Expertkunskap som ger dig underlagen du behöver

Ekologigruppen har expertis i att ta fram och anpassa information om:

 • Naturmiljöer och arter
 • Landskap
 • Grön due dilligence
 • Grön och blå infrastruktur
 • Ekosystemtjänster och klimatanpassning
 • Våtmarker och vattenvård.

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT PROJEKT

Tjänster inom analyser och underlag:

Naturvärdesinventering (NVI)

Standardiserade inventeringar för att identifiera land- och vattenmiljöer som hyser eller kan hysa höga naturvärden.


Läs mer
Bottenfaunaundersökningar

Bottenfauna kallas de små djur som är knutna till bottnar i vattenmiljöer. Dit hör många insekter, som sländor, tvåvingar och…

Läs mer
Artinventering och artskyddsutredning

Riktade inventeringar för att identifiera och bedöma status på land- och vattenlevande organismgrupper och enskilda arter.


Läs mer
Grön due diligence

Vårt arbete med grön due diligence stärker hållbarhet och god affärsmässighet i planeringsprocesser. Vi hjälper våra kunder att identifiera möjligheter…

Läs mer
Ekosystemtjänstanalys

Beskrivning, värdering och konsekvensanalys av ekosystemtjänster i olika skalor och med olika detaljeringsgrad.


Läs mer
Grön infrastruktur

Ekologiska spridningsanalyser och analyser av effekter på biologisk mångfald till följd av landskapets sammansättning.


Läs mer
Landskapsanalys

En landskapsanalys är ett ovärderligt verktyg i stora infrastrukturprojekt och tidiga planskeden. Med rätt kompetenser och en lyckad process bidrar landskapsanalysen till hållbar markanvändning. 


Läs mer
Rekreation, friluftsliv och sociotopkartering

Vi har sedan lång tid arbetat med sociala värden i såväl det tätortsnära landskapet som i nationalparker.


Läs mer
Inventering av värdefulla träd

Inventering och bedömning av ekologiska värden för enskilda träd enligt Naturvårdsverkets definition av skyddsvärda träd.


Läs mer
Vattenkontroll

Vatten-och recipientkontroller, från planering till utvärdering.


Läs mer
Biotopkartering av vatten

Metod för inventering och miljöövervakning av sötvattenmiljöers fysiska förhållanden och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.


Läs mer
Ekodatabasen – ett nytt sätt att planera för naturen

Ekologigruppen har utvecklat en webbaserad databas där information om värdefulla naturområden samlas på ett enkelt, effektivt och lättarbetat sätt.


Läs mer

Från naturvärdesinventering till landskapsanalys

Några av våra vanligaste och mest populära produkter är naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer (NVI enligt SIS), analyser av spridningssamband/grön infrastruktur, ekosystemtjänstkartläggningar och landskapsanalyser med landskapsbild, upplevelsevärden, natur- och kulturvärden samlat.

Kunskapsunderlag som kommer till användning

Vi har specialister med spetskompetens inom respektive ämne, men arbetar även tvärvetenskapligt och integrerat med våra många kompetenser. Vi kan på så vis ge dig just det kunskapsunderlag du behöver för att nå ännu längre i hållbarhetsarbetet, i planeringen, i projektet, i natur- eller vattenvårdsarbetet. Titta gärna bland tjänstebeskrivningarna ovan, eller hör av dig direkt till oss och beskriv vad du funderar på eller vill ha hjälp med, vi sporras av att lösa olika typer av frågeställningar.

Alla skalor och skeenden

Vår samlade kompetens, 30 års erfarenhet och nyfikenhet, tillsammans med den senaste kunskapen om verktyg och metoder, gör att vi effektivt och med högsta kvalitet kan leverera analyser och underlag för såväl tidiga skeden som långt fram i planeringsprocessen.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning