PROJEKT

Jämshögs avloppsreningsverk

KUND: Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) | ÅR: 2022

Påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN)

Alla verksamhetsutövare som bedriver verksamhet ansvarar för att miljökvalitetsnormerna (MKN) följs. När en verksamhet söker tillstånd för vatten och avlopp prövas det av Miljöprövningsdelegationen, som är en självständig funktion inom länsstyrelsen.

Komplettering

2021 lämnades en ansökan om nytt tillstånd för Jämshög avloppsreningsverk in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne. För att kunna avgöra om miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att uppnås begärde delegationen in kompletterande uppgifter i ett föreläggande. Verksamhetsutövaren som tagit fram ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, fick stöd av Ekologigruppen för att besvara frågor gällande påverkan på miljökvalitetsnormer, samt påverkan på nedströms liggande Natura 2000-områden.

Berörda vattenförekomster

Holjeån, som är recipient för Jämshögs reningsverk, är ett av få skånska vattendrag där den ekologiska statusen klassats som hög. Att bevara åns värden är av stor vikt. I miljöprövningsdelegationens kompletteringsföreläggande efterfrågades bland annat en utredning av hur miljökvalitetsnormer i Holjeån och nedanliggande vattenförekomster, i Skräbeån och Värsta Hanöbukten, kan komma att påverkas av reningsverkets utsläpp.

Stöd i processen

Ekologigruppen bidrog i uppdraget med att utifrån uppgifter om verksamhetens ansökta näringsbelastning beräkna och bedöma påverkan på de nedströms liggande recipienterna, från Holjeån, via Ivösjön och slutligen Västra Hanöbukten. Utredningen syftade till att besvara hur verksamhetens utsläpp kan komma att inverka på olika biologiska och kemiska kvalitetsfaktorer och miljökvalitetsnormerna.

De kvalitetsfaktorer som främst bedömdes var de som berörde parametrarna fosfor, ammoniak och metaller. I uppdraget utreddes även verksamhetens påverkan på nedströms liggande Natura 2000-områden.

PROJEKTKONTAKT:
Maria Lööf
MKB-samordnare/Miljöstrateg
046 10 67 41
SYD
Birgitta Bengtsson
Vattenekolog
046 10 67 52
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning