PROJEKT

Hansta hage – kompensation i form av landskapspark

KUND: Trafikverket | ÅR: 2016-2018

Med Hansta hage har Ekologigruppen varit med och tagit fram en plan för genomförande av kompensation för den markyta som försvinner i och med byggandet av Förbifart Stockholm. I kompensationen har fokus legat på att ge möjligheter för arternas utveckling ökar – tillsammans med att besökare i Hansta naturreservat får en plats att samlas på och uppleva naturen på nära håll.

Projektet har gjorts på uppdrag av Trafikverket, men i nära samarbete med Stockholms stad som är markägare och förvaltare av Hansta naturreservat.

Genom utvecklingen av Hansta hage kommer flera viktiga sociala och ekologiska värden att stärkas i Hansta naturreservat. Målet är att det i en framtiden är en landskapspark och en entré till reservatet som upplevs som en böljande dalgång, så som det en gång sett ut på platsen. Inspirationen kommer från 1800-talets åkertegar, tegar som delade upp åkermarken i smala remsor. Tanken är att dessa tegar ska fyllas med blommande fält.

Längs promenadvägar i dalgången skapas platser för att njuta av utsikten, men även möjlighet till att ha picknick bland tallarnas toppar på solhyllan högt upp i terrängen. Idag rinner vatten genom området i ett djupt dike. Dikets slänter kommer bli flackare så att vattnet syns bättre, och det blir lättare att uppleva vattnet på nära håll. En annan fördel är att vattenmiljöns ekologiska värden blir högre, inte minst med flera små dammar – här kommer den större vattensalamandern att trivas.

Som ett sätt att minska intrycket av trafiken kommer ett skogsbryn skärma av och skydda mot trafikbruset. Skogsbrynet kommer ha buskar och träd med blommor och bär, som kommer upplevas vackra av människor och erbjuda mat och boplats till många olika djurarter. Projektet bidrar även till en länk mellan Stockholms stad och Järfälla kommun genom att denna målpunkt ligger nära bostäder i både Akalla och Barkarbystaden.

Team: Eleonor Häger, Emma Hammarström, Per Collinder

 

PROJEKTKONTAKT:
Emma Hammarström
Landskapsarkitekt
08 525 201 29
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning