad har Ekologigruppen därför gjort en cykelledsutredning i Nackareservatet.

Nackarservatet utgör en del av ett större sammanhängande naturområde lokaliserat cirka 5 km sydost om Stockholms stad. Reservatet ingår i en av Stockholms gröna kilar, Tyrestakilen, och utgör en central del av Stockholms och Nackas regionala grönstruktur, med höga värden för friluftsliv, naturmiljö och kulturmiljö. Det är Sveriges mest välbesökta naturreservat med cirka 1,5 miljoner besökare årligen.

Ökat intresse för stigcykling

När Stockholm stad genomförde en brukarundersökning för Nackareservatet visade det sig att stigcykling är en populär aktivitet, och intresset ser ut att öka. Reservatet hade dock inga leder specifikt dedikerade för cykling. Däremot fanns bestämmelser om att man endast får cykla på anlagda leder med undantag för eljusspår där cykling är helt förbjuden.

I Nackareservatet finns ett komplext nätverk av leder och stigar och det blir svårt för besökare att avgöra vilka som är anlagda och inte. Det har medfört att cykling sker i varierande utsträckning även på många icke-anlagda stigar i reservatet.

Slitage från friluftsaktiviteter

Både vandring, löpning och cykling kan orsaka skador i form av nedtrampad vegetation, skador på rötter, erosion, markpackning, markbreddning och störning på fågel och vilt. Omfattningen av skadorna beror på områdets besökstryck och bärkapacitet. Vissa skador kan emellanåt vara positiva, exempelvis kan markpackning medföra högre motstånd mot erosion och nedtrampning av vegetation kan utgöra en positiv störning som gynnar mindre konkurrenskraftiga arter.

För att se till att föreslagna cykelleder inte medför oönskade skador gjordes en heltäckande biotopkarta och naturvärdesbedömning. Baserat på de naturtyper och naturvärden som då kartlades identifierades områden som kan vara särskilt känsliga för stigcykling.

Hänsyn till olika friluftsutövare

Cykelledsutredningen identifierade områden där stigcyklingen kan inverka på andra friluftsaktiviteter och problematisera kring lösningar för att inskränka eventuella konflikter. Områden som flitigt används av skolor och fritidsgrupper samt där risken för kollisioner med vandrare ansågs vara hög undveks i de föreslagna cykellederna.

Förslag till cykelleder i Nackareservatet

Cykellederna skulle utformas som ett system rundslingor som ger utövarna möjlighet att röra sig genom reservatet men även tillbaka till sin utgångspunkt. Det slutgiltiga förslaget på cykellederna baserades på Fastighetskontoret önskemål, förslag från Stockholms stigcyklister, naturvärdesbedömingar och de fältarbeten som gjordes i cykelledsutredningen.

Det föreslagna nätverket är uppbyggt av flera mindre rundslingor och varierar i längd och teknisk svårighet, vilka leder stigcyklisten genom flera områden av Nackareservatet. Stigcyklisten kan ta sig in i reservatet från någon av de anslutningsvägar som finns, från bostadsområdena väster om reservatet samt från parkeringsplatsen vid Hellasgården och andra bostadsområden.

Cykelledsutredningen har tillhandahållits Stockholm stad i form av rapport, kartor och GIS-filer.

Team: Jannike Andersson och Ulrika Hamrén

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning