Vi vill ta gestaltning ett steg längre genom att alltid fråga oss hur och på vilket sätt ekosystemtjänster och klimatanpassning kan beredas plats inom ramarna för det vi skapar. Resultatet blir mångfunktionella ytor med inbyggda mervärden för människor och natur. Vi arbetar i allt från tidiga skeden till projektering och anläggning, från idéskisser och visualisering till bygghandling med våtmarksrestaurering, återmeandring, biotopförbättrande åtgärder, parker, torg, bostadsgårdar och dagvattendammar.

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT PROJEKT

Tjänster inom landskap och vattenåtgärder:

Gestaltning av ekosystemtjänster

Vi hjälper vi våra kunder att sköta och utveckla befintlig natur, eller att bygga och gestalta ny natur för ökade värden.


Läs mer
Utformning och anläggning av våtmarker

Planering och projektering av våtmarker för att förbättra vattenkvalitén, utveckla naturvärden och stärka ekosystemtjänster.


Läs mer
Återvätning

Genom att återväta utdikade våtmarker kan man minska utsläppet av växthusgaser. Våtmarker som bildat eller bildar torv innehåller stora mängder…

Läs mer
Bevattningsdammar

Klimatförändringar och myndigheters krav på vattenhushållning och vattenförsörjning innebär att bevattningsdammar har blivit en viktig resurs inom det svenska jordbruket.…

Läs mer
Gestaltning och anläggning av dagvattenlösningar

Planering av dammar både för rening och fördröjning av dagvatten, och för att stärka och utveckla den biologiska mångfalden.


Läs mer
Restaurering av vattendrag

Restaurering av vattendrag, återmeandring, tvåstegsdiken och biotopvård för att skapa hög biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.


Läs mer
Genomförande av vattenvård

Praktiskt genomförande av vattenåtgärder i ett helt avrinningsområde.


Läs mer
Parker, torg och bostadsgårdar

Ekologigruppens formspråk bygger på en plats- anpassning, där befintlig vegetation, särskilda arter och andra naturvärden på platsen är centrala.


Läs mer
Visualisering och illustration

Visuell kommunikation är alltid en viktig del i våra projekt. Vi tar fram visionsbilder, visualiseringar, illustrationer och naturpedagogiskt material.


Läs mer

Hållbar landskapsarkitektur

Vi vill skapa arkitektur som sträcker sig längre än att bara vara för ”oss” – vår art och vår byggda miljö – där vi konsumerar resurser och har en bekväm tillvaro. Vi vill skapa ett skifte i tänket kring att endast människan är mottagare av de miljöer vi skapar. Målgruppen för vår arkitektur är människor, djur och växter i ett bevarande och utvecklande av habitat för oss alla! 

Minimerad klimatpåverkan 

Vi strävar alltid efter att begränsa koldioxidutsläpp genom bland annat strategisk markanvändning, minimering av transporter, rätt materialval och att alltid se det befintliga som en möjlig resurs. I så stor utsträckning som möjligt  tar vi tillvara på den vegetation som finns på plats och att väljer skötselmetoder som håller kolet kvar i marken. 

 

Gestaltning för ett klimat i förändring 

Utöver att förebygga klimatförändringar så vill vi även rusta våra städer och vår landsbygd för det förändrade klimat som redan knackar på dörren. Med aktuell forskning i ryggen och naturbaserade lösningar på ritbordet stärker vi landskapets resiliens inför kommande värmeböljor och skyfall.  

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning