PROJEKT

Inventering av vattenvegetation i Nackareservatet

KUND: Fastighetskontoret, Stockholms stad | ÅR: 2014-2016

Ekologigruppen har inventerat vattenväxter i Nackareservatet under flera år för att följa upp effekterna av en ny skötselplan. Genom att registrera förekomsten av ett antal makrofyter kan vi hålla koll på statusen för växtsamhällena i de fyra sjöarna i reservatet som inventerats.

Som en del i uppföljning av skötsel enligt fastställd skötselplan för Nackareservatet i Nacka kommun, samt statusklassning av den biologiska kvalitetsfaktorn makrofyter, genomfördes inventeringar av vattenvegetation med fokus på makrofyter under åren 2014, 2015 och 2016. Undersökningarna av vattenvegetationen i de fyra sjöarna Källtorpssjön, Ältasjön, Söderbysjön och Dammtorpsjön utfördes i enlighet med Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning. Undersökningstypen var makrofyter (vattenväxter) i sjöar, version 2:0. Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.

Team: Fredrik Engdahl, Johan Möllegård, Ulrika Hamrén

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning