PROJEKT

Ekosystemtjänster på detaljplanenivå i centrala Stockholm

KUND: Hufvudstaden AB och Karl-Johan Wall | ÅR: 2018

I den täta staden har alla gröna ytor betydelse. Särskilt i en nära framtid där skyfallen blir kraftigare och somrarna allt hetare. För att stärka ekosystemtjänsterna arbetar Stockholms stad med ekosystemtjänster i alla sina detaljplaner, som ett av sina hållbarhetsmål. Vi undersökte möjligheten att stärka ekosystemtjänsterna i detaljplanen för en fastighet på Biblioteksgatan i Stockholm.

Ny detaljplan för Vildmannen 7

Fastigheten Vildmannen 7 är del av ett kvarter som ligger i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan. Fastigheten totalförstördes i en brand i november 2017 och för återuppbyggnaden behövdes en ny detaljplan. Ekologigruppen utredde detaljplaneområdet och skapade tydliga riktlinjer och konkreta exempel på hur ekosystemtjänster kan stärkas på kvartersnivå, mitt i den täta stenstaden.

Ekosystemtjänster och gröna nätverk

Med ekosystemtjänster menas tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Vegetationens förmåga att jämna ut temperatur samt rena och fördröja dagvatten är exempel på ekosystemtjänster som ger stor nytta i en tät stadsmiljö. Med hjälp av gröna väggar och takterrasser, planteringsbäddar och insekts- och fågelholkar kan regnvatten sugas upp, solen skuggas och livsmiljöer skapas.

Även med det knappa utrymme som kvartersområdet utgör finns möjligheter att arbeta med ekosystemtjänster. Fastigheten Vildmannen 7 är belägen mellan Humlegården och Berzelii park. Genom att titta på grönområden i omgivningen ser vi hur kvarteret kan bli en så kallad stepping stone i ett större grönt nätverk, en plats där arter kan stanna till på väg från ett grönområde till ett annat.

Växtval i stadsmiljö

Stadsmiljön är unik på många sätt, vilket valet av växtlighet måste anpassas till. Växter i planteringsbäddar på en innegård måste klara att bädden vattenfylls när det regnar, men också överleva när den torkar. Vilka växter som väljs bör även styras av vilka ekosystemtjänster som gynnas. För att gynna pollinering behövs exempelvis en variation av blommande växter, gärna i solläge.

Genom att utgå från ett grönt nätverkstänk, bygga gröna gårdar där dagvattenhantering och grönska samverkar, välja växter som gynnar pollinerare, bygga holkar och insektshotell kan även små gröna ytor bli födosöks- och bomiljöer för våra bevingade grannar i staden.

Kommunicerar naturens nyttor

Kvarterets centrala placering ger en unik möjlighet till att kommunicera naturens värde i staden. Genom att skapa pedagogiska skyltar och använda gestaltningen av byggnaden kan insatserna för ekosystemtjänster och biologisk mångfald belysas. På så sätt ökar medvetenheten om hur staden är en livsmiljö för djur och växter, inte bara människor.

Team: Hélène Littke och Anna Maria Larson

PROJEKTKONTAKT:
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
08 525 201 38
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning