PROJEKT

Lek för alla i Kyrkparken

KUND: Järfälla kommun | ÅR: 2021

Ända sedan 2011 har vi arbetat med Barkarbystadens stadspark Kyrkparken. I den första etappen byggdes den stora dagvattendammen med tillhörande vattenträdgård, samt parkens struktur och huvudsakliga drag. Vårt senaste uppdrag har varit att rita en lekplats.

Kyrkparkens nya temalekplats

Med hjälp av en referensgrupp med engagemang inom natur, friluftsliv och specialpedagogik har lekparken utformats för att möta de kommande invånarnas framtida behov. Lekplatsen har utformats med extra hänsyn till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och lekplatsens tema är "Lek för alla – i natur".

Trygg lek

Lekplatsens huvudsakliga form är strukturerat uppbyggd som en hexagon där entréer leder till en samlingsplats i lekparkens mittpunkt. Här kan besökarna samlas, grilla, fylla på vattenflaskan, eller använda scenen som är placerad under lekplatsens vårdträd. Den striktare strukturen mjukas upp av böljande planteringar. Samlingsplatsen avgränsas med ett smidesstaket som sedan öppnar upp sig mot de olika temarummen. Staketet ger en god överblick samtidigt som det tydligt markerar ytornas olika funktioner. Hela lekplatsen ramas in av ett flätverksstängsel så att barnen kan leka tryggt och medföljande vuxna kan slappna av. Staketet öppnas med grindar vid entréerna.

Olika teman för olika behov

Lekrummen är indelade i fyra olika teman som alla hör hemma i det svenska landskapet: Havet, Stranden, Gläntan och Höjden. Varje tema har en egen accentkulör och sin egen beskyddare, en alv, som hjälper barnen att orientera sig. Alverna är framtagna av Helena Eriksson, 5land, landskapsarkitekt och konstnär.  Rummen har även olika tempon för att passa barns olika behov och olika åldersgrupper.

Tydliga rum

Rummen avgränsas mot varandra med olika typer av avskiljande material som passar temat; exempel trädstammar i Gläntan, fiskebodar vid havet och en sten- och timjanslänt som tar upp höjdskillnad mellan Stranden och Höjden. De olika rummen har olika tydlighet i avgränsning – Stranden och Höjden flyter nästan i varandra medan Gläntan och Havet har en tydligare gräns mellan sig. En mer äventyrlig slinga eller smitväg, precis innanför flätverksstängslet, gör att besökare kan ta sig runt och bakom Havet och Gläntan på en smal stenmjölsstig som passar för gång, spring, rullstol eller cykling. Smitvägen kopplar samman de båda entréerna.

Naturens sinnlighet

Genomgående för samtliga rum är träd för skugga, naturmaterial och dämpade färger. Taktila och sinnliga inslag genomsyrar hela lekplatsen och återfinns i både i- och mellan de olika rummen. Dofter, strukturer, texturer och audiella inslag gör att varje rum får sin egen signatur.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning