PROJEKT

Grönplan Katrineholm

KUND: Katrineholms kommun | ÅR: 2016-2017

I Katrineholm stad finns en stor variation av gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och aktivitet. Ekologigruppen har tagit fram en grönplan för att fastställa mål och planeringsriktlinjer för Katrineholms gröna miljöer. Planen fungerar som en fördjupning av Översiktsplanen för kommunen.

Grönplanen består av flera delar. Efter en genomgång av planens bakgrund och varför grönstrukturplanering är viktig beskrivs hur grönplanen kopplar till styrdokument och riktlinjer på internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Vidare presenteras hur ekologisk kompensation och ett ekosystemperspektiv kan användas i den kommunala planeringen.

Vision och mål för grönplanen

Vision, mål och planeringsinriktningar för grönplanen presenteras och följs av en nulägesbeskrivning och analys av Katrineholms ekologiska och värden för rekreation och friluftsliv samt vilka gröna karaktärer som Katrineholm har idag. För att konkretisera hur mål och planeringsriktlinjer kan implementeras har utvecklingsåtgärder tagits fram för de olika delarna av Katrineholm stad.

Ekologigruppen har som förarbete och underlag till grönplanen genomfört ett omfattande dialogarbete genom en sociotopkartläggning där nästan 100 invånare har intervjuats om den tätortsnära naturen, och lämnat underlag som ingått som en viktig del i värderingen av Katrineholms grönområden.

Team: Eleonor Häger, Hélène Littke, Mimmi Wester och Emma Hammarström

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning