Vi vill ta gestaltning ett steg längre genom att alltid fråga oss hur och på vilket sätt ekosystemtjänster och klimatanpassning kan beredas plats inom ramarna för det vi skapar. Resultatet blir mångfunktionella ytor med inbyggda mervärden för människor och natur. Vi arbetar i allt från tidiga skeden till projektering och anläggning, från idéskisser och visualisering till bygghandling med våtmarksrestaurering, återmeandring, biotopförbättrande åtgärder, parker, torg, bostadsgårdar och dagvattendammar.

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT PROJEKT

Tjänster inom landskap och vattenåtgärder:

Utformning och anläggning av våtmarker

Planering och projektering av våtmarker för att förbättra vattenkvalitén, utveckla naturvärden och stärka ekosystemtjänster.


Läs mer
Gestaltning och anläggning av dagvattenlösningar

Planering av dammar både för rening och fördröjning av dagvatten, och för att stärka och utveckla den biologiska mångfalden.


Läs mer
Restaurering av vattendrag

Restaurering av vattendrag, återmeandring, tvåstegsdiken och biotopvård för att skapa hög biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.


Läs mer
Genomförande av vattenvård

Praktiskt genomförande av vattenåtgärder i ett helt avrinningsområde.


Läs mer
Parker, torg och bostadsgårdar

Ekologigruppens formspråk bygger på en plats- anpassning, där befintlig vegetation, särskilda arter och andra naturvärden på platsen är centrala.


Läs mer
Gestaltning av ekosystemtjänster

Vi hjälper vi våra kunder att sköta och utveckla befintlig natur, eller att bygga och gestalta ny natur för ökade värden.


Läs mer
Visualisering och illustration

Visuell kommunikation är alltid en viktig del i våra projekt. Vi tar fram visionsbilder, visualiseringar, illustrationer och naturpedagogiskt material.


Läs mer

Från ekologisk kompensation…

Vi har flera experter på ekologisk kompensation och har kunskap både på det teoretiska som det praktiska planet och ger ärliga svar på frågorna: När är det möjligt att kompensera och hur. Eftersom vi arbetar med gröna miljöer i alla skalnivåer från strategisk nivå till projekteringsnivå, så kan vi ta ett helhetsgrepp på gestaltningsuppgiften och sätta den i ett större sammanhang.

…till gestaltning

Ekologigruppens landskapsarkitekter arbetar tvärvetenskapligt och utveckla hela tiden våra metoder utifrån ny forskning. Med Ekologigruppens samlade erfarenheter är våra förslag alltid grundade i en djup kunskap om ekologi och praktisk genomförbarhet, samt med fokus på drift och skötsel, utarbetat tillsammans med företagets ekologer och miljöplanerare.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.