PROJEKT

Restaureringsåtgärder i Fitunaån

KUND: Länsstyrelsen i Stockholms län | ÅR: 2022-2023

Ekologigruppen har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram ett underlag som beskriver förutsättningar samt förslag på möjliga vattenkvalitetsfrämjande åtgärder i Fitunaåns avrinningsområde i Nynäshamns kommun. Det övergripande syftet med underlaget är att det ska kunna utgöra grund för ett samverkansinriktat åtgärdsarbete tillsammans med brukare och markägare längs Fitunaån.

Fokus på hela avrinningsområdet

Utredningen har fokuserat på att beskriva förutsättningar och aspekter som kan ha betydelse för att åstadkomma positiva och konkreta åtgärder i samklang med åns unika närområde, jordbruksverksamhet, ett föränderligt klimat samt behovet av en förbättrad vattenkvalitet. I rapporten beskrivs fem huvudsakliga och övergripande åtgärdsförslag i olika varianter beroende på bland annat ambitionsnivå och rådighet. De identifierade åtgärdsytorna är lokaliserade mellan Östra Styrans utlopp ner mot Fagersjön. Underlaget beskriver bland annat de lokala förutsättningarna för åtgärderna såsom historiskt referensförhållande, hydrologi, mark- och fastighetsrättsliga omständigheter, kostnad, skötsel och potentiella osäkerhetsfaktorer.

Arbetet resulterade i fem åtgärdsförslag:

Våtmarksrestaurering

Nedströms Östra Styrans våtmark för ett myllrande våtmarksliv och fördröjning av flöden till översvämningsdrabbade områden nedströms.

Återställning av en dikad mosse

Främjar fördröjning av flöden till översvämningsdrabbade områden nedströms samt ett minskat läckage av växthusgaser.

Avfasningar och tvåstegsdiken längs översvämningsdrabbad jordbruksmark

Åtgärden skulle minska erosion, transport av fosfor samt ge möjlighet att höja nedodlad jordbruksmark i närområdet.

Fri vandringsväg för fisk

För en ökad tillgång till uppväxt- och lekmiljöer för till exempel ål, flodnejonöga samt åns genetiskt unika havsöringsstam.

Återställning av den sänkta Fagersjön.

Åtgärden har potential att minska igenväxning i Fagersjön. Fördröja och utjämna flöden till Källstaån. Stärka den biologiska mångfalden i sjöns närområde. Åtgärden kan förbättra syreförhållanden och minska övergödning i sjön, samt minska läckage av växthusgaser från syresatta torvjordar nedströms sjön.

Team: Michael Wzdulski, Rebecka Nilsson, Fredrik Engdahl, Emanuel Vogel, Ulrika Hamrén, Maria Embertsen, Anna Maria Larson

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning