PROJEKT

Myllrande våtmark i Södra Sandby

KUND: Kävlingeåns Vattenråd | ÅR: 2022

På uppdrag av Kävlingeåns vattenråd och i samverkan med flera förvaltningar på Lunds kommun samt VA-syd har vi gestaltat och projekterat en supermultifunktionell våtmark utanför Södra Sandby. Våtmarken började anläggas under 2022. Drönarfoto: Karl Asp

Tätortsnära med många funktioner

När Lunds kommun tog fram en ny detaljplan, så fick visionen om en ny våtmark i Södra Sandby ta plats tidigt i planprocessen. I området planeras byggande av bostäder och nya verksamheter, och denna gång fick vattnet företräde. Ekologigruppen har varit med från början i utredningsarbetet. Det har varit en spännande process, med planering, projektering och gestaltning för att vattnet ska få sin plats i landskapet. Nu finns det en 4,5 hektar stor vattenspegel, där det tidigare fanns en åker med ett rakt djupt dike. Under våren 2023 ska det sås in en äng runt våtmarken och innan sommaren ska två storkbon placeras ut. Förhoppningsvis kommer några av de många storkarna från hägnet i Flyinge att flytta till Sandby våtmark.

Vatten för människor, växter och djur

Vatten från omgivande  jordbruksmark och dagvatten från närliggande bostadsområden passerar nu genom dammarna. De naturliga reningsprocesserna i vattnet förbättrar vattenkvaliteten. Besökare, barngrupper och boende i närområdet kan njuta av den tätortsnära vattenmiljön. I anslutning till våtmarken finns en utsiktsbrygga, håvningsstrand, grillplats och en gångstig runt dammarna.

Våtmarken utjämnar höga vattenflöden och minskar översvämningsrisken i området.

Den biologiska mångfalden blir större. Många vattenälskande arter kommer att trivas i våtmarken. De nya ängsmiljöerna bidrar också till en variation av gräs och örter där insekter och småkryp kan hitta mat.

Höga ambitioner i Kävlingeåns åtgärdsprogram

Våtmarken i Södra Sandby har genomförts som ett projekt inom Kävlingeåns vattenråd. Kommunerna inom avrinningsområdet har genom vattenrådets vattenvårdprogram samarbetat kring vattenvårdande åtgärder sedan 1995. Ekologigruppen har deltagit ända sedan starten. Arbetet har bland annat resulterat i över 500 ha dammar och våtmarker, goda resultat för närsaltsreduktion och biologisk mångfald. Ekologigruppen ser det som mycket positivt att det samordnade vattenvårdsarbetet för Kävlingeån drivs med höga ambitioner, helhetstänk och stor öppenhet för ständigt förändrade förutsättningar.

Länk till Kävlingeåns Vattenråd

Gestaltning av en våtmark ger mervärden

I ett gestaltningsförslag kan man i ett tidigt skede utreda rekreationsmöjligheter och kulturella ekosystemtjänster för ett område.  Genom att planera entréer, stigar och bryggor kan besökare få möjligheter till vattenkontakt på nära håll. För Sandby vårmark gjorde Ekologigruppen ett utvecklingsförslag på hur natur- och rekreationsvärden kan skapas utifrån områdets förutsättningar.

Tack vare detta förslag kan nu Sandbyborna promenera på stigen som följer den nya bäckfåran och våtmarkens vattenytor på ett naturligt sätt. En dagvattendamm, som ska ta hand om vattnet från det planerade verksamhetsområdet, utformades som en del av naturområdet kring våtmarken. Platsen har naturligt goda förutsättningar för blommande artrika ängar och vid byggnationen av våtmarken användes de sandiga schaktmassorna för att magra ut de omgivande nya ängsytorna. Nu behöver området bara lite tid för att det ska bli riktigt attraktivt. Snart kommer vilda växter och lummiga träd att rama in stigen, fiskar och grodor simma omkring i dammarna, och fåglar kvittra i buskarna.

Team: Tette Ahlström, Stina Linder, Siri Wahlström, Mimmi Wester

 

 

PROJEKTKONTAKT:
Tette Alström
Naturgeograf/vattenplanering
046 10 67 64
SYD
Stina Linder
Landskapsarkitekt LAR/MSA
046 10 67 63
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning