PROJEKT

Pollineringsplan för Södertälje kommun

KUND: Södertälje kommun | ÅR: 2019

Pollinerande insekter är nödvändiga för vår överlevnad! Allt fler kommuner uppmärksammar behovet av att planera för goda miljöer för våra flygande hjältar. På uppdrag av Södertälje kommun har vi tagit fram ett kunskapsunderlag till en pollineringsplan. Rapporten och de kartor vi har tagit fram kommer att fungera som underlag för framtida avvägningar och prioriteringar i kommunens planerings- och förvaltningsarbete för pollinering och ekosystemtjänster.

Dramatisk minskning av pollinerande insekter

Antalet pollinerande insekter som bin och humlor har minskat dramatiskt världen över. I Sverige är en tredjedel av de vilda biarterna är hotade, enligt Artdatabanken. Pollinerande insekter har framförallt minskat i regioner som domineras av ett intensivt jordbruk. Tre huvudorsaker till situationen brukar lyftas: förlusten av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, användningen av växtskyddsmedel samt rådande klimatförändringar. I våra allt mer ensartade landskap har dock vissa urbana miljöer visat sig kunna erbjuda en fristad för trängda arter. 

Hur kan vi förbättra stadsmiljöer och tätortsnära natur?

Stadsmiljöer, som koloniträdgårdar, kyrkogårdar, parker, privata villaträdgårdar, gröna tak och alléer kan med rätt skötsel vara mycket viktiga för mångfalden av pollinatörer. Med rätt skötsel kan exempelvis lekplatser, kantzoner till idrottsplatser, golfbanor, skolgårdar, bevuxna vägkanter och bangårdar bli potentiellt gynnsamma livsmiljöer. Linjära grönstråk i staden, som alléer, cykel- och gångstråk och vattendrag kan med rätt planering utgöra möjliga spridningsvägar mellan viktiga habitat. 

Blomfluga på en ringblomma

Blommande växter från tidig vår till sen sommar är en livsviktig matkälla för pollinerare.

Hur får vi pollinerare att överleva och trivas?

För att öka individantal och mångald av vildbin i staden krävs både boplatser och lämpliga nektar- och pollenväxter. I första hand bör man bevara naturliga habitat och utöka och förbättra redan lämpliga habitat genom att anpassa skötseln av området. Låt gärna områden som redan är ”vildvuxna” fortsätta vara det. Detta gynnar flera artgrupper av pollinatörer och deras larver. Viktigt är också att inte använda biocider i skötseln av grönområden och dess omgivningar. I andra hand är det viktigt att skapa nya boplatser och växtresurser för vildbin. Växtvalet bör då anpassas efter insekternas krav på mångfald av blommande växter och det bör finns en variation av former, färger, och tidpunkt för blomning för att skapa en lång blomningssäsong.

Betesmark med slån

Betesmarker och i tätortsnära lägen ger både höga upplevelsevärden och mat och boplatser för vilda bin och fjärilar.

Vad kan rapporten användas till?

Resultaten i rapporten fungerar som stöd för beslut kring restaurering och skötsel av livsmiljöer för pollinatörer. De kan också utgöra en bas för planering och förvaltning av kommunens gröna infrastruktur, samt för strategiska beslut kring bebyggelseutveckling och kompensation av naturvärden. I rapporten lyfts särskilt viktiga värdekärnor och generella åtgärdsförslag med syfte att förbättra förutsättningen för pollinering i Södertälje och Järna

I resultaten identifierades värdekärnor för pollinatörer främst i stadens utkant eller just utanför den bebyggda miljön. Mellan sådana värdekärnorna saknas i flera fall tydliga spridningsstråk som kopplar ihop respektive värdeområde med stadens övriga spridningsstrukturer. Dessa är istället ofta sammanbundna med flaskhalsar och svaga spridningssamband, eller bildar mer eller mindre isolerade öar inom den gröna infrastrukturen.

Åtgärder som stärker och skapar en mer sammanbunden grön infrastruktur, och på så sätt gynnar vilda pollinatörer i Södertäljes stads- och tätortsmiljöer är ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar pollinering över hela kommunen.

Team: Jesper Arnström, Rikard Anderberg, Kristina Ask, Anna-Sara Liman, Ulrika Hamrén.

Karta över spridningsmiljöer för pollinerande insekter

Kartan visar tolkningen av spridningsförusättningar med områden som är strategiskt särskilt viktiga för den sammanhållna gröna infrastrukturen för pollinatörer samt områden där spridningssambanden är svaga.

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning