PROJEKT

Skötselplan för natur- och rekreationsvärden i Ystad sandskog

KUND: Ystads kommun | ÅR: 2016

Ystad sandskog karaktäriseras av gles tallskog och blandskog med typiska sanddynsformationer. I skogens västra delar finns 540 arrendetomter med stugor och hus som används som permanentbostäder och fritidshus. Samtidigt är skogen ett värdefullt rekreationsområde för bland annat skogspromenader och strandliv. Hit kommer såväl boende i området som kommunens invånare, och sommartid är det ett populärt turistmål som lockar långväga besökare.

På uppdrag av Ystad kommun har Ekologigruppen tagit fram en skötselplan för skogen med syfte att bevara och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden. Planen innehåller mål för skötseln och riktlinjer för områdets olika delområden och ska vara ett enkelt och praktiskt redskap både för kommunens skötselansvariga personal och för anlitade entreprenörer.

Team: Karin Görlin, Tim Schnoor

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning