PROJEKT

Grönytefaktor för Haninges regionala stadskärna

KUND: Haninge kommun | ÅR: 2017

Ekologigruppen har utvecklat en grönytefaktormodell för Haninges regionala stadskärna. Modellen utgår från tidigare grönytefaktormodeller men har anpassats för att stärka de ekosystemtjänster som är viktigast för stadskärnan. I arbetet har också ingått att bistå kommunen med stöd i hur grönytefaktorn ska implementeras och tillämpas i planerings- och byggprocessen.

Grönytefaktor är ett flexibelt verktyg för att säkerställa att en viss mängd grönska och ekosystemtjänster bevaras eller tillskapas på kvartersmark i samband med detaljplaneläggning. Genom att ge olika åtgärder och insatser såsom gröna tak, dagvattendammar och odling poäng kan en byggaktör anpassa utformningen av kvartersmarken efter de lokala förutsättningarna samtidigt som grönytefaktorn sätter en minimumnivå.

Syftet med grönytefaktorn för Haninge regionala stadskärna är att skapa gröna miljöer på kvartersmark för att stärka den lokala platsens ekologiska funktion och dagvattenhantering. Syftet är också att skapa möjligheter till rekreation i gröna miljöer för de som bor och arbetar i stadskärnan. I förlängningen kan grönskande kvartersmark stödja kommunal grönstruktur och bidra till kommunens arbete med att bevara och stärka ekosystemtjänster inom den regionala stadskärnan.

Eftersom ett bra verktyg är ett verktyg som fungerar och är väl förankrat hos kommunens olika förvaltningar har vårt arbete fokuserat på process och tillämpning. Genom att ha flera workshops med tjänstepersoner på kommunen och det kommunala bostadsbolaget har frågor kring prioriteringar, värderingar och tillämpning kunnat diskuteras.

Den ekosystemtjänstkartläggning vi på Ekologigruppen gjorde för Haninges regionala stadskärna 2016 har legat till grund för en lokal anpassning av GYF modellen. Genom att koppla både brist och tillgång på olika ekosystemtjänster till den planerade utvecklingen av olika områden inom Haninge kan GYFen strategiskt stödja viktiga ekosystemtjäsnster.

Team: Hélène Littke, Marika Palmér Rivera, Åsa Eriksson

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning