PROJEKT

Landskapets värden i Oxelösund

KUND: Oxelösunds kommun | ÅR: 2019

För att Oxelösund skulle få ett kunskaps- och planeringsunderlag som täckte in alla landskapets värden gjorde vi en kombinerad ekosystemtjänstkartläggning och landskapskaraktärsanalys i kommunen. En sådan analys tydliggör landskapets värden och hur kommunens gröna strukturer bidrar till dessa och kan användas bland annat för kommunens visions- och måldiskussioner.

Oxelösund ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget vid havet och den djupa havsvik som finns utanför har varit avgörande för kommunens utveckling. Här finns sommarstugor, herrgårdar och industrier, motorvägar och hav.

Oxelösunds skärgårdsprägel och karga hällmarker med avsaknad av vattendrag och stora sammanhängande jordbruksmarker ger speciella förhållanden.

För att få en helhetsbild över landskapet i denna kommun fylld av kontraster skapade Ekologigruppen en ny typ av produkt: en kombinerad ekosystemkartläggning och landskapsanalys. Dels kan en sådan produkt förenkla mål- och visionsarbetet och stödja arbetet med fysisk planering. Dessutom blir den nya produkten också ett viktigt pedagogiskt verktyg och ett komplement för att förklara vilka strukturer och landskapselement som bidrar med vilka ekosystemtjänster, och vilka ekosystemtjänster som finns i de olika landskapskaraktärerna.

En mängd perspektiv i en kartläggning

För att få till en så heltäckande kartläggning gjordes flera typer av datainsamlingar. Först sammanställdes kommunens existerande material av natur- och grönområden. Därefter gjordes en webenkät under Oxelö marknad för att samla in information om Oxelsöundsbornas gröna favoritplatser. Underlagen kompletterades sedan med fältbesök i viktiga grönområden i kommunen.

Parallellt med kartläggning och analys genomfördes en serie föreläsningar och utbildningstillfällen för kommunens politiker och tjänstepersoner med syfte att ge argument och verktyg för att arbeta med bevarande och utveckling av Oxelösunds natur.

Ekosystemtjänster

Med ekosystemtjänster menas tjänster hos naturen som gynnar människan. En ekosystemtjänstanalys visar var i kommunen ekosystemtjänsterna finns.

Ett ekosystemtjänstperspektiv beskriver hur och varför ekosystem utgör en resurs för vårt samhälle. Det är därför ett pedagogiskt verktyg för att förklara vilka värden naturen bidrar med. En ekosystemtjänstkartläggning kan därför också användas som ett underlag och ett stöd i prioriteringen mellan olika typer av markanvändning och utvecklingsmöjligheter inom en kommun.

För att förstå försörjningen och produktionen av ekosystemtjänster är det viktigt att utgå från ett landskapsperspektiv eftersom många av de ekologiska processer som styr försörjningen av ekosystemtjänst sker på just en landskapsnivå.

Landskapskaraktärsanalys

Landskapskaraktärsanalysen ger en skiss av spelplanen - landskapet - som man har att utgå från inför planerade förändringar, och svarar på frågorna ”Hur ser det ut, hur fungerar det, och varför?”.

Analysen syftar till att fånga det distinkta och igenkännbara mönster av element som förekommer genomgående i ett specifikt landskap, det vill säga det som skiljer ett landskap från ett annat. En landskapsanalys kan anpassas till olika nivåer, från nationell till lokal, och i Oxelösund gjordes en lokal analys.

Karaktärsområden är enhetliga områden med element och strukturer som ger det en egen karaktär. Karaktärerna har sin grund i kombinationer av naturgivna förutsättningar och kulturella faktorer som ofta har med historisk markanvändning att göra. Karaktärsområden innefattar i regel att områden avgränsas geografiskt och ges ett unikt platsnamn. Karaktärsområden kan ha en önskvärd karaktär som man på kommunnivå vill värna om.

Två kartläggningar kombineras

I slutrapporten går ekosystemtjänstkartläggningen och landskapsanalysen att läsa var för sig eller kombinerat. I landskapsanalysen presenteras åtta karaktärsområden, deras naturgeografiska och kulturhistoriska förutsättningar, ekologi och nyckelkaraktärer. Ekosystemtjänstrapporten beskriver förutsättningarna för produktion av ekosystemtjänster och var det finns värdekluster med betydelse för flera ekosystemtjänster. Även behov och brist av respektive ekosystemtjänstgrupp beskrivs.

I den kombinerade delen förklaras ingående vilka ekosystemtjänster varje karaktärsområde bidrar med, hur de har värderats och vilka åtgärder som kan krävas för att nå behoven av ekosystemtjänster i kommunen.

 

Team: Tim Schnoor, Jesper Arnström, Anna Maria Larson och Kristina Ask.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning